woensdag in week 10 door het jaar

Uit de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs 3, 4-11

Paulus maakt hier een vergelijking tussen de wet van Mozes en het nieuwe verbond, waarin hij kan en mag werken dank zij de Geest. Heel zijn bekwaamheid komt van God. De dienst aan de wet, hoewel belangrijk, kon de dood niet overwinnen. De dienst aan de Geest heeft de dood wel overwonnen en zal daarom blijvend zijn.

Broeders en zusters,
groots is ons Godsvertrouwen dankzij Jezus Christus. Niet dat wij vanuit onszelf zo bekwaam zijn dat we dit als ons eigen werk kunnen beschouwen; onze bekwaamheid danken we aan God. Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen: niet het verbond van een geschreven wet, maar dat van zijn Geest. Want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.
Wanneer de dienst die de dood bracht en die met letters in steen werd gegrift, al met zo veel luister verscheen dat het volk van Israël niet naar Mozes kon kijken vanwege de stralende glans op zijn gezicht – een glans die verdween –, zal dan de dienst die de Geest brengt niet nog groter luister hebben? Wanneer de dienst die tot veroordeling leidt al met luister is bekleed, dan is de dienst die tot vrijspraak leidt dat des te meer. De luister van toen is niets in vergelijking met de overweldigende luister van nu. Wanneer wat verdwijnt al luister bezit, geldt dat des te meer voor wat blijft. 

Psalm 99, 5-9

Refr.: Heilig is de Heer, onze God.

Breng hulde aan de Heer, onze God,
en buig u neer aan zijn voeten.
Heilig is Hij.

Mozes en Aäron waren zijn priesters,
ook Samuel riep zijn Naam.
Riepen zij tot de Heer, Hij antwoordde.

In de wolkkolom sprak Hij hen toe
en zij onderhielden zijn geboden,
de wet die Hij hun gaf.

Heer, onze God, U hebt hun geantwoord.
U was voor hen een God van vergeving
en een God die hun misdaden strafte.

Breng hulde aan de Heer, onze God,
en buig u neer voor zijn heilige berg.
Heilig is de Heer, onze God.

Vers voor het evangelie (Mt 4, 4b)

Alleluia.
De mens leeft niet van brood alleen,
maar van ieder woord
dat klinkt uit de mond van God.
Alleluia.

Uit het evangelie volgens Matteüs 5, 17-19

Christus wilde door zijn prediking de bestaande wetten niet afschaffen, maar Hij heeft ze aangevuld en vervolledigd. Hij is groter dan Mozes en staat op gelijke voet met God.

Jezus sprak tot zijn leerlingen:
‘Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. 
Wie dus ook maar het minste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de minste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan. 

Van Woord naar leven

GEBOD EN GENADE

Vandaag horen we Jezus zeggen tot zijn leerlingen: ‘Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.’

Oud-testamentische gerechtigheid moet uitgroeien tot christelijke liefde. Jezus wil nieuw leven schenken aan wat uit het verleden naar ons toekomt. In dat verleden steekt een goddelijke lijn; er loopt vanuit God een rode draad doorheen, die bij Jezus niet ineens ophoudt of doorgesneden wordt. Integendeel.

Jezus zélf is de vervulling van wat het oude brengt. In Hem worden Wet en profeten leven. Wie zich aan de Heer schenkt als Degene die de vervulling is van het Oude Verbond, zal leven in eerbied voor de traditie herboren in het nieuwe, in Christus dus, vol enthousiasme en geestdrift. De aloude geboden zullen in Christus in volheid tot leven komen, en wel door jou heen.

Het worden geboden van het hart. Door het feit dat Christus zijn inwoning heeft in ons, dragen wij het gebod én de genade van de liefde in ons hart. Hij spreekt, in opdracht van de Vader, dit gebod niet enkel uit, Hij legt het erin met al de genade die het nodig heeft haar te kunnen volbrengen. Wat ons te doen staat is ons geven aan Hem, opdat zijn genade werkzaam kan zijn in ons dagelijks leven.

Niet vanuit een koud ‘moeten’, maar vanuit de liefde die we liefhebben. Vanuit God die we beminnen. Vanuit het feit dat we ons in liefde geroepen voelen Gods goedheid te belichamen. En wel van binnenuit, in eenheid met de Heer, verbonden met de Geest.

Dáár waar jij bent vandaag … dáár zal het moeten gebeuren. Dáár word jij geroepen.
De mensen die je vandaag ontmoet zullen je van binnenuit appeleren.
De situaties waarin je vandaag terecht komt zullen je oproepen.
Of anders gezegd: christen zijn speelt zich af in het gewone dagelijkse leven. Dáár, en nergens anders, zal het evangelie handen en voeten moeten krijgen.

Moge deze dag een lofzang zijn op de liefde, één groot ‘ja’ op dat aloude gebod dat ‘liefde’ heet; Christus in ons.

Heb er vreugde aan!

Laat ons bidden

Goede Jezus,
Heer van het Nieuwe,
schenk ons de genade
te mogen leven in overgave
aan uw aanwezigheid,
opdat wij,
blij, enthousiast en fris,
mogen openbloeien tot een antwoord
op het aloude gebod van de liefde.
Verinnigd in U.
Amen.

Een vreugdevolle dag,
kris

 

 

Reageren of uitwisselen betreffende de overweging kan via de blog Van Woord naar leven.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.