woensdag in week 12 door het jaar

Uit het twee boek Koningen 22, 8-13 + 23, 1-3

De hogepriester Chilkia zei tegen hofschrijver Safan: ‘Ik heb hier in de tempel van de Heer een boekrol gevonden met de tekst van de wet.’
Safan nam het boek in ontvangst en las het. Daarop ging hij terug naar de koning om verslag uit te brengen. Hij zei: ‘Uw dienaren hebben het zilver dat in de tempel bewaard wordt, tevoorschijn gehaald en overhandigd aan de bouwmeesters die belast zijn met de herstelwerkzaamheden aan de tempel van de Heer.’
Vervolgens vertelde hij dat de hogepriester Chilkia hem een boekrol had gegeven, en hij begon de koning eruit voor te lezen.
Bij het horen van de tekst van het wetboek scheurde de koning zijn kleren. Hij beval de hogepriester Chilkia, Achikam, de zoon van Safan, Achbor, de zoon van Micha, de hofschrijver Safan en zijn persoonlijke dienaar Asaja: ‘Ga ter wille van mij en heel het volk van Juda de Heer raadplegen over de inhoud van deze boekrol, die we gevonden hebben, want het kan niet anders of de Heer is in hevige woede ontstoken omdat onze voorouders zich niet hebben gehouden aan wat er in dit boek staat en niet hebben gedaan wat ons is voorgeschreven.’
De koning ontbood de oudsten van Juda en Jeruzalem. Met alle inwoners van Juda en Jeruzalem, de priesters en de profeten, kortom de hele bevolking, van hoog tot laag, begaf hij zich naar de tempel van de Heer. Daar las hij hun de hele tekst voor van het verbondsboek dat in de tempel was gevonden. Staande op het podium bekrachtigde hij ten overstaan van de Heer het verbond. Hij beloofde dat ze de Heer zouden volgen en zich geheel en al zouden houden aan zijn geboden, voorschriften en bepalingen, om zo het verbond dat in deze boekrol was vastgelegd met hart en ziel na te leven. Heel het volk trad toe tot dit verbond.

Tussenzang: Ps 119, 33-37 + 40

Refr.: Wijs mij, Heer, de weg van uw wetten, dan volg ik die tot het einde toe.

Wijs mij, Heer, de weg van uw wetten,
dan volg ik die tot het einde toe.
Geef mij inzicht, en ik zal uw wet volgen,
hem onderhouden met heel mijn hart.

Laat mij het pad gaan van uw geboden,
dat is mij het liefst.
Neig mijn hart naar uw richtlijnen
en niet naar winstbejag.

Houd mijn ogen af van wat leeg is,
laat mij uw wegen gaan, en leven.
Hoe verlang ik naar uw regels,
doe mij leven in uw gerechtigheid.

Vers voor het evangelie

Alleluia.
Waarachtig is God in al zijn woorden
en heilig in al wat Hij doet.
Alleluia.

Uit het evangelie volgens Matteüs 7, 15-20

In die dagen sprak Jezus tot zijn leerlingen/
‘Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar in wezen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zul je hen herkennen. Men plukt toch geen druiven van doornstruiken of vijgen van distels? Zo brengt elke goede boom goede vruchten voort, maar een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen, evenmin als een slechte boom goede vruchten. Elke boom die geen goede vruchten voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo kunnen jullie hen dus aan hun vruchten herkennen.’

Van Woord naar leven

LEVEN MET EEN FRIS EN BLIJ GEMOED

Vandaag zegt Jezus: ‘Elke goede boom goede vruchten voort, maar een slechte boom brengt slechte vruchten voort.’

Klare taal. Maar wat zijn de vruchten van de goede boom? Wat zijn de vruchten van hen die leven ‘in God’?

Weet dat het over zeer veel vruchten gaat. Ik zou vandaag met u willen nadenken over twee van die vruchten, namelijk over ‘frisheid’ en ‘vreugde’.

Frisheid. Hoe gaan wij om met onze naasten? Hoe staan wij op de werkvloer? Hoe beleven wij ons gebed? Hoe dekken wij de tafel? Doen we dit al blazend, zuchtend, onze onderlip net niet vertrappend, of doen we dit alles op een frisse manier; een wijze van zijn die haar oorsprong vindt in de opstanding van de Heer? En ook al zijn we soms moe (want zo is het leven), toch kunnen we ondanks onze vermoeidheid op een zekere manier ‘fris’ in het leven staan. Het maakt ons werk, ons gebed, onze diensten aan anderen, zo anders. Begrijpe wie begrijpen kan …

En dan vreugde. Bekijk jezelf eens in de spiegel. Zien we een ontspannen, tevreden gezicht (een gezicht dat haar vrede heeft in God), of zien we een gezicht dat meer iets heeft van een kartonnen doos, zonder lach of blos, maar grauw en onveranderlijk?
Oh, laat ons vreugdevolle mensen zijn, dankbaar om Gods bestaan, om Zijn aanwezigheid, om alles wat Hij geeft, om zijn liefde voor ieder van ons, om zijn uitnodiging, om het schenken van zijn Zoon. Laat ons de vreugde van het evangelie zijn; een vreugde die haar wortels vindt in God zelf.

Wie fris en vreugdevol in het leven staat, maakt het leven van anderen zoveel aangenamer. Echt waar. Je zult dat ook al wel ervaren hebben op mindere dagen waar anderen u tegemoet komen op een frisse, ontspannen, tevreden manier. Dat doet toch deugd? Niet?

Maar … laten we hierin spontaan zijn. Want er zijn ook dagen dat er geen frisheid is, dat er geen vreugde is, en daar kunnen redenen voor zijn. Het is des mensen en het overkomt ons allemaal. Maar laten we erover waken dat dit geen constante is. Wie dagelijks bidt, wie God werkelijk ontmoet (in het licht én in de donkerte), zal ervaren dat God in de diepte een bron van vreugde is. Het gaat hier niet over een oppervlakkige of platte blijheid, maar over een diepe vreugde geworteld in de Drie-ene God, doorheen het kruis en de opstanding van Jezus. Met andere woorden: geworteld in de liefde.

Laat ons bidden

Vader,
help ons te groeien als gezonde bomen
met prachtige vruchten,
geworteld in Uw liefde.
Door Christus, onze Heer.
Amen.

Geliefde mensen, moge deze dag gezegend zijn met frisheid en vreugde, omwille van jezelf en allen die je vandaag ontmoet.
Een toegewijde woensdag,
kris


Om mee op weg te gaan

Wat zijn voor mij de bronnen van vermoeidheid in het leven en hoe kan ik daar evangelische frisheid tegenover stellen?

Hoe kan ik de vreugde van Jezus’ opstanding dieper in mijn leven laten doordringen?


Blog ‘Van Woord naar leven’

Reageren of uitwisselen betreffende de lezingen of de overweging, kan via de blog ‘Van Woord naar leven’.

Klik hier voor de blog.

Om de kwaliteit van het gesprek te waarborgen worden de reacties geplaatst na moderatie.

 

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.