Paaszondag – Verrijzenis van de Heer

Elkaar vandaag een gelukkige of zalige hoogdag toewensen is een mooie en zinvolle gewoonte. Deze paaszondag is immers dé Dag des Heren bij uitstek. Het is de ‘Dag die de Heer heeft gemaakt!’ Daarom kunnen wij blij zijn en jubelen: ‘Alleluia, Christus is verrezen, alleluia!’ Ook wijzelf kunnen delen in die vreugde. Hij, Christus Jezus, heeft ons immers radicaal nieuw gemaakt. Met Hem verrezen tot een nieuw leven, zijn wij ook uitgenodigd mét Hem te leven! Daarom kunnen wij vandaag, als dankbare, gelovige kinderen, de Vader jubelend danken voor zoveel goedheid.

Uit de Handelingen van de Apostelen 10, 34a + 37-43

Petrus nam het woord en zei:
‘U weet wat er in heel het Joodse land is gebeurd, hoe het begon in Galilea, hoe God, na de doop waartoe Johannes opriep, Jezus van Nazaret met de heilige Geest heeft gezalfd en met kracht heeft bekleed. Hij trok als weldoener door het land en genas iedereen die in de macht van de duivel was, want God stond Hem bij. Wij zijn de getuigen van alles wat Hij gedaan heeft, in het land van de Joden en ook in Jeruzalem. Zeker, ze hebben Hem gedood door Hem aan een kruishout te hangen, maar God heeft Hem op de derde dag weer tot leven gewekt en Hem aan de mensen laten verschijnen, niet aan het hele volk, maar aan enkele getuigen die daartoe van tevoren door God waren aangewezen, aan ons namelijk, die samen met Hem gegeten en gedronken hebben nadat Hij uit de dood was opgestaan. Hij heeft ons opgedragen daarvan getuigenis af te leggen en aan het volk bekend te maken dat Hij het is die door God is aangesteld als rechter over de levenden en de doden. Van Hem getuigen alle profeten dat iedereen die in Hem gelooft door zijn naam vergeving van zonden krijgt.’

Gezongen antwoordpsalm 118

(tekst onder geluidsfragment)

Refr.: Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Wij zullen hem vieren in blijdschap.

Breng dank aan de Heer, want Hij is genadig,
eindeloos is zijn erbarmen!
Herhaal het, stammen van Israël:
eindeloos is zijn erbarmen!

De Heer greep in met krachtige hand,
de hand van de Heer heeft mij opgericht.
Ik zal niet sterven maar blijven leven
en alom verhalen het werk van de Heer.

De steen die de bouwers hebben versmaad,
die is tot hoeksteen geworden.
Het is de Heer, die dit heeft gedaan,
een wonder voor onze ogen.

Uit de brief van Paulus aan de Kolossenzen 3, 1-4

Broeders en zusters,
als u nu met Christus tot leven bent gewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u in luister verschijnen, samen met Hem.

Vers voor het evangelie (1 Kor. 5, 7b-8a)

Alleluia.
Christus, ons pesachlam, is geslacht. 
Laten we daarom feest vieren in de Heer.
Alleluia.

Uit het evangelie volgens Johannes 20, 1-9

Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria van Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen voor het graf was weggehaald. Ze liep snel weg, naar Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel hield, en zei: ‘Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze Hem nu neergelegd hebben.’ 

Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf. Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken, en hij zag dat de doek die Jezus’ gezicht bedekt had niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde. Want ze hadden uit de Schrift nog niet begrepen dat Hij uit de dood moest opstaan. 

Van Woord naar leven

OPSTAAN IN HET LICHT VAN PASEN

Vandaag betreden we de heilige ruimte van Pasen, waarin het licht triomfeert over de duisternis, waar de dood wordt overwonnen wordt door het leven.

In het evangelie volgens Johannes horen we het verhaal van Maria Magdalena die vroeg opstaat om naar het graf van Jezus te gaan. Ze vindt de steen weggerold, het graf leeg. Ze rent om Petrus en de andere leerling die Jezus liefhad te waarschuwen. Ze komen en vinden de doeken en de zweetdoek, maar geen lichaam.

