woensdag in week 1 door het jaar (oneven jaren)

Uit de brief van Paulus aan de Hebreeën 2, 14-18

Het geheim van Christus bestond in zijn God-zijn en zijn volkomen menselijkheid. In alles is Hij volkomen aan ons gelijk geworden. De beste manier om mensen te helpen is immers steeds hun lot te delen en mét hen in hun situatie op weg te gaan. Dan pas kan men elkaar bevrijden en zelfs elkaar werkelijke belangen bij God behartigen, zoals Christus dat doet ten aanzien van ons.

Broeders en zusters,
omdat de kinderen van één familie mensen zijn van vlees en bloed, is de Zoon een mens geworden als zij om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel, en zo allen te bevrijden die slaaf waren van hun levenslange angst voor de dood.
Het moge duidelijk zijn: Hij is niet begaan met het lot van engelen, Hij is begaan met het lot van de nakomelingen van Abraham. Daarom moest Hij in alles gelijk worden aan zijn broeders en zusters; alleen dan zou Hij in aangelegenheden tussen God en zijn volk een barmhartige en betrouwbare hogepriester zijn, die verzoening bewerkt voor hun zonden.
Juist omdat Hij zelf op de proef werd gesteld en het lijden volbracht heeft, kan Hij ieder die beproefd wordt bijstaan.

Psalm 105, 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 8 + 9

Refr.: Voor eeuwig blijft Gods verbond van kracht.

Loof de Heer, roep luid zijn Naam,
maak zijn daden bekend onder de volken,
zing en speel voor Hem,
spreek vol lof over zijn wonderen.

Beroem u op zijn heilige Naam,
wees blij van hart, u die de Heer zoekt.
Zie uit naar de Heer en zijn macht,
zoek voortdurend zijn nabijheid.

Nageslacht van Abraham, zijn dienaar,
kinderen van Jakob, door Hem verkozen,
Hij is de Heer, onze God,
zijn besluiten gelden over de hele aarde.

Tot in eeuwigheid zal Hij gedenken
zijn belofte aan duizend geslachten,
het verbond dat Hij sloot met Abraham
en voor Isaak bevestigde met een eed.

Uit het evangelie volgens Marcus 1, 29-39

Jezus wil geen slachtoffer worden van misverstanden. Velen, die aan allerhande ziekten leden, werden door Hem genezen. Daardoor werden heel wat mensen belust op wonderwerken en nieuwe mirakelen. Hij ontvlucht hen en gaat op zoek naar andere mensen, die Hij de Blijde Boodschap écht kan brengen.

Toen Jezus, Jakobus en Johannes uit de synagoge kwamen, gingen ze rechtstreeks naar het huis van Simon en Andreas. Simons schoonmoeder lag met koorts in bed, en ze spraken met Jezus over haar. Hij ging naar haar toe, pakte haar hand vast en hielp haar overeind. Toen verliet de koorts haar, en ze begon voor hen te zorgen.
‘s Avonds laat, toen de zon al was ondergegaan, brachten de mensen alle zieken en bezetenen naar Hem toe; alle inwoners van de stad hadden zich bij de deur van het huis verzameld. Hij genas vele zieken van allerlei kwalen en Hij dreef veel demonen uit, maar stond ze niet toe om iets te zeggen, want ze wisten wie Hij was.
Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond Hij op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden.
Maar Simon en de anderen die bij Hem waren, gingen Hem vlug achterna, en toen ze Hem gevonden hadden zeiden ze tegen Hem: ‘Iedereen is naar U op zoek!’
Toen zei Hij: ‘Laten we ergens anders heen gaan, naar de dorpen hier in de omtrek, zodat Ik ook daar het goede nieuws kan brengen. Daarvoor ben Ik immers op weg gegaan.’
In heel Galilea bracht Hij het nieuws in de synagogen en dreef Hij demonen uit.

Van Woord naar leven

Juist omdat Hij zelf op de proef werd gesteld en het lijden volbracht heeft, kan Hij ieder die beproefd wordt bijstaan. Zo lezen we bij Paulus vandaag.

Wanneer wij op een of andere wijze een lijden doorgaan, hetzij fysisch of psychisch; Jezus is bij ons, Hij draagt ons.

