vrijdag in week 9 door het jaar

Uit het boek Tobit 11, 5-15

De Joden in ballingschap ontdekten geleidelijk dat God het was die hen een dieper inzicht schonk in de dingen. De genezing van de blinde Tobit door zijn zoon Tobias, is er een symbolisch teken van. Ons wijst het verhaal op een openheid voor Gods gaven, die we dankbaar aanvaarden.

Anna zat weer bij de weg uit te kijken naar haar zoon. 
Toen ze hem zag aankomen, riep ze zijn vader toe: ‘Daar komt je zoon, samen met zijn reisgenoot!’ 
Nog voordat Tobias bij zijn vader was, zei Rafaël: ‘Ik verzeker je dat je vaders ogen weer geopend zullen worden. Smeer de gal van de vis in zijn ogen; de vliezen zullen door het medicijn krimpen en loslaten, en dan zal hij het licht weer kunnen zien.’ 
Anna vloog op haar zoon af en viel hem om de hals. ‘Eindelijk zie ik je weer, jongen!’ snikte ze. ‘Nu kan ik sterven.’ 
Tobit was opgestaan en schuifelde door de poort van de binnenplaats naar buiten. Tobias ging hem tegemoet met de gal van de vis in zijn hand. Hij blies in zijn ogen, hield hem vast en zei: ‘Houd moed, vader.’
Hij bracht het medicijn aan en trok met beide handen de vliezen vanuit de ooghoeken weg. Tobit viel Tobias om de hals. 
Huilend zei hij: ‘Ik kan je weer zien, jongen. Je bent het licht van mijn ogen.’
En hij dankte God: ‘God zij geprezen, geprezen is zijn grote Naam en geprezen zijn al zijn heilige engelen. Moge zijn grote Naam ons beschermen. Geprezen zijn al zijn engelen voor eeuwig en altijd. 1Hij heeft me getuchtigd, maar nu zie ik mijn zoon Tobias weer.’

Psalm 146, 2 + 7 + 8 + 9 + 10

Refr.: Koning is de Heer tot in eeuwigheid.

De Heer wil ik loven zolang ik leef,
mijn God bezingen zolang ik besta.
Hij doet recht aan de verdrukten,
geeft brood aan de hongerigen.

De Heer bevrijdt de gevangenen,
de Heer opent de ogen van blinden,
de Heer richt de gebogenen op,
de Heer heeft de rechtvaardigen lief.

De Heer beschermt de vreemdelingen,
wezen en weduwen steunt Hij,
maar goddelozen richt Hij te gronde.
De Heer is koning tot in eeuwigheid,
je God, Sion, van geslacht op geslacht.

Vers voor het evangelie (Ps 119, 135)

Alleluia.
Laat het licht van uw gelaat
over mij schijnen,
onderwijs uw dienaar in uw wetten.
Alleluia.

Uit het evangelie volgens Marcus 12, 35-37

Jezus stelde zijn leerlingen herhaalde malen voor de vraag naar zijn persoon. Dat Hij zoon van David zou zijn, namen ze wel aan. Maar hoe kon Hij ook tegelijk Davids meerdere zijn? Het antwoord wil duidelijk maken dat Hij meer was dan een politieke messias, meer dan zomaar een mens.

Jezus vroeg de mensen bij zijn onderricht in de tempel: ‘Hoe kunnen de schriftgeleerden beweren dat de messias een zoon van David is? Zelf heeft David, sprekend door de heilige Geest, gezegd: “De Heer sprak tot mijn Heer: ‘Neem plaats aan mijn rechterhand, tot Ik je vijanden onder je voeten heb gelegd.’” David noemt Hem Heer, hoe kan Hij dan zijn zoon zijn?’
De talrijke aanwezigen luisterden graag naar Hem.

Van Woord naar leven

BEREIDHEID

Het evangelie van vandaag eindigt met: ‘De talrijke aanwezigen luisterden graag naar Hem.’

Dit kwam omdat de mensen de diepe ervaring hadden bij Jezus thuis te komen. Wat Hij zei voelden ze aan als waar. In Jezus herkenden ze de Messias, degene die komen zou om hen ten diepste tot ware verlossing te brengen. Dat wilde nog niet zeggen dat ze Hem zouden volgen tot het uiterste. We weten dat er onder het kruis maar enkele mensen stonden.

Hoe zit dat met ons?
Natuurlijk zullen we zeggen, en terecht, dat ook wij graag naar Jezus luisteren.
Jij, die deze site bezoekt, doet dat om naar de woorden van de Heer te luisteren, omdat je zijn Woord bemint, omdat je het Woord ontvangt als woorden van God aan jou persoonlijk gericht, en aan ons als gemeenschap.

Zijn we ook werkelijk bereid Hem te volgen? En wel met alle consequenties die deze weg met zich kan meebrengen?
Jezus volgen is een weg van liefde. Maar deze weg gaat niet altijd over rozenblaadjes. In de diepte is het een weg van vrede en vreugde, maar dikwijls is het ook een weg van zwemmen tegen de stroom in, soms met vervolging (onder welke vorm ook) tot gevolg. Jezus volgen is met Hem meegaan tot onder het kruis; bereid zijn dit kruis te omhelzen, als een weg die we te gaan hebben én bron van genade. Het is deze wereld met haar kinderen liefhebben zonder van haar te zijn. Het is leven van binnen naar buiten, vanuit een innige gehechtheid aan Christus.

Zijn we bereid?

Laten we bidden

Heer God,
moge uw heilige Geest ons hart beroeren.
Moge Hij ons neigen in Christus,
opdat we in innige verbondenheid met Hem
uw liefde mogen zijn.
In zijn naam.
Amen.

Een vredevolle dag,
kris

 

 

Reageren of uitwisselen betreffende de overweging kan via de blog Van Woord naar leven.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.