woensdag in de 7e paasweek

Uit de Handelingen van de Apostelen 20, 28-38

Paulus sprak tot de oversten van de kerk van Efeze: ‘Zorg voor uzelf en voor de hele kudde waarover de heilige Geest u als leiders heeft aangesteld; hoed Gods gemeente, die Hij verworven heeft door het bloed van zijn eigen Zoon. Ik weet dat er na mijn vertrek woeste wolven bij u zullen binnendringen, die de kudde niet zullen ontzien. Uit uw eigen kring zullen mensen voortkomen die de waarheid verdraaien om de leerlingen voor zich te winnen. Wees daarom waakzaam en vergeet niet hoe ik ieder van u drie jaar lang dag en nacht onder tranen steeds weer raad heb gegeven. Nu vertrouw ik u toe aan God en aan het woord van zijn genade, dat onze gemeenschap kan opbouwen en dat ons deel zal geven aan zijn koninkrijk samen met allen die Hem toebehoren. Geld of kleding heb ik van niemand verlangd; u weet wel dat ik eigenhandig heb voorzien in mijn levensonderhoud en dat van mijn metgezellen. In alles heb ik u getoond dat u de zwakken zo, door hard te werken, moet steunen, indachtig de woorden van de Heer Jezus, die immers gezegd heeft: “Geven maakt gelukkiger dan ontvangen.”’
Toen hij uitgesproken was, knielde hij samen met de aanwezigen neer om te bidden. Niemand kon zijn tranen bedwingen. Allen vielen ze Paulus om de hals en kusten hem. Ze waren vooral zo ontdaan omdat hij gezegd had dat ze hem niet terug zouden zien.
Toen deden ze hem uitgeleide naar het schip.

Tussenzang: Psalm 68, 29-30 + 33-36

Refr.: Zing voor God, koninkrijken der aarde.

Ontplooi uw macht, o God,
de macht die U, God, ons altijd toonde,
vanuit uw tempel die boven Jeruzalem oprijst.
Laten koningen U schatting brengen.
Koninkrijken der aarde,
zing voor God,
zing een lied voor de Heer,
voor Hem die rijdt door de hoogste, eeuwige hemel.

Hoor, zijn stem is een machtige stem.
Erken Gods macht:
zijn majesteit heerst over Israël,
zijn macht reikt tot boven de wolken.
Ontzagwekkend bent U, God, in uw heiligdom.
De God van Israël, Hij geeft macht
en nieuwe kracht aan zijn volk.

Vers voor het evangelie (Kol. 3, 1)

Alleluia.
Als u met Christus tot leven bent gewekt,
streef dan naar wat boven is,
waar Christus zit aan de rechterhand van God. 
Alleluia.

Uit het evangelie volgens Johannes 17, 11b-19

Jezus sloeg zijn ogen op naar de hemel en zei:
‘Heilige Vader, bewaar hen door uw Naam, de Naam die U ook aan Mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals Wij één zijn. Zolang Ik bij hen was heb Ik hen door uw Naam, die U Mij gegeven hebt, bewaard en over hen gewaakt: geen van hen is verloren gegaan, behalve degene die al verloren was, omdat de Schrift in vervulling moest gaan. Nu kom Ik naar U toe, en Ik zeg dit terwijl Ik nog in de wereld ben, opdat zij vervuld worden van mijn vreugde. Ik heb hun uw woord doorgegeven. De wereld haat hen, omdat ze niet bij de wereld horen, zoals ook Ik niet bij de wereld hoor. Ik vraag niet of U hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of U hen wilt beschermen tegen hem die het kwaad zelf is. Ze horen niet bij de wereld, zoals Ik niet bij de wereld hoor. Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid. Ik zend hen naar de wereld, zoals U Mij naar de wereld hebt gezonden. Ik heb Mij geheiligd omwille van hen, zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn.’

Van Woord naar leven

GEHEILIGD VOOR DE WERELD

Vandaag horen we Jezus bidden: ‘Heilig hen door de waarheid. Uw woord is de waarheid. Ik zend hen naar de wereld, zoals U Mij naar de wereld hebt gezonden. Ik heb mij geheiligd omwille van hen, zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn.’

Diepe woorden.

Wij worden geheiligd door het woord dat waarheid is. Dat woord is Christus, het woord van de Vader dat mens is geworden onder ons. Door Christus’ inwoning in onze ziel worden we geheiligd en groeien we door innige vereniging met Hem in Gods wil.

Hoe? Door in deze wereld te leven als gezondenen, zoals Jezus dat ook heeft gedaan. Dus niet alleen leven om in leven te blijven, maar leven om leven te geven, om liefde te geven, om de goedheid van God te tonen door middel van daad en woord. En dit doen we in gehechtheid aan de Heer, die de wereld met ons wil heiligen.

Laat dit vooral geen opdracht zijn waar we tegenop zien. Integendeel, laten we ernaar uitkijken om Gods liefde te mogen uitdragen. Ja, laat ons vreugde vinden in het mogen werken in Gods wijngaard. Laten we ‘blijde’ christenen zijn, geen kartonnen dozen, maar mensen wier gezicht en hart stralen door Christus’ opstanding.

Laten we bidden

Heer Jezus,
U bent door de Vader gezonden
om ons te heiligen.
Moge Gods Geest ons in uw armen werpen,
zodat wij, innig verbonden met U,
kunnen zingen over Gods liefde.
Moge de wereld zo Gods aanwezigheid zien,
verlangend naar zijn vrede
en drinkend van zijn genade.
In uw naam.
Amen.

Geliefde mensen, geef je aan de Heer. Mogen wij alzo geheiligd worden door Christus om vervolgens zijn liefde uit te stralen naar allen toe die God op ons levenspad brengt.
Een geheiligde woensdag!
kris


Vragen om mee op weg te gaan

Hoe kan ik vandaag, op een concrete manier, Gods liefde uitdragen naar de mensen die ik zal ontmoeten?

Hoe kan ik de vreugde die ik in God vind, delen met anderen?


Blog ‘Van Woord naar leven’

Reageren of uitwisselen betreffende de lezingen of de overweging, kan via de blog ‘Van Woord naar leven’.

Klik hier voor de blog.

 

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.