“Wees verheugd, beter uw leven, wees eensgezind, leef in vrede met elkaar – dan zal de God van de liefde en de vrede met u zijn.”

Het maandelijkse ‘Woord van leven’ is een zin uit de Bijbel met een uitleg die wil helpen om de woorden in concreet leven om te zetten. De tekst wordt in 90 talen door de Focolarebeweging uitgegeven en bereikt wereldwijd miljoenen mensen. Hieronder het ‘Woord van leven’ voor deze maand juni.

“Wees verheugd, beter uw leven, wees eensgezind, leef in vrede met elkaar – dan zal de God van de liefde en de vrede met u zijn.” (2 Kor 13, 11)

De apostel Paulus volgde met liefde de ontwikkelingen in de christelijke gemeenschap van de stad Korinte. Hij bezocht haar en steunde haar in moeilijke tijden.

Op een gegeven moment ziet hij zich verplicht zich met een brief te verdedigen tegen beschuldigingen van andere predikers. Die hebben grote moeite met Paulus’ stijl van werken: hij liet zich niet betalen voor zijn zendingswerk, hij sprak niet volgens de toen geldende regels van welsprekendheid, hij presenteerde zich niet met aanbevelingsbrieven, hij verkondigde dat hij zijn zwakheid accepteerde en leefde in het licht van Jezus’ voorbeeld. Maar aan het einde van zijn schrijven doet Paulus aan de Korintiërs een oproep vol vertrouwen en hoop:

“Wees verheugd, beter uw leven, wees eensgezind, leef in vrede met elkaar – dan zal de God van de liefde en de vrede met u zijn.”

Het eerste wat in het oog springt, is dat zijn aansporingen gericht zijn tot de gemeenschap als geheel. De gemeenschap moet een plaats zijn waar de aanwezigheid van God ervaren kan worden. Paulus roept op om te streven naar het waarmaken van Gods plan; elkaar als broers en zusters te behandelen; de liefde die wij van God ontvangen hebben door te geven; voor elkaar te zorgen, de diepste verlangens met elkaar te delen; elkaar hartelijk te verwelkomen, barmhartigheid en vergeving aan te bieden en te ontvangen; een klimaat van vertrouwen te scheppen en naar elkaar te luisteren.

Dit zijn keuzes waar een christen in alle vrijheid zelf toe moet komen. Soms vraagt het moed om een ‘teken van tegenspraak’ te zijn en tegen de heersende mentaliteit in te gaan. Daarom beveelt de apostel ook aan om elkaar te bemoedigen. Voor hem is het belangrijk om de eenheid en vrede te bewaren en daarvan te getuigen. En dat alles steeds gebaseerd op de rots van Gods liefde, die zijn volk vergezelt.

“Wees verheugd, beter uw leven, wees eensgezind, leef in vrede met elkaar – dan zal de God van de liefde en de vrede met u zijn.”

Met dit Woord van leven helpt Paulus ons het voorbeeld te volgen van Jezus. Hij gaf ons zijn heel eigen vrede. (1) En vrede is niet alleen de afwezigheid van oorlog, van ruzies, van verdeeldheid, van trauma’s: vrede is vooral een volheid van leven, van een vreugde en rust die in ons en onder ons is, van een gevoel van verbondenheid en broederschap onder allen.

Wat deed Jezus om ons ‘zijn’ vrede te geven? Hij plaatste zichzelf midden tussen de strijdende partijen, Hij nam haat en scheidingen op zich, Hij brak de muren af die mensen scheidden. (2)

Ook van ons vraagt het opbouwen van vrede een grote liefde. Met zijn liefde in ons kunnen ook wij anderen liefhebben, ook als ze onverschillig zijn; dan zullen ook wij in staat zijn om te vergeven, om niet in termen van ‘vriend of vijand’ te denken, om het vaderland van anderen even lief te hebben als het onze. Het vraagt van ons een nieuw hart en nieuwe ogen, om iedereen te beminnen en hen te zien als kandidaten voor de universele broederschap. Het kwaad wordt geboren in ons binnenste: door agressie, egoïsme, door geen gehoor te geven aan wat ons geweten ons ten diepste zegt. Ieder van ons is dus geroepen zijn geweten te laten spreken en er beter naar te leren luisteren.

Bonita Park is een wijk in Hartswater, Zuid-Afrika. Ook daar zijn er nog veel ongewenste effecten van het vroegere apartheidsregime, vooral op het gebied van onderwijs: de schoolresultaten van de jongeren die behoren tot zwarte en mestiezen-groepen zijn veel lager dan die van andere etnische groepen. Het project ‘The Bridge’ verzorgt een nascholingsprogramma voor kinderen en tieners in een kleine gemeenschappelijke ruimte, die de ontmoetingsplaats werd van verschillende culturen. De een bood zijn oude bestelbus aan om hout te halen waar de schoolbanken van werden gemaakt, de directeur van de basisschool schonk schriften en boeken, terwijl de plaatselijke kerk vijftig stoelen gaf. Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen om deze brug tussen culturen en etnische groepen elke dag sterker te maken.

Letizia Magri en het Woord-van-leven-team

1: Vgl. Joh 14, 27
2: Vgl. Ef 2, 14-18

Bron: Focolarebeweging/Nederland