woensdag in week 14 door het jaar

Uit de profeet Hosea 10, 1-3 + 7-8 + 12

Israël was een weelderige wijnstok, die volop vruchten voortbracht. Maar hoe meer vrucht de wijnstok droeg, hoe meer er op de altaren kwam; en hoe rijker het land, hoe rijker versierd de gewijde stenen. Zo bedrieglijk is dat volk!
Nu zal het ervoor boeten: de Heer breekt hun altaren af, hun gewijde stenen verbrijzelt Hij.
Dan zullen ze zeggen: ‘Wij hebben geen koning meer, want wij hadden geen ontzag voor de Heer.’
Maar wat zou een koning voor ons kunnen doen? Nu al komen Samaria en zijn koning ten val; ze zijn als wrakhout op de golven. De offerhoogten worden verwoest, die plaatsen van verderf, tekens van Israëls zonde; dorens en distels zullen hun altaren overwoekeren. Dan roepen ze de bergen toe: ‘Bedek ons!’
en de heuvels: ‘Val op ons neer!’
Zaai rechtvaardig! Oogst met liefde! Ontgin nieuw land! Het is tijd om de Heer te smeken, dat Hij jullie nadert met de regen van zijn goedheid.

Tussenzang: Ps 105, 2-7

Refr.: Zoek voortdurend de nabijheid van de Heer.

Zing en speel voor Hem,
spreek vol lof over zijn wonderen,
beroem u op zijn heilige Naam.
Wees blij van hart, u die de Heer zoekt.

Zie uit naar de Heer en zijn macht,
zoek voortdurend zijn nabijheid.
Gedenk de wonderen die Hij heeft gedaan,
de oordelen die Hij heeft uitgesproken.

Nageslacht van Abraham, zijn dienaar,
kinderen van Jakob, door Hem verkozen.
Hij is de Heer, onze God,
zijn besluiten gelden over de hele aarde.

Vers voor het evangelie (Uit ps 95)

Alleluia.
Luister vandaag naar de stem van de Heer
en wees niet halsstarrig.
Alleluia.

Uit het evangelie volgens Matteüs 10, 1-7

Jezus riep zijn twaalf leerlingen bij zich en Hij gaf hun de macht om onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte en elke kwaal te genezen.
Dit zijn de namen van de twaalf apostelen: als eerste Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes, Filippus en Bartolomeüs, Tomas en de tollenaar Matteüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Taddeüs, Simon Kananeüs en ten slotte Judas Iskariot, die Hem zou uitleveren.
Dit waren de twaalf die Jezus uitzond, en Hij gaf hun de volgende instructies: ‘Neem niet de weg naar de heidenen en ga geen Samaritaanse stad binnen. Ga liever op zoek naar de verloren schapen van het volk van Israël en verkondig hun dat het koninkrijk van de hemel nabij is.’

Van Woord naar leven

OPROEP TOT VERANTWOORDELIJKHEID
(Bij Mt 10, 1-7)

Jezus riep zijn twaalf leerlingen bij zich, niet alleen om hen nabij te zijn en persoonlijk te onderrichten, maar ook om hen een belangrijke taak te geven: onreine geesten uitdrijven en ziekten en kwalen genezen.

Deze roeping van de leerlingen kwam voort uit Jezus’ diepe medelijden met de menigte. Hij zag hun lijden, pijn en wanhoop, en wilde hen helpen. Hij zond zijn leerlingen uit met specifieke instructies: naar de verloren schapen van Israël gaan en vertellen dat het koninkrijk van de hemel nabij is.

Wat betekent dit voor ons?

In onze wereld is veel lijden: mensen ervaren droefheid, eenzaamheid, gebrokenheid. Velen lijden onder oorlogsgeweld of uitbuiting. Er is geestelijke honger op vlak van zingeving en religie. Zoals Jezus zijn leerlingen uitzond, zijn ook wij – als christenen – geroepen een verschil te maken.

Christelijke roeping vereist aandacht te hebben voor de naasten. Niet als een religieus principe, maar vanuit een innerlijke beweging gestuwd door de heilige Geest.

Zoals Jezus zijn leerlingen macht gaf, hebben ook wij – door Jezus’ genade – de mogelijkheid troost te bieden, liefde te verspreiden en hoop te geven aan hen die het nodig hebben.

Dit betekent niet altijd grootse daden verrichten. Vaak maken kleine gebaren van vriendelijkheid en medeleven al een groot verschil. Een luisterend oor, een bemoedigend woord, een helpende hand – in Jezus’ naam – zijn allemaal manieren waarop wij Gods liefde kunnen laten zien in onze dagelijkse ontmoetingen.

Christen zijn is geen vrijblijvende keuze, maar een roeping die ons aanspoort tot verantwoordelijkheid jegens onze naasten en de wereld om ons heen. Het is een uitnodiging om liefde en rechtvaardigheid actief te belichamen, om te zorgen voor de behoeftigen en aan vrede te werken midden een wereld waar deze vrede (ook de hartsvrede) vaak zoek is.

Laten we dus met een bereidwillige geest onze roeping omarmen.

Door onze verantwoordelijkheid op te nemen helpen we mee een wereld te creëren waarin Gods liefde, hoop en genezing centraal staan. Samen kunnen we een verschil maken en een bron van licht zijn in deze voor velen vaak donkere wereld.

Laten we bidden

Goede God,
dank U voor uw genade
die ons de mogelijkheid geeft
om uw liefde uit te dragen.
Geef ons een bereidwillig hart
om onze roeping als christenen
vol vreugde te omarmen,
zodat wij samen een verschil kunnen maken
in deze wereld
die dorst naar liefde en vrede.
In Jezus’ naam.
Amen.

Geliefde mensen, moge vandaag ons hart zijn als dat van Jezus, vol mededogen voor de gebrokenheid om ons heen. Laten we, in Jezus’ naam, getuigen van Gods liefde en zo een stralend licht zijn voor anderen.
Een toegewijde woensdag,
kris


Om mee op weg te gaan

Waar kan ik vandaag – heel concreet – in Jezus’ naam daden van kleine goedheid stellen daar we de liefde dit vraagt?

Zie ik in mijn naaste Jezus die zegt ‘Ik heb dorst’? En ben ik bereid deze dorst te lessen? Niet als een meerdere, maar als een echte broer of zus.


Blog ‘Van Woord naar leven’

Reageren of uitwisselen betreffende de lezingen of de overweging, kan via de blog ‘Van Woord naar leven’.

Klik hier voor de blog.

Om de kwaliteit van het gesprek te waarborgen worden de reacties geplaatst na moderatie.

 

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.