vrijdag in week 18 door het jaar

Uit de profeet Nahum 2, 1-3; 3, 1-3 + 6-7

Zie de vreugdebode

Daar, over de bergen, snelt een vreugdebode. Hij kondigt vrede aan. Vier de feesten, Juda, los je geloften in, want nooit meer trekken schurken door je land, ze zijn volledig uitgeroeid. Tegen jou, Nineve, is iemand opgestaan die je inwoners uiteendrijft. Bewaak je vesting, kijk uit over de weg! Omgord je heupen, verzamel al je kracht! De Heer herstelt het aanzien van Jakob, van Israël, vernield door vernielers die zijn ranken verwoestten.
Wee de bloedstad, een en al leugen, vol oorlogsbuit, het roven houdt niet op. Hoor! Knallende zwepen! Hoor! Daverende wielen! Dravende paarden, denderende wagens, steigerende ruiters, vlammende zwaarden, bliksemende lansen! Vele doden, massa’s lichamen, ontelbaar veel lijken, mensen struikelen erover. Ik zal je met vuil besmeuren, je belachelijk maken, je te kijk zetten.
Dan zal ieder die je ziet zich van je afwenden en zeggen: ‘Nineve is verwoest!’ Wie zal om je rouwen? Waar vind Ik iemand die je troost?


Deut. 32, 35cd-36ab + 39abcd + 41

Refr.: De Heer ontfermt zich over zijn dienaren.

De dag van hun ongeluk is nabij,
hun noodlot komt onafwendbaar op hen af.
Want de Heer zal zijn volk recht doen,
Hij ontfermt zich weer over zijn dienaren.

Zie het toch in: Ik ben de enige,
naast Mij is er geen andere god.
Ik laat sterven, Ik geef leven,
Ik sla wonden en Ik genees.

Ik wet mijn bliksemend zwaard,
Ik ga het vonnis voltrekken.
Ik zal mij wreken op mijn vijanden,
Ik reken af met wie Mij haten.


Vers voor het evangelie (cf Ef 1, 17-18)

Alleluia.
De God van onze Heer Jezus Christus
moge ons innerlijk oog verlichten,
om te zien, hoe groot de hoop is
waartoe Hij ons roept.
Alleluia.


Uit het evangelie volgens Matteüs 16, 24-28

Nadat Jezus Petrus terechtwees voor zijn al te menselijke opvattingen over zijn taak als messias, gaat Hij nog verder en vraagt van zijn leerlingen dat ook zij Hem zouden volgen op de weg van het kruis. Hun ambities en egoïsme zullen zij moeten opgeven om het leven te winnen. Door het lijden en de dood zullen ze pas tot leven komen.

Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Wie achter Mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en Mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen als dat ten koste gaat van zijn leven? Wat kan hij geven in ruil voor zijn leven?
Wanneer de Mensenzoon komt, in gezelschap van zijn engelen en bekleed met de stralende luister van zijn Vader, dan zal Hij iedereen naar zijn daden belonen. Ik verzeker jullie: sommige van de hier aanwezigen zullen de dood niet ervaren voordat ze de Mensenzoon en zijn koninklijke heerschappij hebben zien komen.’

Van Woord naar leven

‘Ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het behouden’, zo horen we Jezus vandaag zeggen.

Ik kan me voorstellen dat deze uitspraak van Jezus bij nogal wat mensen een zekere angst teweeg brengt. Angst zichzelf te moeten prijsgeven. Mag ik dan mezelf niet meer zijn? Mag mijn eigen ik dan geen ontplooiing kennen? Ik wil juist heel persoonlijk zijn… en nu komt er iemand zeggen dat ik dit alles moet ‘verliezen’…

Jezus zegt niet dat we ons leven zomaar moeten prijs geven aan eender wat. Nee, Hij vraagt het te verliezen omwille van Hem.

Trouwens, je leven prijsgeven aan eender wat… Ik denk dat dit zeer vaak gebeurt. Als je ziet wat mensen soms over hebben voor bepaalde zaken, hoe zij hun ‘ik’ laten bepalen door dingen van buitenaf, hoe anderen de regie overnemen van hun leven,… kijk rondom je, kijk in jezelf,… we vechten er allemaal mee.

Je leven verliezen omwille van Mij, zegt Jezus.
Wat betekent dit concreet?

Drie zaken.
1. We zijn geschapen naar Gods beeld en gelijkenis.
2. We zijn bewoond door Christus.
3. In zijn naam zullen we vele goede vruchten voortbrengen.

Het eerste is een feit en houdt tevens onze oerroeping in. Het tweede is de genade die ons gegeven wordt om aan onze roeping te kunnen beantwoorden. En het derde zijn de vruchten van ons jawoord.

De combinatie van deze drie punten maakt ons tot christen. Het is de weg die het evangelie ons toont. Alle ‘ikken’ die een belemmering vormen ons toe te vertrouwen aan deze weg zullen we, uit liefde voor God en de mensheid, willen achterlaten om ons helemaal te verliezen in Christus. Zodat Hij ons leven kan worden; ons gebed, ons liefhebben.

‘Ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het behouden’. Blijde boodschap; voor jezelf als persoon, voor je leven in de Kerk, en in se voor de hele mensheid.

Mooie vrijdag voor ieder van u.

Hartelijk, kris

Reageren of uitwisselen betreffende de overweging kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Vader,
moge uw Geest ons van binnenuit enthousiasmeren ons in liefde te schenken aan uw Zoon, opdat Hij ons leven mag worden, en uw wil moge geschieden.
Om deze genade bidden wij, in Christus, onze Broer en Heer.
Amen.

 

Religious concepts, The young man prayed on the Bible in the room and lit the candles to illuminate.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.