Pinksternoveen 2022

In navolging van en mét Maria en de apostelen, nodigt de Kerk uit om tussen Hemelvaart en Pinksteren negen dagen te bidden om de komst van de Heilige Geest.

Dag 9 – zaterdag, 4 juni 2022

Gebed om zelfbeheersing

Bij Paulus aan de Galaten lezen we: ‘Laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten.’ (Gal. 5, 16)

Zelfbeheersing heeft te maken met jezelf in toom houden wat betreft begeerten van allerlei slag die je wegtrekken van de liefde, die je verwijderen van God. Ach, op een of andere manier vechten we diep in onszelf allen dagelijks die kleine oorlogjes uit.
We kunnen deze strijd aangaan vanuit een soort eigen krachtpatserij, de wapens opnemend tegen al die demonen die ons verwijderen van God. Op deze wijze proberen we onszelf te redden.
Paulus wijst ons een andere weg: ‘Laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten.’
En gelijk heeft hij. De heilige Geest zal ons wenden naar Christus. Hij zal onze verlangens neigen naar Hem die ons in zich zal opnemen om deelgenoot te worden aan zijn zuivere liefde. Christus zal ons de genade verlenen hierin te mogen en te kunnen groeien.
Laat we stoppen met onszelf te willen redden, maar laten we het roer uit handen geven, en wel aan de heilige Geest. Moge zijn gloed ons ten diepste genezen, opdat we Gods liefde mogen worden; in Christus.

Laten wij bidden

Kom heilige Geest,
vervul ons met uw gloed, opdat we blij en beheerst door het leven mogen gaan. Doe ons verlangen naar Christus, neig ons in Hem, opdat onze liefde zuiver moge zijn; naar God en medemens.
Kom heilige Geest.
Amen.


Dag 8 – vrijdag, 3 juni 2022

Gebed om zachtmoedigheid

Paulus schrijft aan de christenen van Efeze: ‘Wees steeds bescheiden en zachtmoedig.’ (Ef. 4, 2a)

Wie zachtmoedig is, is tegelijk zacht én moedig. Het is de ander tegemoet treden met een warme mildheid, met vriendelijkheid, maar tegelijk met een moedig hart, een hart dat zich gezonden weet in en door Christus. Het gaat hier over een goedhartigheid als gevolg van je gehechtheid aan de Heer.
Wie zachtmoedig in het leven staat is barmhartig en vergevingsgezind voor ieder ander. Hij laat de ander niet los, verwerpt nooit, en laat zich niet leiden door oordeel. Enkel de liefde is zijn drijfveer, die hem stuwt naar de ander, hem omhelzend in zijn broosheid; zorgend en nederig, zacht en moedig.

Laten wij bidden

Kom heilige Geest,
beadem ons hart met de gloed van zachtmoedigheid. Mogen wij nederig en vastberaden, geleid door Gods barmhartigheid, de ander tegemoet treden, altijd erop uit zijnde Gods goedheid te zijn omwille van de ander.
Maak ons zacht en moedig van hart, de liefde vierend in elk samenzijn.
Kom heilige Geest.
Amen.


Dag 7 – donderdag, 2 juni 2022

Gebed om trouw

In de 2e brief van Paulus aan de christenen van Tessalonica lezen we: Moge de Heer uw wil en verlangen richten op de liefde voor God en de standvastige trouw aan Christus.’ (2 Tes. 3, 5)

We worden opgeroepen standvastig trouw te zijn aan Christus. Wie geënt blijft op Christus, zal in Gods liefde blijven. Wie zich losmaakt van Christus loopt het gevaar deze liefde te verliezen.
Trouw is genade én keuze. Wie leeft in overgave aan de Heer zal de genade van trouw ontvangen. Maar er moet ook gekozen worden; en wel in vrijheid. In de keuze tot trouw tonen we onze liefde voor God. Keuze en genade zijn broer en zus die onafscheidelijk van elkaar de richting van ons leven bepalen.
Moge de heilige Geest ons binnenleiden in het feest van Christus’ trouw.
En als we ontrouw zijn geweest, in het klein of in het groot, laten we ons dan werpen in Gods barmhartigheid, want Gods trouw bestaat er juist in dat Hij ons nooit loslaat, maar altijd opnieuw bereid is ons in Christus in Hem op te nemen. Zo is God. Dat is liefde.

