“Trek heel de wereld rond en verkondig het goede nieuws aan alle schepselen.” 

Het maandelijkse ‘Woord van leven’, uitgegeven door de Focolarebeweging, is een zin uit de Bijbel met een uitleg die wil helpen om de woorden in concreet leven om te zetten. De tekst wordt in 90 talen uitgegeven en bereikt wereldwijd miljoenen mensen. Hieronder het ‘Woord van leven’ voor deze maand april.

“Trek heel de wereld rond en verkondig het goede nieuws aan alle schepselen.” Marcus 16:15

Dit zijn de laatste woorden van de verrezen Heer in het evangelie van Marcus. De evangelist plaatst de woorden van Jezus in het geheel van zijn verschijning na de dood aan zijn apostelen. Zij zitten opnieuw aan tafel samen met Jezus. Maar deze keer draagt die kleine gemeenschap de tekenen van een mislukking: het zijn er nog maar elf, in plaats van twaalf. En bij Jezus’ kruisiging hadden sommigen Hem verloochend. Anderen waren gevlucht.

Nu verschijnt de Heer weer in hun midden. In deze laatste, beslissende ontmoeting wijst Hij hen terecht omdat ze geen geloof hadden gehecht aan de woorden van degenen die Hem na zijn verrijzenis hadden gezien (1) . Maar tegelijkertijd vertrouwt Hij hun opnieuw de verkondiging toe van het Evangelie, van die Blijde Boodschap die Hij zelf is. Na deze laatste toespraak keert de Verrezene terug naar de Vader, maar Hij blijft tegelijkertijd bij de leerlingen en dat blijkt uit de wonderbare tekenen die zij verrichten.

“Trek heel de wereld rond en verkondig het goede nieuws aan alle schepselen.”

De gemeenschap die door Jezus wordt uitgezonden om zijn zending voort te zetten, is dus geen groep van volmaakte mensen, maar eerder van mensen die allereerst geroepen zijn om bij Hem te zijn, om zijn aanwezigheid en zijn liefde te ervaren, om Hem te ‘vergezellen’. (2) Pas als zij deze ervaring hebben opgedaan, worden zij gezonden om “aan alle schepselen” de nabijheid van God te verkondigen.

Het succes van hun missie hangt niet af van persoonlijke talenten, maar van de aanwezigheid van de verrezen Heer. Het Evangelie groeit in de mate waarin het wordt beleefd en verkondigd. (3)

Wat wij als christenen kunnen doen, is van Gods liefde getuigen met ons leven en met onze woorden, door de schatten van de Verrezene met fijngevoeligheid en respect aan te bieden aan iedereen die er voor open staat.

“Trek heel de wereld rond en verkondig het goede nieuws aan alle schepselen.”

Het gaat erom te getuigen van Jezus en niet van onszelf. Hij moet in ons groeien. Wij moeten in onszelf ruimte maken voor de kracht van zijn Geest. Het is de Geest die mijn hart verrijkt. Chiara Lubich schreef: “Het is de Heilige Geest die mij, telkens wanneer ik een broeder of zuster ontmoet, bereid maakt mezelf ‘één te maken’ met hem of haar, die me de kracht geeft om van hen te houden als zij op de een of andere manier een vijand zijn. Door lief te hebben en door te vergeven wordt mijn hart verrijkt met barmhartigheid en kan ik hun noden beter begrijpen. Dan kan ik, als het moment daar is, de mooiste dingen van mijn innerlijk meedelen. Dan zal de ander, geraakt door Gods liefde in ons, één willen worden met ons, dat wil zeggen: zijn genegenheid, idealen en leven met ons delen.” (4)

“Trek heel de wereld rond en verkondig het goede nieuws aan alle schepselen.”

Jongeren lopen vaak voorop in de reis van de mensheid naar een nieuwe wereld. Op de site unitedworldproject.org vinden we ervaringen van hen met het Evangelie. Zo schrijft Robert uit Nieuw-Zeeland: “In onze regio werken we aan het herstel en de verduurzaming van de haven van Porirua. Bij dit initiatief zijn de plaatselijke autoriteiten, de Maori-gemeenschap en de lokale mensen betrokken. Ons doel is ervoor te zorgen dat er schoon water kan stromen en dat visserij zonder vervuiling weer mogelijk wordt. Het initiatief heeft een echte gemeenschapsgeest opgewekt. De uitdaging is nu te voorkomen dat dit een voorbijgaand gebeuren wordt. We werken nu aan een programma op lange termijn om echt een verschil te maken op dit gebied.”

Letizia Magri

(1) Vgl. Marc. 16:9-14.
(2) Vgl. Marc. 3:14-15.
(3) Vgl. Tweede Vaticaans Concilie, Dogmatische Constitutie over de Goddelijke Openbaring, Dei Verbum, n. 8.
(4) Chiara Lubich, Woord van leven van juni 2003.

Bron: Focolare.nl