vrijdag in week 18 door het jaar

Uit het boek Deuteronomium 4, 32-40

God heeft het volk  van Israël uitverkoren om door hen zijn liefde tot alle mensen te laten zien. Voor allen schiep Hij hemel en aarde. Naarmate het volk van Israël zich meer en meer van Gods wil laat doordringen, wordt het in zijn ogen de welbeminde zoon, die drager kan worden van het lot van heel de mensheid.

Mozes sprak tot het volk:
‘Ga de hele geschiedenis maar na, vanaf de dag dat God de mens op aarde schiep, en doorkruis de hele wereld van het uiterste oosten tot het uiterste westen: Is zoiets geweldigs ooit voorgekomen, heeft men ooit iets dergelijks vernomen? Is er ooit een volk geweest dat net als u vanuit een vuur de stem van een god heeft gehoord en dat heeft overleefd? Is er ooit een god geweest die het heeft aangedurfd zich een volk toe te eigenen waarover een ander volk macht uitoefende, en die dat deed met grootse daden, met tekenen en wonderen en strijd, met sterke hand en opgeheven arm, en op angstaanjagende wijze – zoals u met eigen ogen de Heer, uw God, in Egypte hebt zien doen? U bent er getuige van geweest opdat u zou beseffen dat alleen de Heer God is; er is geen ander naast Hem. 
Vanuit de hemel heeft Hij zijn stem laten horen om u te onderrichten, en op aarde heeft Hij u dat grote vuur laten zien en vanuit het vuur zijn geboden bekendgemaakt. De Heer heeft uw voorouders liefgehad en hun nageslacht uitgekozen, en Hij zelf heeft u met zijn grote macht uit Egypte bevrijd en ter wille van u volken verdreven die groter en machtiger waren dan u, om u hun land binnen te leiden en het u in eigendom te geven, zoals dat nu gebeurt. 
Wees u er daarom van bewust en laat goed tot u doordringen dat alleen de Heer God is, boven in de hemel en hierbeneden op de aarde; een ander is er niet. Houd u altijd aan zijn wetten en geboden, zoals ik ze u vandaag geef. Dan zal het u en uw kinderen goed gaan, en zult u lang leven in het land dat de Heer, uw God, u geven zal.

Psalm 77, 12-16 + 21

Refr.: Uw weg, God, is een heilige weg.

Ik denk terug aan de daden van de Heer –
ja, ik denk aan uw wonderen van vroeger,
overweeg elk van uw werken
en houd in gedachten uw grote daden.

Uw weg, God, is een heilige weg –
welke god is zo groot als onze God?
U bent de God die wonderen doet,
U hebt de volken uw macht getoond.

Uw arm heeft uw volk bevrijd,
de kinderen van Jakob en Jozef. 
U leidde uw volk als een kudde
door de hand van Mozes en Aäron.

Vers voor het evangelie (Joh 15, 15b)

Alleluia.
Vrienden noem Ik jullie,
omdat Ik alles wat Ik van de Vader heb gehoord,
aan jullie bekendgemaakt heb. 
Alleluia.

Uit het evangelie volgens Matteüs 16, 24-28

Nadat Jezus Petrus terechtwees voor zijn al te menselijke opvattingen over zijn taak als messias, gaat Hij nog verder en vraagt van zijn leerlingen dat ook zij Hem zouden volgen op de weg van het kruis. Hun ambities en egoïsme zullen zij moeten opgeven om het leven te winnen. Door het lijden en de dood zullen ze pas tot leven komen.

Jezus zei tegen zijn leerlingen:
‘Wie achter Mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en Mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen als dat ten koste gaat van zijn leven? Wat kan hij geven in ruil voor zijn leven? 
Wanneer de Mensenzoon komt, in gezelschap van zijn engelen en bekleed met de stralende luister van zijn Vader, dan zal Hij iedereen naar zijn daden belonen. Ik verzeker jullie: sommige van de hier aanwezigen zullen de dood niet ervaren voordat ze de Mensenzoon en zijn koninklijke heerschappij hebben zien komen.’

Van Woord naar leven

JE LEVEN VINDEN IN DE LIEFDE

Jezus zegt: ‘Ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het behouden.’

De mens is een prachtig wezen. In het bewustzijn dat hij door God geschapen is kan Hij de weg bewandelen die God in wezen is: de weg van de liefde. Met heel zijn hart, met al zijn krachten, met zijn hele verstand, is hij in staat alles te doen om de weg van God te gaan. Met de hulp van de hemel kan hij van binnenuit groeien in Gods liefde. Hij kan delen wat hij zelf heeft ontvangen en alzo uitdrager zijn van Gods Blijde Boodschap.
Zo kan het gaan …

Maar het kan ook heel anders verlopen. Diezelfde ‘door God geschapen mens’ kan ook een totaal andere weg gaan: de weg van de ik-aanbidding. Hij kan mensen en dingen gebruiken om zijn groot en oh zo belangrijk levensplan ten uitvoer te brengen. Aan dit laatste kan hij zelfs een zeker genot ervaren dat hem – in zekere zin – ‘werelds’ gelukkig zal maken.

Maar de vraag is: is dát het genot, of de vreugde, die God ons toewenst? Of gaat het in het evangelie om een andere vreugde?

De vreugde van het evangelie is gekenmerkt door een leven waarin men schijnbaar zichzelf verliest, een leven waar men afsterft aan zijn ik-aanbidding. De weg van Jezus is een weg van binnen naar buiten, een weg van toevertrouwen aan God, een weg van innerlijke vrede, een weg van vreugde omwille van de liefde. Doorgaans is het niet de makkelijkste weg, maar het is wel de meest edele weg die een mens kan gaan.

Een mens heeft de vrijheid de weg te gaan die hij wil. Laten we deze gekregen vrijheid niet misbruiken, maar laten we haar juist aanwenden om in vrijheid te kiezen voor de weg van God, de weg van de liefde.

Laten we bidden

Heer Jezus, goede Broer,
leer ons U te volgen
door iedere dag het kruis van liefde op te nemen.
Leer ons af te sterven aan ons ‘ik’
om het opnieuw te vinden in U:
ons geschapen zijn naar Gods beeld en gelijkenis.
Kom Jezus,
trek ons in de brand van uw liefde.
Maak ons innig één met U.
Leef in ons, met ons, door ons.
Amen.

Een liefdevolle vrijdag voor ieder van u.
kris

 

 

Reageren of uitwisselen betreffende de overweging kan via de blog Van Woord naar leven.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.