Vernieuwing in het gebed

Maandelijks stelt de gemeenschap van Taize een Bijbeltekst voor om het zoeken naar God ook in het dagelijks leven door stilte en gebed te ondersteunen. Hieronder de tekst voor deze maand maart.

Uit de brief van Paulus aan de Romeinen 8, 26-28

De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. God, die ons doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen. Hij weet dat de Geest volgens zijn wil pleit voor allen die hem toebehoren.

Is bidden niet bovenal het afschuiven van je verantwoordelijkheden en vluchten in de rust en stilte van een kerk om even spiritueel te kunnen ontsnappen aan het leven van alledag? Zou het niet “christelijker” zijn om je in te zetten voor solidariteit ten behoeve van je medemens? Gebed kan echt een verschil maken in de wereld. Niet omdat je door je gebed God overtuigt om te doen wat je vraagt, maar omdat je als je bidt, veranderd wordt door het gebed.

Gebed, in elke vorm ook, betekent ontmoeting. Of het nu gaat om lofprijzing, voorbede of stil gebed, het gebed brengt ons in relatie met God. Maar ondanks ons geloof weten we vaak niet hoe we moeten bidden. We weten de woorden niet te vinden, of de stilte wordt dor en saai. Paulus herinnert ons eraan dat de Heilige Geest ons te hulp schiet. De Geest bidt voor ons, ja, bidt in ons. Kortom: ons gebed is net zo goed Gods zaak als de onze!

De Geest waarover Paulus spreekt, de Geest die voor ons bidt, is de adem van God zelf. God is degene die ons, uit aarde geboetseerde mensen, tot leven wekt (Gen 2:7). Het is dezelfde Geest waardoor God de wereld heeft geschapen, niet alleen “in den beginne” (Gen. 1:2), maar ook nu nog. Geloven dat bidden ertoe doet, begint met geloven dat Gods Geest altijd aan het werk is in de wereld en dat die Geest ook in ieder van ons aan het werk is. Omdat jij geschapen bent, heb je een relatie met de Schepper, die het leven wil.

In het gebed is onze eerste opdracht om erachter te komen hoe en wanneer de Geest in ons aan het werk is. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Waar luisteren we precies naar als we stil zijn in onszelf? Naar onze stemmingen, emoties, onze eigen gedachten? Verwordt bidden dan niet tot een in onszelf gekeerde bezigheid? Als we het gebed niet in relatie met God bregen, bestaat dit risico inderdaad. Maar als we geloven dat Gods Geest leven in ons schept, dan wordt gebed een plek om het Leven in onszelf, in onze diepten, te aanvaarden en ernaar te luisteren. Iets wat niet uit onszelf komt, maar wat tot ons komt door een Ander. Dus waar moeten we op letten?

De Geest van God, schepper van het leven, spreekt de taal van het leven. De Geest kan zich alleen maar laten horen in ons menszijn. De Geest spreekt door ons lichaam, onze gedachten, door wat ons beweegt, onze affecties, onze verlangens. De Geest nodigt ons uit om het leven ten volle te leven. Hij nodigt ons uit om lief te hebben zoals God ons liefheeft. Hij geeft ons moed, kracht en hoop. Hij geeft rust en troost. Hij geeft ons energie en maakt ons enthousiast in de ware zin van het woord. In de spirituele traditie wordt dit alles “troost” genoemd. Als je bidt met het Woord van God, luister je naar wat je beweegt, naar de manier waarop het Woord je raakt. We kunnen ook bidden met ons leven, door aandachtig te zijn voor de innerlijke bewegingen die het dagelijks leven teweegbrengt en je dan af te vragen: waar en wanneer voel ik dat ik echt leef? Door altijd aandacht te hebben voor troost kan troost een kompas bieden dat je helpt om je keuzes te richten op het Leven van God. In gebed ontdekken we gaandeweg hoe God onze handen, onze ogen, ons hart, ons vermogen om lief te hebben – kortom, ons hele zijn in deze wereld – wil gebruiken om daar aanwezig te zijn. Dankzij het gebed worden de inzet en dienstbaarheid in ons leven de plaatsen waar ons leven is afgestemd op het leven van God.

In het evangelie nodigt Jezus zijn discipelen uit om met hem mee te gaan en uit te rusten (Marc. 6:30-32). Maar dit is met het oog op opnieuw uitgezonden te worden in de wereld om te dienen en het goede nieuws te brengen. Bidden betekent dus niet dat we vluchten voor onze verantwoordelijkheid. Integendeel, gebed is de bron die we nodig hebben om datgene waar we verantwoordelijkheid voor dragen te verankeren in het geloof en in God. Ons gebed verandert God niet, maar God verandert ons. Dus voor iedereen die God liefheeft, dragen alles bij aan wat goed voor hen is.

Bron: Taizé