Over deze doeken schrijft aartsbisschop Vincenzo Paglia:
‘Deze doeken zijn de doeken van de liefde, de doeken van medelijden, de doeken van mededogen, de doeken die velen omhullen die door geweld getroffen zijn. Die doeken die de Kerk en elke christelijke gemeenschap oproept ze uit te spreiden in de periferie van de wereld om te zorgen voor het lichaam van zoveel armen, zieken, ouderen, kinderen, vreemdelingen, vluchtelingen en verlatenen. Het zijn de doeken van de verrijzenis, de tekenen van de overwinning van de liefde op de verlating. Pasen vraagt ons om ze te vermenigvuldigen door de ruimte van barmhartigheid te vergroten.’
(Ontleend aan ‘Het Woord van God elke dag – 2024, Vincenzo Paglia, uitgegeven bij Halewijn, blz 120)

De schijnbare leegte van het graf is de kern van ons geloof. In de afwezigheid van het lichaam van Jezus ontdekken we de volheid van zijn aanwezigheid. Het lege graf roept ons op om de opgestane Heer te zien, niet met onze ogen, maar met onze harten. Het roept ons op om te geloven, niet met bewijs dat we kunnen vasthouden, maar met een geloof dat dieper gaat dan onze twijfels en angsten.

Pasen herinnert ons eraan dat er geen plaats is voor angst in het licht van Christus’ opstanding. De macht van de dood is gebroken, en we zijn bevrijd om te leven in de volheid van Gods genade. In de opstanding van Jezus vinden we de belofte van ons eigen nieuw leven, waar we worden uitgenodigd om op te staan uit onze eigen grafkelders van angst, twijfel en zonde, en te wandelen in het licht van zijn liefde.

Laten we vandaag niet stilstaan bij het lege graf als een teken van verlies, maar laten we het omarmen als een teken van hoop. Laten we ons verheugen in de wetenschap dat de God die de dood heeft overwonnen, ons ook in staat stelt om te overwinnen. Laten we de wereld vertellen dat de liefde sterker is dan de dood, en dat het licht altijd de duisternis zal verdrijven.

Moge deze Paasdag ons hart vervullen met vreugde en onze geest verlichten met geloof. Mogen we leven als mensen die weten dat de opstanding niet alleen een historische gebeurtenis is, maar ook een voortdurende realiteit die ons elke dag vernieuwt.

Laten we onze harten openen voor de opgestane Heer en Hem verwelkomen in ons leven. Laten we met nieuwe ogen kijken naar de wereld om ons heen, en laten we de liefde en het licht van Christus verspreiden waar we ook gaan of staan.

Laten we bidden

Vader,
dank U voor de hoop en vreugde
die wij vinden in de opstanding van Jezus.
Help ons om oprecht en liefdevol te zijn
wanneer wij over ons geloof spreken,
zodat anderen kunnen begrijpen
hoe Jezus’ opstanding ons leven kan veranderen.
Geef ons de moed om over U te getuigen,
hoe moeilijk ons dit ook soms lijkt.
Moge uw Geest door ons heen werken,
zodat onze woorden en daden
anderen inspireren en aanmoedigen
om hun eigen relatie met U te verdiepen.
Ja, moge ons leven een getuigenis zijn
van uw genade en liefde,
en moge anderen door onze getuigenis
de hoop en de vreugde vinden
die alleen in U te vinden is.
Door Christus, onze Heer.
Amen.

Lieve mensen, moge het wonder van Pasen je hart raken en je ziel verfrissen. Moge je de vreugde van je eigen wedergeboorte in Christus diep ervaren, en moge deze innerlijke blijheid je inspireren om – in de Heer -, liefdevol te leven, getuigend van Gods goedheid voor de mensheid.
Een stralend en liefdevol Pasen toegewenst!

Genegen, kris


Vragen om mee te nemen

Hoe herken ik de aanwezigheid van de opgestane Heer in mijn dagelijks leven?

Hoe kan ik anderen vertellen – doorheen daad en woord – over de hoop en de vreugde die ik vind in de opstanding van Jezus?


Blog ‘Van Woord naar leven’

Reageren of uitwisselen betreffende de lezingen of de overweging, kan via de blog ‘Van Woord naar leven’.

Klik hier voor de blog.

 

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.