vrijdag in week 14 door het jaar

Uit het boek Genesis 46, 1-7 + 28-30

Een visioen maakt de laatste der aartsvaders duidelijk ook naar Egypte te trekken. De hongersnood en de uitnodiging van zijn zoon Jozef werden elders gegeven als reden voor deze trek naar Egypte. Het uiverkoren volk zal er vierhonderd jaar verblijven. Maar ook deze beproeving past in Gods plan.

Israël ging op weg; al zijn bezittingen nam hij mee. In Berseba gekomen, bracht hij offers aan de God van zijn vader Isaak. 
’s Nachts richtte God zich in een visioen tot Israël. ‘Jakob! Jakob!’ riep Hij.
‘Ja, ik luister,’ antwoordde Jakob. 
God zei: ‘Ik ben God, de God van je vader. Wees niet bang om verder te reizen naar Egypte, want Ik zal daar een groot volk uit je doen voortkomen. Ikzelf zal met je meereizen naar Egypte, en Ik zal je daar ook weer vandaan brengen. En niemand anders dan Jozef zal jou de ogen sluiten.’ 
Toen verliet Jakob Berseba. Zijn zonen lieten hem, hun kinderen en hun vrouwen op de wagens rijden die de farao hiervoor had meegegeven. 
Zo trokken Jakob en al zijn nakomelingen naar Egypte, met hun veestapel en alle andere bezittingen die ze in Kanaän hadden verkregen; zijn zonen en kleinzonen, zijn dochters en kleindochters, al zijn nakomelingen nam Jakob mee naar Egypte.
Jakob had Juda vooruitgestuurd naar Jozef, om van hem te horen welke weg naar Gosen leidde. Toen Jakob en zijn familie in Gosen waren aangekomen, spande Jozef zijn wagen in en reed daarnaartoe, zijn vader Israël tegemoet. Toen hij eindelijk voor zijn vader stond, viel hij hem om de hals en huilde langdurig. 
En Israël zei tegen Jozef: ‘Nu ik jou levend en wel heb teruggezien, kan ik sterven.’

Psalm 37, 3 + 4 + 18 + 19 + 27 + 28 + 39 + 40

Refr.: De rechtvaardigen vinden redding bij de Heer.

Vertrouw op de Heer en doe het goede,
bewoon het land en leef er veilig.
Zoek je geluk bij de Heer,
Hij zal geven wat je hart verlangt.

De Heer trekt zich het lot van onschuldigen aan,
hun bezit blijft voor eeuwig behouden.
Zij worden niet teleurgesteld in kwade dagen,
in tijden van hongersnood worden zij verzadigd.

Mijd het kwade en doe het goede,
en je zult voor eeuwig wonen in het land,
want de Heer heeft gerechtigheid lief,
wie Hem trouw zijn, verlaat Hij niet.

De rechtvaardigen vinden redding bij de Heer,
Hij is hun toevlucht in tijden van nood.
De Heer heeft hen altijd geholpen en bevrijd,
Hij bevrijdt hen ook nu van de zondaars,
Hij redt hen, want zij schuilen bij Hem.

Vers voor het evangelie

Alleluia.
Spreek Heer, uw dienaar luistert;
uw woorden zijn woorden
van eeuwig leven.
Alleluia.

Uit het evangelie volgens Matteüs 10, 16-23

Al wie Gods zending uitdraagt, zal ook de nodige tegenkantingen ondervinden zoals Jezus zelf. Hij moet er zich dan niet om bekommeren wat hij zal doen of zeggen ter verdediging. Als hij contact houdt met de Heer, zal hem worden ingegeven wat hij moet zeggen. Niet hij is het die dan spreekt, maar door hem spreekt de Geest van de Vader.

