vrijdag in week 7 door het jaar

Uit de brief van Jakobus 5, 9-12

Klaag niet over elkaar, broeders en zusters, want daarmee roept u het oordeel over u af. Bedenk dat de rechter voor de deur staat. Neem een voorbeeld aan het geduldige lijden van de profeten die in de naam van de Heer spraken. Degenen die standhielden prijzen we gelukkig! U hebt gehoord hoe standvastig Job was, en u weet welke uitkomst de Heer gaf; de Heer is immers liefdevol en barmhartig.
Maar bovenal, broeders en zusters, zweer geen enkele eed, niet bij de hemel, niet bij de aarde, nergens bij. Laat uw ja ja zijn, en uw nee nee, anders zult u veroordeeld worden.

Tussenzang: Ps 103, 1-4 + 8-9 + 11-12

Refr.: Liefdevol en genadig is de Heer.

Prijs de Heer, mijn ziel,
prijs, mijn hart, zijn heilige naam.
Prijs de Heer, mijn ziel,
vergeet niet één van zijn weldaden.

Hij vergeeft u alle schuld,
Hij geneest al uw kwalen,
Hij redt uw leven van het graf,
Hij kroont u met trouw en liefde.

Liefdevol en genadig is de Heer,
Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.
Niet eindeloos blijft Hij twisten,
niet eeuwig duurt zijn toorn.

Hij straft ons niet naar onze zonden,
Hij vergeldt ons niet naar onze schuld.
Zoals de hoge hemel de aarde overspant,
zo welft zich zijn trouw over wie Hem vrezen.

Vers voor het evangelie (cfr Hand 16, 14b)

Alleluia.
Maak ons hart ontvankelijk, Heer,
en dat wij ons richten naar het woord van uw Zoon.
Alleluia.

Uit het evangelie volgens Marcus 10, 1-12

Jezus vertrok uit Kafarnaüm naar Judea en het gebied aan de overkant van de Jordaan, en de mensen verzamelden zich weer in groten getale om Hem heen; Hij onderwees hen zoals Hij gewoon was te doen.
Er kwamen ook farizeeën op Hem af. Ze vroegen Hem of een man zijn vrouw mag verstoten. Zo wilden ze Hem op de proef stellen.
Hij vroeg hun: ‘Hoe luidt het voorschrift van Mozes?’
Ze zeiden: ‘Mozes heeft de man toegestaan een scheidingsbrief te schrijven en haar te verstoten.’
Jezus zei tegen hen: ‘Hij heeft u dat voorgeschreven omdat u halsstarrig bent. Maar al bij het begin van de schepping heeft God de mens mannelijk en vrouwelijk gemaakt; daarom zal een man zich losmaken van zijn vader en moeder en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één lichaam zijn, ze zijn dus niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden.’
In huis stelden de leerlingen Hem hier weer vragen over. Hij zei tegen hen: ‘Wie zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt overspel; en als zij haar man verstoot en met een ander trouwt, pleegt zij overspel.’

Van Woord naar leven

JA TOT DE LIEFDE, NEE TEGEN HET KWAAD

Vandaag horen we Jakobus zeggen: ‘Laat uw ja ja zijn, en uw nee nee.’

Met andere woorden: we moeten vastbesloten doen wat goed is, ook al kost dit moeite en tijd. Gewoon ervoor gaan. ‘Gaan met die banaan’, zegt de jeugd vandaag. En als het kan, graag met een beetje blijheid.

Concreet betekent dit: doen waartoe de liefde je vandaag oproept. Als je iemand ontmoet vandaag, ontvang hem dan als een persoon die vanuit zichzelf vraagt bemind te worden; en bemin. Ja, bemin, geef hem aandacht, oprecht en gemeend, niet vluchtig, maar de tijd nemend. Hij is immers je broer, je zus. Dat is Kerk-zijn in de straat, in je gezin, op je werk.

Laten we dit doen, zoals gezegd, met een zekere vreugde. Niet met een gemaakte platte-kaas-glimlach, maar met een gemeende vreugde; een innerlijke blijheid die haar wortels vindt in het Pasen van de Heer.

Ja zeggen tegen de medemens, ja zeggen tegen de liefde, ja zeggen tegen God … daar draait het leven om, en dat geeft leven; aan de ander, en aan jezelf.

En nee zeggen tegen het kwaad, nee tegen ongure praktijken, nee tegen allerlei afgodjes …

De liefde, enkel de liefde.

Ja, laat ons christen zijn, laat ons Kerk zijn. Vanuit haar hart, vanuit de Heer.

Laten we bidden

Heer Jezus,
moge ons ja ja zijn en ons nee nee.
Mogen we trouw en consequent gaan voor de liefde,
vanuit een innige verbondenheid met U.
Amen, ja amen.

Geliefde mensen, moge je dag vervuld zijn van vastberadenheid in het goede, waar je met een oprecht ‘ja’ de liefde omarmt, en met kracht ‘nee’ zegt tegen het kwaad. Moge het ‘ja’ je diepste vreugde zijn, als een echo van Jezus’ Pasen.
Een mooie vrijdag, kris


Om mee op weg te gaan

Waar kan ik vandaag ‘ja’ zeggen tegen de liefde?

Kun je voor jezelf enkele voorbeelden bedenken van ‘ongure praktijken’ waar je je soms toe aangetrokken voelt, maar die je diep van binnen eigenlijk afwijst? Hoe zou je, ondanks deze verlokkingen, toch kunnen kiezen voor het goede en dus tegen het kwaad?


Blog ‘Van Woord naar leven’

Reageren of uitwisselen betreffende de lezingen of de overweging, kan via de blog ‘Van Woord naar leven’.

Klik hier voor de blog.

 

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.