Sacramentsdag – C

Hoogfeest


Uit het boek Genesis 14, 18-20

Hij die eens Abram zegende en hem brood en beker aanreikte, is de eerste in een lange rij priesters van de Allerhoogste. Toen Jezus later, als koning en priester, brood en wijn uitdeelde, bood Hij alle gelovigen goddelijke zegen en vergiffenis van zonden.

Melchisedek, de koning van Salem, liet brood en wijn brengen. Hij was een priester van God, de Allerhoogste, en sprak een zegen over Abram uit: ‘Gezegend zij Abram door God, de Allerhoogste, schepper van hemel en aarde. Gezegend zij God, de Allerhoogste: uw vijanden leverde Hij aan u uit.’ Abram gaf aan Melchisedek een tiende van wat hij had heroverd. 


Gezongen antwoordpsalm 110

(Tekst onder geluidsfragment)

Refr.: Voor eeuwig zijt Gij priester als Melchisedek.

De Heer spreekt tot mijn Heer: ‘Zit aan mijn rechterhand,
Ik leg uw vijanden als voetbank voor uw voeten’.

Uit Sion reikt de Heer de scepter van uw macht;
heers nu te midden van uw tegenstanders.

Een vorst zijt Gij, wanneer gij u vertoont,
met macht bekleed, in glans van heiligheid.
Ik heb u voor de dageraad verwekt.

Gezworen heeft de Heer, Hij neemt het niet terug,
‘Voor eeuwig zijt Gij priester als Melchisedek.


Uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs 11, 23-26

De Korintiërs waren ertoe gekomen de maaltijd van de Heer egoïstisch te gebruiken. Zij hielden geen rekening met andere broeders. Paulus roept hen tot de orde en confronteert hen met de apostolische traditie aangaande de eucharistie. Jezus immers heeft het brood uitgedeeld als teken en aankondiging van zijn leven, gegeven voor zijn broeders. Wie oren heeft, hij begrijpe.

Broeders en zusters,
wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd nam Hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: ‘Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om Mij te gedenken.’ Zo nam Hij na de maaltijd ook de beker, en Hij zei: ‘Deze beker is het nieuwe verbond, dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om Mij te gedenken.’ Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat Hij komt.


Vers voor het evangelie (Joh. 6, 51a)

Alleluia.
Ik ben het levende brood
dat uit de hemel is neergedaald,
zegt de Heer.
Wanneer iemand dit brood eet
zal hij eeuwig leven.
Alleluia.Uit het evangelie volgens Lucas 9, 11b-17

Het tafereel speelt zich af in de woestijn. Het volk lijdt gebrek aan alles en de apostelen zijn niet in staat iets te doen. Jezus echter weet de hongerigen ruim te verzadigen. In tekenen, die de eucharistie oproepen, biedt Hij het volk van de nieuwe tijden het nieuwe manna.

Jezus sprak tot de menigte over het koninkrijk van God, en degenen die genezing nodig hadden maakte Hij weer gezond. 
Toen de dag ten einde liep, kwamen de twaalf naar Hem toe en zeiden: ‘Stuur de mensen weg, dan kunnen ze naar de dorpen en gehuchten in de omtrek gaan om daar te overnachten en op zoek te gaan naar eten, want dit is een afgelegen plaats.’ 
Maar Hij zei tegen hen: ‘Geven jullie hun te eten.’
Ze zeiden: ‘We hebben maar vijf broden en twee vissen. Moeten wij dan eten gaan kopen voor al die mensen?’ Er waren ongeveer vijfduizend mensen bijeen.
Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Zeg dat ze in groepen van ongeveer vijftig bij elkaar moeten gaan zitten.’ 
Ze deden wat Jezus hun opdroeg en lieten iedereen in groepen bij elkaar zitten. 
Jezus nam de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel en sprak er het zegengebed over uit. Daarna brak Hij het brood en gaf het met de vissen aan zijn leerlingen om aan de menigte uit te delen. De mensen aten en allen werden verzadigd; de stukken brood die overbleven werden opgehaald, twaalf manden vol.

Van Woord naar leven

Als ik aan naar de eucharistie kijk, dan denk ik altijd: ‘God, wat zijt Ge toch groot in uw creativiteit’. In dat kleine stukje brood komt Hij immers in zijn Zoon zichtbaar en tastbaar tot ons. Prachtig toch! Net zoals toen op die Goede Vrijdag en die heerlijke Paasochtend geeft Jezus zich in de eucharistie opnieuw aan de Kerk, aan de wereld, aan ieder van ons. We mogen naar Hem kijken, Hem aanbidden, Hem tot ons nemen. Wat een vereniging!
Er zijn geen woorden voor.

Moge ons leven een eucharistisch leven zijn, in eenheid met de Heer gegeven voor de wereld. Moge de eucharistie ons tot mensen maken getekend door Gods liefde; zijn vrede uitdragend, zijn goedheid leggend in al wat we doen.

Laat ons van de eucharistie houden. Jezus houdt toch ook van ons. Moge deze wederzijdse liefde ons tot dankbare, blijde en gegeven christenen maken.

Een mooi hoogfeest voor ieder van u,

kris

Reageren of uitwisselen betreffende de overweging kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Vader,
in uw onmetelijke creativiteit schenkt Gij uw Zoon blijvend aanwezig in de heilige eucharistie. Geef ons een grote liefde, en een geest van diepe aanbidding voor dit groot geschenk. Schenk ons de genade een eucharistisch leven te leiden, door vanuit Christus een totaal gegeven liefde te zijn voor allen en alles.
In zijn naam.
Amen.

 

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.