vrijdag in week 3 van de veertigdagentijd

Uit het boek Hosea 14, 2-10

Zo spreekt de Heer:
‘Keer terug, Israël, naar de Heer, je God! Door je eigen wandaden ben je ten val gekomen. Kom met woorden van berouw en keer terug naar de Heer. Zeg tegen Hem: “Vergeef ons al onze misdaden. Neem wat goed is van ons aan. Als offer brengen wij U oprechte woorden. Onze redding verwachten we niet langer van Assyrië, op paarden en strijdwagens zullen wij niet meer vertrouwen, wat we zelf gemaakt hebben niet meer onze god noemen. Immers, bij U vindt een wees ontferming!”
Ik genees hen van hun ontrouw, mijn hart gaat naar hen uit. Mijn toorn heb Ik van hen afgewend. Ik zal voor Israël zijn als de dauw. Het zal bloeien als een lelie, wortelen als een ceder op de Libanon; zijn jonge loten zullen uitlopen. Het zal als een prachtige olijfboom pronken en geuren als de ceders op de Libanon. Dan is het weer goed toeven in zijn schaduw en wordt er weer koren verbouwd. Het zal bloeien als een wijnstok, befaamd zijn als de wijn van de Libanon.
Dan zegt Efraïm: “Wat heb ik nog met afgoden te maken? Ik wil zijn liefde beantwoorden, mijn oog op Hem richten. Dan ben ik als een cipres, altijd groen; het zijn uw vruchten die ik draag.”
Wie inzicht heeft doorgrondt deze woorden, wie wijs is neemt ze ter harte. Want de wegen van de Heer zijn recht: wie rechtvaardig is verlaat ze niet, maar wie zich verzet komt ten val.’

Tussenzang: Ps 81, 9-11 + 14 + 17

Refr.: Luister, mijn volk, als Ik je vermaan.

Hoor, mijn volk, Ik moet je vermanen,
Israël, luister naar Mij.
Laat geen andere god bij je toe,
buig je niet voor een vreemde god.

Ik ben de Heer, je God,
die je wegleidde uit Egypte –
open wijd je mond,
Ik zal hem vullen.

Ach, wilde mijn volk maar horen,
wilde Israël mijn wegen maar volgen.
Maar Israël zou Hij voeden
met de edelste tarwe –
ja, jou zou Ik spijzigen
met honing uit de rots.

Vers voor het evangelie (Ps 95, 7c + 8a)

Luister vandaag naar Gods stem
en wees niet halsstarrig.

Uit het evangelie volgens Marcus 12, 28b-34

Een schriftgeleerde legde Jezus de volgende vraag voor: ‘Wat is van alle geboden het belangrijkste gebod?’ 
Jezus antwoordde: ‘Het voornaamste is: “Luister, Israël! De Heer, onze God, is de enige Heer; heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.” En daarna komt dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.’ 
De schriftgeleerde zei tegen Hem: ‘Inderdaad, meester, wat U zegt is waar: Hij alleen is God en er is geen andere god dan Hij, en Hem liefhebben met heel ons hart en met heel ons inzicht en met heel onze kracht, en onze naaste liefhebben als onszelf betekent veel meer dan alle brandoffers en andere offers.’ 
Jezus vond dat hij verstandig had geantwoord en zei tegen hem: ‘U bent niet ver van het koninkrijk van God.’
En niemand durfde Hem nog een vraag te stellen.

Van Woord naar leven

JE NAASTE LIEFHEBBEN ALS JEZELF
(Bij Mc 12, 28b-34)

Vandaag worden we geconfronteerd met een van de meest wezenlijke vragen van ons geloof, gesteld door een schriftgeleerde aan Jezus: ‘Wat is van alle geboden het belangrijkste gebod?’ Het antwoord van Jezus vormt de kern van ons geloof en roept ons op tot een diepgaande liefde voor God en onze medemens.

“Luister, Israël! De Heer, onze God, is de enige Heer; heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.” En daarna komt dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.’ 

Deze woorden zijn geen simpele instructies, maar een oproep tot een transformerende liefde die ons hele wezen doordringt en onze relaties met God en onze medemens vormgeeft. Liefhebben met heel ons hart, ziel, verstand en kracht betekent dat onze liefde voor God allesomvattend moet zijn. Het is een liefde die ons verheft boven onze eigen belangen en ons verbindt met de diepte van Gods genade.

Maar Jezus gaat verder. Hij benadrukt dat liefde voor onze naaste net zo belangrijk is als liefde voor God. Deze liefde overstijgt alle grenzen van ras, religie, sociale status en culturele achtergrond. Het is een liefde die actief is, die zich uitstrekt naar degenen die lijden, die eenzamen bezoekt, die de behoeftigen ondersteunt en die vergeving schenkt aan degenen die ons hebben gekwetst.

Het is belangrijk op te merken dat Jezus niet alleen spreekt over het gebod om onze naaste lief te hebben, maar ook om onszelf lief te hebben. Dit is geen egoïsme, maar een erkenning van onze eigen waarde als geliefde kinderen van God. Als we onszelf niet kunnen liefhebben, zullen we moeite hebben om anderen lief te hebben zoals Jezus ons heeft opgedragen.
Bovendien is ieder van ons geroepen. Jezelf beminnen betekent je roeping beminnen, haar koesteren, dankbaar omdat God je persoonlijk heeft gekozen om een bepaalde weg in je leven te gaan.

Als we deze dubbele geboden in ons leven naleven – liefde voor God en liefde voor onze naaste als onszelf – zullen we merken dat ons geloof levendiger wordt, onze relaties rijker worden en onze wereld een betere plek wordt om te wonen. Laten we daarom vastberaden zijn om deze liefde in praktijk te brengen, wetende dat het de kern vormt van ons christelijk getuigenis en ons leven vervult met Gods vrede en zegen.

Moge de Heer ons helpen om deze geboden van liefde in ons leven te verankeren, opdat we ware leerlingen van Christus kunnen zijn.

Laten we bidden

Vader,
leer ons U lief te hebben
vanuit de diepte van ons hart,
met heel onze ziel, met heel ons verstand
en met al onze kracht.
Laat onze liefde voor U de bron zijn
van al onze daden en beslissingen.
Help ons om onze naasten lief te hebben
zoals we zelf ook onze diepste kern beminnen.
Moge onze liefde voor de naaste
uw grenzeloze liefde weerspiegelen.
In Jezus Christus, onze Heer.
Amen.

Geniet van het zonnetje vandaag.
Van harte, kris


Vragen om mee op weg te gaan

Hoe zou je jouw liefde voor God beschrijven? Op welke manieren toon je deze liefde in je dagelijks leven?

Hoe kun je groeien in liefde voor God en je naaste? Welke stappen kun je nemen om deze liefde te versterken en te verdiepen?


Blog ‘Van Woord naar leven’

Reageren of uitwisselen betreffende de overweging kan via de blog ‘Van Woord naar leven’.

Klik hier voor de blog.

 

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.