“Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden.”

Het maandelijkse ‘Woord van leven’, uitgegeven door de Focolarebeweging, is een zin uit de Bijbel met een uitleg die wil helpen om de woorden in concreet leven om te zetten. De tekst wordt in 90 talen uitgegeven en bereikt wereldwijd miljoenen mensen. Hieronder het ‘Woord van leven’ voor deze maand januari.

“Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden.” (Mt. 2,2)

Deze woorden zijn afkomstig uit het evangelie van Matteüs en worden uitgesproken door enkele ‘wijzen’. Zij zijn van ver gekomen op een reis met een wat mysterieuze bestemming, op zoek naar het kindje Jezus. Zij zijn een klein groepje, dat een lange reis onderneemt, achter een klein lichtje aan, zoekend naar een groter Licht: de Koning die in de wereld al geboren en aanwezig is. Verder is er over hen niets bekend. Maar deze episode is rijk aan ideeën voor bezinning en christelijk leven. Het boven aangehaalde vers is door de christenen uit het Midden-Oosten voorgesteld om in dit jaar de Week van Gebed voor de Eenheid van de christenen te vieren (1). Het is een mooie kans om opnieuw samen op weg te gaan, open voor wederzijdse aanvaarding, maar vooral open voor Gods plan om te getuigen van zijn liefde voor ieder mens en ieder volk op aarde.

“Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden.”

De gelovigen uit het Midden-Oosten schrijven in het document dat de voorstellen voor deze Week van Gebed vergezelt, het volgende: “De ster die aan de hemel van Judea verscheen, is een lang verwacht teken van hoop. Het leidt de Wijzen en in hen feitelijk alle volkeren van de aarde naar de plaats waar de ware Koning en Verlosser wordt geopenbaard. De ster is een geschenk, een teken van Gods liefdevolle aanwezigheid voor de hele mensheid. De Wijzen openbaren ons de door God gewilde eenheid van alle volkeren. Zij komen uit verre landen en vertegenwoordigen verschillende culturen. Maar toch worden zij gedreven door het verlangen de pasgeboren Koning te zien en te leren kennen. Ze komen bijeen in de grot van Betlehem om Hem te aanbidden en hun geschenken aan te bieden. Christenen zijn geroepen om voor de wereld een teken te zijn van eenheid die Hij voor alle mensen verlangt. Hoewel zij behoren tot verschillende culturen, etnische groepen en talen, bevinden alle christenen zich op een gemeenschappelijke zoektocht naar Christus en hebben zij een gemeenschappelijk verlangen om Hem te aanbidden. De zending van alle christenen is een teken te zijn, zoals de ster, om de naar God verlangende mensheid naar Christus te brengen. Het is hun taak Gods instrument te zijn om de eenheid van alle volkeren tot stand te brengen.” (2)

“Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden.”

God aanbidden is van fundamenteel belang om onszelf te erkennen voor wat we zijn: klein, kwetsbaar, altijd vergeving en barmhartigheid nodig hebbend, en daarom oprecht geneigd tot dezelfde houding tegenover anderen.

We kunnen ons laten helpen door de volgende woorden van Chiara Lubich: “Wat betekent het God te ‘aanbidden’? Aanbidden betekent tegen God zeggen: ‘U bent alles’ en ik heb het immense voorrecht om dit te erkennen. Het betekent ook onszelf overstijgen en Hem laten zegevieren in ons en in de wereld. De beste manier daarvoor is door zijn wil te doen in het hier en nu, door liefde in ons hart te hebben voor Hem, door onze naasten lief te hebben en te delen in hun leed en vreugde. Als wij altijd ‘liefde’ zijn, worden we, overstijgen we zonder het te beseffen, onszelf en bevestigen we met ons leven het ‘alles-zijn’ van God.” (3)

“Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden.”

Wij kunnen ons de conclusies van de christenen uit het Midden-Oosten eigen maken: “Nadat de Wijzen de Verlosser hebben ontmoet en Hem samen hebben aanbeden, keren zij, gewaarschuwd in een droom, langs een andere weg terug naar hun land. Op dezelfde manier moet de gemeenschap die wij vormen in het gezamenlijk gebed, ons inspireren om langs nieuwe wegen terug te keren naar ons eigen leven, naar onze Kerken en de hele wereld. Het Evangelie dienen vereist vandaag de dag een engagement om de menselijke waardigheid te verdedigen, vooral die van de armsten, de zwaksten en de randfiguren. De nieuwe weg voor de Kerken is de weg van de zichtbare eenheid, die wij met opoffering, moed en vrijmoedigheid kunnen bewandelen, ‘opdat God alles in allen zal zijn’ (1 Kor. 15:28).”

Letizia Magri


(1) De viering van de Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen vindt plaats in de week van 18-25 januari.

(2) Vgl. www.christianunity.va/content/unitacristiani/it/news/2021/spuc-2022.html.

(3) Chiara Lubich, Woord van leven van februari 2005.