woensdag in de tweede week van de advent

Uit de profeet Jesaja 40, 25-31

Midden ballingschap en beproevingen is er twijfel bij de kleine groep getrouwe Joden. Het profetenwoord echter opent de ogen van de moedelozen: onze God is niet te vergelijken met de andere goden. Hij is de Schepper van alles wat bestaat. Zijn plannen zijn ondoorgrondelijk. Eén zaak staat vast: allen die op de Heer vertrouwen ontvangen nieuwe kracht.

Met wie wil je mij vergelijken, zegt de Heilige, aan wie ben Ik gelijk te stellen?
Kijk omhoog: wie heeft dit alles geschapen? Hij laat het leger sterren voltallig uitrukken, Hij roept ze bij hun naam, een voor een; door zijn kracht en onmetelijke grootheid ontbreekt er niet één.
Jakob, waarom zeg je–Israël, waarom beweer je: ‘Mijn weg blijft voor de Heer verborgen, mijn God heeft geen oog voor mijn recht’?
Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Een eeuwige God is de Heer, schepper van de einden der aarde. Hij wordt niet moe, Hij raakt niet uitgeput, zijn wijsheid is niet te doorgronden.
Hij geeft de vermoeide kracht, de machteloze geeft Hij macht in overvloed.
Jonge strijders worden moe en raken uitgeput, zelfs sterke helden struikelen, maar wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput.

Psalm 103, 1 + 2 + 3 + 4 + 8 + 10

Refr.: Prijs de Heer, mijn ziel.

Prijs de Heer, mijn ziel,
prijs, mijn hart, zijn heilige Naam.

Prijs de Heer, mijn ziel,
vergeet niet één van zijn weldaden.

Hij vergeeft u alle schuld,
Hij geneest al uw kwalen.

Hij redt uw leven van het graf,
Hij kroont u met trouw en liefde.

Liefdevol en genadig is de Heer,
Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.

Hij straft ons niet naar onze zonden,
Hij vergeldt ons niet naar onze schuld.

Uit het evangelie volgens Matteüs 11, 28-30

Jezus zelf nodigt zijn toehoorders uit naar Hem te komen. Zijn ideaal weegt niet op ons, maar geeft kans op verademing. De vele grote en kleine voorschriften van de oude wet dreigen velen te verpletteren onder hun last. Hem volgen, zachtmoedig en nederig van hart worden zoals Hij, schenkt rust.

Jezus nam het woord en zei:
‘Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven.
Neem mijn juk op je en leer van mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’

De Bijbelteksten zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.