vrijdag in week 5 van de veertigdagentijd

Uit de profeet Jeremia 20, 10-13

De mensen bauwen mij na: “Overal paniek! Overal paniek! Roep het, dan vertellen wij het verder.”
Al mijn vrienden zijn uit op mijn val: “Misschien laat hij zich verleiden, dan krijgen wij hem in onze greep, dan wreken wij ons op hem.”
Maar de Heer staat mij terzijde als een machtig krijgsman. Daarom komen mijn belagers ten val, ze krijgen mij niet in hun greep. Ze zullen diep worden beschaamd, ze zullen hun doel niet bereiken. Ze worden overladen met eeuwige schande, nooit zal die worden vergeten.
Heer van de hemelse machten, die alles rechtvaardig onderzoekt, die hart en nieren doorgrondt, laat mij zien dat U zich op hen wreekt. U leg ik mijn zaak voor.
Zing voor de Heer, loof de Heer, want Hij heeft het leven van de arme uit de handen van boosdoeners gered.

Tussenzang: Ps 18, 3-7

Refr.: Mijn roepen bereikte Gods oren.

Heer, mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder,
God, mijn steenrots, bij U kan ik schuilen,
mijn schild, kracht die mij redt, mijn burcht.

Ik roep: ‘Geloofd zij de Heer,’
want ik ben van mijn vijanden verlost.
Mij omsloten de banden van de dood.

De kolkende afgrond joeg mij angst aan,
de banden van het dodenrijk omklemden mij,
op mijn weg lagen de valstrikken van de dood.

In mijn nood riep ik tot de Heer,
ik schreeuwde naar mijn God om hulp.
In zijn paleis hoorde Hij mijn stem,
mijn roepen bereikte zijn oren.

Vers voor het evangelie (Lc. 15, 18)

Ik zal naar mijn vader gaan
en tegen hem zeggen:
Vader, ik heb gezondigd
tegen de hemel en tegen u.

Uit het evangelie volgens Johannes 10, 31-42

Toen de Joden weer stenen opraapten omdat ze Hem wilden stenigen, zei Jezus: ‘Ik heb door de Vader veel goeds voor u gedaan; om welke goede daad wilt u Me stenigen?’
‘Voor een goede daad zullen we U niet stenigen,’ antwoordden ze, ‘maar wel voor godslastering: U bent een mens, maar U beweert dat U God bent!’ 
Jezus zei: ‘Staat er in uw wet niet geschreven: “Ik heb gezegd: ‘U bent goden’”? De Schrift blijft altijd van kracht; als mensen tot wie God spreekt goden genoemd worden, hoe kunt u Mij, door de Vader geheiligd en naar de wereld gezonden, dan beschuldigen van godslastering wanneer Ik zeg dat Ik Gods Zoon ben? Als wat Ik doe niet van mijn Vader komt, geloof Me dan niet, maar als dat wel het geval is en toch gelooft u Mij niet, geloof dan tenminste wat Ik doe. Dan zult u begrijpen dat de Vader in Mij is en dat Ik in de Vader ben.’ 
En weer wilden ze Hem grijpen, maar Hij ontsnapte.
Hij ging terug naar de overkant van de Jordaan, naar de plaats waar Johannes eerder gedoopt had. Daar bleef Hij. 
Veel mensen kwamen naar Hem toe; ze zeiden: ‘Johannes heeft weliswaar geen tekenen verricht, maar alles wat hij over deze man gezegd heeft is waar.’ 
En velen kwamen daar tot geloof in Hem.

Van Woord naar leven

IN CONFRONTATIE MET DE WAARHEID
(Bij Joh 10, 31-42)

Het Evangelie van vandaag vertelt ons over een cruciale ontmoeting tussen Jezus en de Joden, waarin de kern van zijn goddelijkheid wordt belicht. In deze passage zien we de worsteling van de Joden om de waarheid te begrijpen en te aanvaarden dat Jezus werkelijk de Zoon van God is; één met de Vader. Laten we dieper ingaan op deze ontmoeting en de betekenis ervan voor ons geloof vandaag.

De Joden, verlangend naar duidelijkheid en antwoorden, vroegen of Jezus God was. In plaats van een rechtstreeks antwoord te geven, verwees Jezus naar zijn daden en de tekenen die Hij had verricht als bewijs van zijn goddelijke zending. Hij riep hen op om de werken van de Vader te aanschouwen, die Hij in zijn naam verrichtte. Deze daden, vervuld van goddelijke kracht en liefde, getuigden van zijn unieke relatie met de Vader.

Maar de Joden waren verblind door hun eigen verwachtingen en vooroordelen. Ze konden niet accepteren dat Jezus de vervulling was van de profetieën, de Messias waar ze zo lang op hadden gewacht. In plaats daarvan beschuldigden ze Hem van godslastering en wilden Hem te stenigen.

In deze confrontatie tussen Jezus en de Joden wordt de menselijke neiging tot ongeloof en verzet tegen de goddelijke openbaring blootgelegd. De Joden konden niet vatten dat God zelf in hun midden was gekomen, in de persoon van Jezus Christus. Ze waren gevangen in hun eigen begrenzingen en beperkte opvattingen over wie God kon zijn.

Maar laten we niet te snel oordelen over de reactie van de Joden, want ook wij kunnen soms worstelen met het volledig omarmen van de goddelijke waarheid. Ook wij kunnen gevangen zitten in onze menselijke verwachtingen en beperkte visies op God. Maar zoals Jezus ons leert, is geloof méér dan alleen maar weten of erkennen wie Hij is; het is een diepgaande relatie aangaan met Hem, om van Hem te ontvangen, om van Hem te zijn, om in Hem te leven.

Als we kijken naar Jezus’ woorden en daden, zien we de openbaring van Gods liefde voor ons. Hij is de goede herder die zijn leven geeft voor zijn schapen, die ons kent en roept bij naam. Hij is de weg, de waarheid en het leven, dé weg tot de Vader. In Hem vinden we onze diepste identiteit én de antwoorden op al onze levensvragen.

Laten we onze harten openen voor de waarheid van Jezus Christus, de Zoon van God. Laten we ons toevertrouwen aan Hem. Moge ons geloof groeien en bloeien, verlicht door de kennis van Gods liefde voor ieder van ons.

Anders gezegd: laat ons biddend leven, in overgave aan de Heer, die in ieder van ons zijn woning heeft. Moge de Geest ons binnenleiden in dit wonderlijk gebeuren.

Laten we bidden

Heilige Geest,
mogen wij U vragen
ons diepste binnenste te verlichten
en ons te leiden in wat waar is.
Mogen wij het mysterie
van Gods menswording in Jezus Christus
diep omarmen en koesteren,
opdat Hij ons leven mag worden,
en de wereld zijn liefde.
In zijn naam.
Amen.

Een lichtende vrijdag,
kris


Vragen om mee op weg te gaan

Hoe reageer ik wanneer de waarheid van Jezus Christus mij confronteert? Ben ik bereid mijn persoonlijke overtuigingen biddend te heroverwegen?

Hoe kan ik mijn geloof in Jezus Christus delen met anderen en hen helpen om ook de waarheid van Gods liefde te ervaren?


Blog ‘Van Woord naar leven’

Reageren of uitwisselen betreffende de overweging kan via de blog ‘Van Woord naar leven’.

Klik hier voor de blog.

 

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.