Laten wij bidden

Kom heilige Geest,
beziel ons hart met standvastige trouw aan Christus. Geef ons die innerlijke gloed die ons brengt in diepe overgave aan Hem. Moge Hij alzo onze metgezel zijn in het leven, onze goddelijke vriend, de spirit van ons bestaan, de ziel van ons gebed.
Help ons trouw te zijn, zodat Gods liefde gevierd kan worden.
Kom heilige Geest.
Amen.


Dag 6 – woensdag, 1 juni 2022

Gebed om goedheid

In de brief van Paulus aan de Efeziërs lezen we: ‘Wees goed voor elkaar en vol medeleven.’ (Ef. 4, 32a)

In goedheid voor elkaar tonen we de goedheid van God voor de mensheid. Het is voortdurend oog en hart hebben voor de naaste, hem ontvangen alsof Christus zelf tot ons komt die zegt: ‘Ik heb dorst’.
Het is ingaan op het appel van de naaste die oproept tot liefde.
Het is, doorheen de gave van de naaste, het beste in jezelf naar boven laten komen.
Goedheid valt doorgaans niet op. Ze flikkert niet maar gloeit van binnenuit. Ze is bescheiden en rustig, gericht op de zorg voor de ander.
Beschaving is goedheid zijn, haar doorgeven en tot haar oproepen.
Het zal ons tot een gemeenschap maken die beantwoordt aan haar diepste roeping: beeld en gelijkenis zijn van haar Schepper.

Laten wij bidden

Heilige Geest,
stuw ons naar de naaste met de goedheid van God, opdat wij in zorg voor elkaar Hem mogen belichamen. Mogen wij in evangelische eenvoud ingaan op het appel van de ander zodat Gods liefdeslied nooit moge verstommen. Voer ons in de liefde van de Heer.
Kom heilige Geest.
Amen.


Dag 5 – dinsdag, 31 mei 2022

Gebed om vriendelijkheid

Paulus schrijft aan de christenen van Filippi: ‘Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. (Fil. 4, 5a)

Vriendelijke mensen maken een huis, of een samenleving, warm en aangenaam om leven. Knorrige of barse mensen verkoelen een samenzijn. De oproep van het evangelie is diep menselijk: wees vriendelijk voor elkaar.
Het gaat hier niet over een soort fake-vriendelijkheid, maar over een oprechte ongedwongen houding waarmee je je naaste tegemoet treedt vanuit een hart dat bemint met gemeende warme genegenheid.
Vriendelijkheid is een gave van de Geest dat z’n thuis heeft in het Pasen van de Heer, in de vreugde van de opstanding. Verenigd met de verrezen Heer mogen we de ander tegemoet treden, Gods vrede dragend en uitdragend. En ja, dat mag aan ons te zien zijn.

Laten wij bidden

Kom heilige Geest,
beziel ons diepste zijn met de vreugde van Pasen. Verwarm ons hart met de gave van vriendelijkheid. Verlos ons van slechte humeurtjes. Neem dat zure gezicht van ons weg. Mogen we ieder beminnen met een milde glimlach die spreekt van uw goedheid voor ieder.
Kom heilige Geest.
Amen.


Dag 4 – maandag, 30 mei 2022

Gebed om geduld

In de tweede brief van Petrus lezen we: ‘De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; Hij heeft alleen maar geduld met u, omdat Hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat.’ (2 Petr.3, 9)

Wie bemint, heeft geduld met zijn geliefde. Want hij heeft maar één verlangen: dat zijn geliefde bij hem is, dat ze één zijn, voor altijd. Zo is God voor ons. Hij is geduldig, diep verlangend naar elk mensenkind, dag na dag.
Wat Hij vraagt is: inkeer, overgave, toevertrouwen, wegsmelten in Hem. Om, gehecht aan Christus, zijn liefde te worden; steeds meer, steeds inniger.
Laten we dankbaar zijn om Gods geduld.
En laten we op onze beurt, vanuit zijn liefde, ook geduldig zijn naar elkaar toe, en naar ieder mens.