Jezus sprak tot de twaalf:
‘Bedenk wel, Ik zend jullie als schapen onder de wolven. Wees dus scherpzinnig als een slang en argeloos als een duif. Pas op voor de mensen, want ze zullen je aan het gerecht uitleveren en je geselen in hun synagogen. Jullie zullen omwille van Mij worden voorgeleid aan gouverneurs en koningen, en getuigenis moeten afleggen ten overstaan van hen en de heidenen. 
Wanneer ze je uitleveren, vraag je dan niet bezorgd af hoe je moet spreken of wat je moet zeggen. Want wat je moet zeggen, zal je op dat moment worden ingegeven. Jullie zijn het immers niet zelf die dan spreken, het is de Geest van jullie Vader die in jullie spreekt. 
De ene broer zal de andere uitleveren om hem te laten doden, en vaders zullen hetzelfde doen met hun kinderen, en kinderen zullen zich tegen hun ouders keren en hen ter dood laten brengen. 
Jullie zullen door iedereen worden gehaat omwille van mijn naam; maar wie standhoudt tot het einde zal worden gered. 
Wanneer ze jullie vervolgen in de ene stad, vlucht dan naar de volgende. Ik verzeker jullie: voor je in elke stad van Israël bent geweest, is de Mensenzoon gekomen.

Van Woord naar leven

SPREKEN IN DE HEILIGE GEEST

‘ … wat je moet zeggen, zal je op dat moment worden ingegeven. Jullie zijn het immers niet zelf die dan spreken, het is de Geest van jullie Vader die in jullie spreekt.’

Jezus spreekt hier over een spreken in de Geest wanneer we – op welke wijze ook – vervolgd worden. De Geest zal ons woorden ‘ingeven’, zegt Hij.

Wat zou dat kunnen betekenen? Moeten we dan zwijgen en komt er ineens een taal uit onze mond die van totaal ergens anders komt? Worden we plots een soort robot in de handen van God? Hoe zit dat?

Wel, ik denk dat we het veel dieper moeten zoeken dan deze oppervlakkige en spectaculaire beelden.

Spreken in, of spreken vanuit, de Geest gebeurt niet los van onze persoon. Het speelt zich ten volle af in onze persoon én met onze toestemming. Het is iets wat gebeurt van binnenuit. De zogenaamde ingeving van woorden door de Geest zijn een gevolg van het ons toevertrouwen aan zijn waaien in ons. Het is loskomen van een eigen taal die heel vaak uit is op veroordeling vanuit innerlijke – of uiterlijke – boosheid. De taal van de Geest is de taal van de liefde, teder en sterk tegelijk. Het draagt bovendien de genade in zich dat mensen aangeraakt worden door de Heer. In die zin is de spreker instrument van God die mensen – in Christus – komt opzoeken en aanraken.

De sleutel is dus een verbinding aangaan met de Geest in ons. Gebed dus. Biddend leven. Ons verinnigen met de Geest. Ons plaatsen in zijn gloed. Zodat ons spreken en ons hele zijn gebeuren vanuit Hem. Hij is het die ons in staat stelt ons te geven aan de Heer zodat Hij – Christus zelf – door ons heen kan leven. En dit heeft niets met ‘robot’ te maken, maar met nederige liefdevolle overgave.

Een stil verwijlen bij de Geest die in ons is, zal ons meer en meer in staat stellen Hem werkzaam te laten zijn in ons leven; zowel bij vervolging alsook in al die momenten dat het goed gaat.

Laten we bidden

Goede Vader,
wij bidden om liefde voor het stille gebed
waarin wij de Geest zullen ontmoeten
als een hemelse gloed
die ons in staat zal stellen
ons te geven aan uw Zoon.
Moge deze overgave leiden
tot het gebruik van goede woorden
waarin Gij, doorheen uw Zoon,
mensen ten diepste aanraakt.
Door Christus, onze Heer.
Amen.

Een Geest-rijke vrijdag voor ieder van u.
Met een tedere groet,
kris

 

 

Reageren of uitwisselen betreffende de overweging kan via de blog Van Woord naar leven.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.