woensdag in de 4e paasweek

Uit de Handelingen van de Apostelen 12, 24 – 13, 5a

Het woord van God verspreidde zich en vond steeds meer gehoor. Barnabas en Saulus keerden terug uit Jeruzalem na daar hun gift overhandigd te hebben. Ze namen Johannes Marcus met zich mee.
Er waren in de gemeente van Antiochië profeten en leraren, onder wie Barnabas, Simeon, die Niger werd genoemd, Lucius de Cyreneeër, Manaën, een jeugdvriend van de tetrarch Herodes, en Saulus.
Op een dag, toen ze aan het vasten waren en een samenkomst hielden voor de Heer, zei de heilige Geest tegen hen: ‘Stel Mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die Ik hun heb toebedeeld.’ Nadat ze gevast en gebeden hadden, legden ze hun de handen op en lieten hen vertrekken.
Zo werden Barnabas en Saulus uitgezonden door de heilige Geest. Ze gingen eerst naar Seleucië en van daar per schip naar Cyprus, waar ze aankwamen in Salamis. Daar verkondigden ze Gods boodschap in de synagogen van de Joden.

Tussenzang: Ps 67, 2-3 + 5-6 + 8

Refr.: Dat alle volken U loven, God.

Moge God ons genadig zijn en ons zegenen,
moge het licht van zijn gelaat over ons schijnen.
Dan zal men op aarde uw weg kennen,
onder alle volken uw reddende kracht.

Laten de naties juichen van vreugde,
want U bestuurt de volken rechtvaardig,
U wijst de naties op aarde de weg.
Dat de volken U loven, God,
dat alle volken U loven.

Moge God ons zegenen
opdat de einden der aarde
ontzag hebben voor Hem.

Vers voor het evangelie (Kol 3, 1)

Alleluia.
Als u met Christus tot leven bent gewekt,
streef dan naar wat boven is,
waar Christus zit aan de rechterhand van God.
Alleluia.

Uit het evangelie volgens Johannes 12, 44-50

Jezus had luid en duidelijk gezegd: ‘Wie in Mij gelooft, gelooft niet in Mij, maar in Hem die Mij gezonden heeft, en wie Mij ziet, ziet Hem die Mij gezonden heeft. Ik ben het licht dat naar de wereld is gekomen, opdat iedereen die in Mij gelooft niet langer in de duisternis blijft.
Als iemand mijn woorden hoort maar ze niet bewaart, zal Ik niet over hem oordelen. Ik ben immers niet gekomen om over de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden.
Wie Mij afwijst en mijn woorden niet aanneemt heeft al een rechter: alles wat Ik gezegd heb zal op de laatste dag over hem oordelen.
Ik heb niet namens mezelf gesproken, maar de Vader, die Mij gezonden heeft, heeft Me opgedragen wat Ik moest zeggen en hoe Ik moest spreken. Ik weet dat zijn opdracht eeuwig leven betekent.
Alles wat Ik zeg, zeg Ik zoals de Vader het Mij verteld heeft.’

Van Woord naar leven

LEVEN IN HET LICHT VAN DE HEER

Vandaag zegt Jezus: ‘Ik ben het licht dat naar de wereld is gekomen, opdat iedereen die in Mij gelooft niet langer in de duisternis blijft.

Jezus is het licht dat door de Vader naar de wereld gezonden is. Wie in Hem gelooft, wie zich aan Hem geeft, leeft en beweegt in dit licht. Hij ziet de wereld en God vanuit en in dit licht. Hij weet zich verlost van elke vorm van duisternis opdat hij zich weet opgenomen door het licht, door Christus zelf.

Dit is voor de mens echter geen wit-zwart gebeuren. Hoewel hij ten diepste verlost is, zal hij moeten toegroeien naar dit licht, met veel vallen en telkens weer opgericht worden, door bereid te zijn te sterven in Christus, door zich toe te vertrouwen aan zijn leven in ons.

Het Pasen van de Heer is een belofte van verlichting voor hen die in de duisternis tasten. Zijn genade is overvloedig voor allen die haar omhelzen, en die zich door Hem láten omhelzen.

Laten we Christus’ licht in de diepste hoeken van ons hart welkom heten. Moge Hij verlichten wat verborgen is, genezen wat gebroken is. Laten we opstaan en zijn liefde omarmen, opdat we mogen stralen als sterren in de nacht, als getuigen van hoop; instrumenten van vrede in deze wereld die – getekend als zij is door oorlog en onrecht – hunkert naar Gods licht.

Laten we bidden

Liefdevolle God,
dank U voor het licht van uw Zoon, Jezus Christus,
dat schijnt in onze duisternis en ons pad verlicht.
We komen tot U in nederigheid,
wetende dat we soms struikelen
in de schaduw van ons eigen bestaan.
Genees onze wonden,
open onze harten voor uw liefde,
en maak ons tot instrumenten van uw vrede.
In Christus’ naam.
Amen.

Geliefde mensen, moge ons hart vandaag verlicht worden door het licht van Christus. Laten we ons openenen voor zijn genade, ons toevertrouwend aan zijn liefde en barmharigheid. Laat ons licht zijn in deze wereld; als mensen die mét de Heer zijn opgestaan in zijn Pasen.
Van harte, kris


Vragen om mee op weg te gaan

Welk onvermogen, of welke zonde, moet ik erkennen en overgeven aan het licht van Christus?

Hoe kan ik de genade van Pasen in mijn leven omarmen en uitdragen als een bron van hoop en verlichting voor anderen?


Blog ‘Van Woord naar leven’

Reageren of uitwisselen betreffende de lezingen of de overweging, kan via de blog ‘Van Woord naar leven’.

Klik hier voor de blog.

 

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.