Laten wij bidden

Kom heilige Geest,
neig ons hart in Christus, opdat we Gods liefdevol geduld niet op de proef stellen, maar juist ingaan op zijn uitnodiging ons aan Hem in Christus te schenken.
Blaas het stof van onze ziel, maak ons verlangen in God te leven fris en blij, help ons te springen in zijn barmhartigheid.
Opdat wij, vervuld van Hem, gehecht aan Christus, beeld en gelijkenis mogen worden van zijn goedheid voor ieder mensenkind.
Kom heilige Geest.
Amen.


Dag 3 – zondag, 29 mei 2022

Gebed om vrede

In het evangelie van Johannes horen we Jezus zeggen: ‘Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef Ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.’ (Joh. 14, 27)

De vrede waarover Jezus hier spreekt is een vrede die haar wortels heeft in Hemzelf. In die zin kan de wereld haar inderdaad niet geven; enkel Hijzelf kan ze schenken.
Leven in Christus’ vrede gaat over een verwijlen in Hem, voort-durend, als een gebed van overgave zonder ophouden. Het is het gebed van de ziel waarin de Geest je verinnigt met de Heer; Hij die je binnen voert in zijn vrede.
Wie in deze vrede blijft, zal een vrede-vol mens zijn, want je zult leven in de diepe ervaring dat God in Christus het kloppend hart is van je bestaan.

Laten wij bidden

Kom heilige Geest,
beziel ons hart met de vrede van de Heer. Bid in ons, verinnig ons met Christus, opdat wij, geënt op Hem, vredevolle mensen mogen zijn; in onszelf, en voor de ander.
Bidden wij ook ook om vrede in deze wereld; vrede tussen landen en volkeren. Denken wij in deze dagen bijzonder aan Oekraïne. Mogen de wapens zwijgen. Moge het gezond verstand winnen. Moge verzoening en vergeving de plaats krijgen die het evangelie vraagt.
Kom heilige Geest, waai en beziel.
Amen.


Dag 2 – zaterdag, 28 mei 2022

Gebed om vreugde

In het evangelie van Johannes lezen we: ‘Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals Ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. Dit zeg Ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. (Joh. 15, 9-11)

De vreugde waarover Jezus hier spreekt gaat niet over een oppervlakkige blijheid gestoeld op emoties of sfeertjes. Het gaat hier over een vreugde geworteld in de liefde van God waarmee Hij ons in Christus bewoont. We zijn uitgenodigd onze thuis te hebben in deze liefde, en wel zo dat we haar in ons dagelijks leven belichamen in al ons doen en laten, naar allen die we ontmoeten en waarvoor we bidden. Dit ‘in Christus blijven’ zal ons die volkomen en blijvende vreugde geven waarover Hij spreekt. Het is de stille jubel van de ziel die, dronken van minne, behagen vindt in het ontvangen en geven van liefde.

Laten wij bidden

Kom heilige Geest,
beziel ons diepste zijn met Gods minnelied. Mogen we ons in Hem nestelen, om, in en uitgaande, zijn liefde te zijn voor allen en alles. Mogen we op deze wijze deelgenoot worden van Christus’ paasvreugde.
Kom heilige Geest.
Amen.


Dag 1 – vrijdag, 27 mei 2022

Gebed om liefde

Bij Paulus lezen we: ‘Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.’ (Rom. 12, 10)

Ieder van ons is door God bewoond in Christus; door God die liefde is. Met Hem mogen we ons verinnigen, opdat heel ons zijn een belichaming zou worden van goddelijke liefde. Van Hem mogen we ontvangen, in Hem mogen we leven, vanuit Hem mogen we beminnen; Christus door ons, met ons, in ons.
Laten we, vanuit Gods inwoning, elkaar beminnen met innige liefde. Mogen we in de ander Christus zien en ontmoeten die ons oproept in zijn naam de liefde te bezingen door de ander in eenvoud en vreugde diep graag te zien, zich uitend in een zorgzaam samenzijn waarin God zijn goedheid toont.

Laten wij bidden

Kom heilige Geest,
vervul ons hart met het vuur van Gods liefde voor de mensheid.
Breng ons en allen in Christus, het levend Hart van ons bestaan, die ons zal binnen voeren in z’n eigen ja-woord tot de Vader.
Mogen wij in innige eenheid met Hem Gods liefde worden.
Kom heilige Geest.
Amen.