In het woonzorgcentrum waar ik werkzaam ben woont er een dame die – en ik zeg dat niet goedkoop – op heel wat vlakken in haar leven een lijden doorgaat, zowel op lichamelijk vlak alsook door zaken die in haar gezinsleven gebeurd zijn met vele pijnlijke gevolgen. En zij lijdt daaronder, en wel dagelijks.
En toch kan ik niet zeggen dat deze dame een somber persoon is, wiens blik en zijn getekend is door bitterheid of wat dan ook, integendeel. Zij is een persoon die mild en zacht is in de omgang, geduldig, en altijd gericht op waar ze iets kan betekenen voor een ander.

Het geheim van haar binnenkant is Jezus waar ze zich, met Maria aan haar zijde, dagelijks aan toevertrouwt. Dat weet ik omdat we daar soms over praten. Dat gebeurde niet in onze eerste gesprekken. Ze gooit haar ‘geheim’ niet zomaar te grabbelen, ze loopt er niet mee te koop. Pas na heel wat gesprekken, ook over geloof, lichtte ze soms een tip van de sluier op. Persoonlijk heb ik een heel diep ontzag voor deze vrouw, om de wijze waarop ze haar leven leeft, nu op haar gezegende leeftijd.

Zoals ik zei: ze heeft heel wat meegemaakt in haar leven. Haar rugzak is niet klein. Zelf heeft ze, zo zegt ze zelf, fouten gemaakt toen ze jong was, waardoor ze veel mensen gekwetst heeft en waardoor ze nu met een zeker schuldgevoel leeft. Vele jaren later is ze geconfronteerd geworden in haar gezinsleven door zaken die haar tot op heden veel pijn doen. Omwille van privacy redenen kan ik daar natuurlijk niet concreet op ingaan, maar haar pijn is groot; dat is het minste wat je kan zeggen.

Belangrijker dan waar die pijn over gaat, is de wijze waarop ze met dit alles omgaat. En zoals ik zei: haar geheim is de Heer, en wel de Heer als de gekruisigde. Uiteraard ook de opgestane. Maar het feit dat Jezus het kruis heeft gedragen, en daarmee iedere lijdende mens nabij is geweest, en is, is voor haar een diepe kracht en genade om haar huidig lijden te dragen. Ze heeft namelijk de innige ervaring dat Jezus haar lijden met zich meedraagt. Zij draagt als persoon haar lijden, maar ze draagt het niet alleen. Ze weet Jezus bij haar. In Hem kan ze om vergeving vragen, zowel voor haar eigen fouten alsook voor de fouten van sommige anderen waardoor ze nu lijdt. Voor haar heeft het kruis, en het vragen en krijgen van vergeving, wezenlijk met elkaar te maken. In de vergeving die ze krijgt en waarvoor ze bidt, ontvangt ze genade om haar rugzak te dragen.

En het mooie is, lieve mensen, zij weet zich op deze wijze, ten dienste staan van de Kerk, het woonzorgcentrum waar ze nu woont, en heel de bredere samenleving. Zij draagt haar lijden in het hart van de Kerk, en ten dienste van haar. Onopvallend, biddend, en – niet onbelangrijk – in vrede. Ze is niet bitter, niet somber, ze leeft en bidt – de ene dag al beter dan de andere – in vrede.

Wanneer een persoon zulke dingen tegen je zegt, dan kun je alleen maar stil luisteren, in een geest van diep respect. Ik denk dat ik juist ben met te zeggen dat deze vrouw een zeer mooie weg gaat diep in haar zelf. Een vruchtbare weg. Zij verstaat de levenskunst haar lijden in liefde te dragen ter opbouw van Kerk en samenleving, en wel in eenheid met haar Heer.
En da’s iets groots in het leven van een mens.

Wanneer Paulus vandaag zegt dat Jezus het lijden gedragen heeft en daardoor ieder die lijdt kan bijstaan, denk ik te mogen zeggen dat deze vrouw dit van binnenuit goed begrepen heeft. Niet met al teveel woorden, maar in stilte deze weg gaande.

Voor mij is zij een groot voorbeeld.

Als je wilt: bid voor haar.

kris

Reageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging, kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Heer Jezus,
mogen wij in ons lijden U welkom heten, opdat onze rugzak mag gezegend zijn met uw aanwezigheid. Heer, wees ons genadig, draag ons lijden mee, opdat ons hart in vrede mag zijn, en ons lijden vruchtbaar; voor Kerk en samenleving.
In Christus’ naam. Amen.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.