“Wees gerust, uw geloof heeft u gered.”

Het maandelijkse Woord van leven is een zin uit de Bijbel met een uitleg die wil helpen om de woorden in concreet leven om te zetten. De tekst wordt in 90 talen door de Focolarebeweging uitgegeven en bereikt wereldwijd miljoenen mensen. Hieronder het Woord van leven voor deze maand juli.

“Wees gerust, uw geloof heeft u gered.” (Matteüs 9:22)

Jezus is op weg en Hij wordt omringd door een menigte mensen. Een wanhopige vader smeekt Hem om zijn stervende dochtertje te hulp te komen. Terwijl Jezus nog onderweg is, vindt er nog een andere ontmoeting plaats: onder de mensen bevindt zich een vrouw die al jarenlang lijdt aan bloedverlies. Het is een lichamelijke aandoening met ernstige gevolgen, ook omdat zij daardoor beperkt wordt in haar sociale leven. De vrouw roept Jezus niet, ze zegt niets, maar ze komt achter Hem staan en waagt het de zoom van zijn kleed aan te raken. Ze heeft een heel duidelijk idee: als ik zijn mantel maar aanraak, zal ik genezen worden van dit lijden dat mij kwelt.

Maar Jezus draait zich om, kijkt haar aan en stelt haar gerust: haar geloof heeft haar redding gebracht. Niet alleen lichamelijke gezondheid, maar ook de ontmoeting met de liefde van God, door de blik van Jezus.

“Wees gerust, uw geloof heeft u gered.”

Deze episode uit het Matteüsevangelie opent ook voor ons een onverwacht perspectief: God is altijd naar ons op weg. Maar Hij wacht ook op ons initiatief, om de ontmoeting met Hem niet te missen.

Onze geloofsweg, hoewel hobbelig en gekenmerkt door fouten, kwetsbaarheid en teleurstellingen, heeft een grote waarde. Hij is de Heer van het ware Leven. Hij wil dat Leven uitstorten over ons allen die zijn zonen en dochters zijn, en in zijn ogen rijk aan een waardigheid die niets ons kan ontnemen. Vandaag zegt Jezus tegen ons:

“Wees gerust, uw geloof heeft u gered.”

Jezus noemt de genezen vrouw ‘dochter’, om haar te tonen wat Hij haar wil geven: niet alleen een lichamelijk geschenk, maar een goddelijk geschenk, dat haar helemaal kan vernieuwen. Hijzelf is die gave. Hij vormt de mens om. Hoe kunnen we dit Woord van leven dus beleven? Door in moeilijke omstandigheden ons vertrouwen helemaal op Jezus te stellen. Dit ontslaat ons niet van de taak ons eigen deel te doen. Bovendien kan ons geloof op de proef worden gesteld. Dat zien we in deze zieke vrouw, die zich niet laat weerhouden door heel die menigte die tussen haar en Jezus staat. We moeten dus geloof hebben, maar een geloof dat niet twijfelt op het moment van beproeving. En we moeten Jezus laten zien dat we het enorme geschenk hebben begrepen dat Hij ons heeft gebracht: de gave van het goddelijk leven.

“Wees gerust, uw geloof heeft u gered.”

Deze zekerheid stelt ons in staat ook zelf redding te brengen, door met liefdevolle aandacht mensen ‘aan te raken’ die op hun beurt in nood, duisternis of wanhoop verkeren.

Zo was dat ook voor een moeder uit Venezuela die de moed vond om te vergeven: “Wanhopig was ik op zoek naar hulp. Hoe kon ik de mensen vergeven die mijn zoon hadden vermoord? Op een bijeenkomst hoorde ik de volgende woorden: ‘Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden’ (vgl. Mat. 5: 9). En: ‘Bemin je vijanden’ (vgl. Luc. 6: 35). Een zaadje drong door diep in mijn hart. En uiteindelijk won de vergeving. Nu kan ik mezelf echt ‘kind van God’ noemen. Onlangs nog werd ik opgeroepen voor een confrontatie met de moordenaar van mijn zoon, die gevangen was genomen. Dat was moeilijk, maar de genade deed haar werk. In mijn hart was geen haat noch rancune, maar alleen een groot medelijden en de intentie om die persoon toe te vertrouwen aan Gods barmhartigheid.”

Letizia Magri