woensdag in week 15 door het jaar

Uit de profeet Jesaja 10, 5-7 + 13-16

Het vraagt heel wat moed en inzicht om de gebeurtenissen van de tijd te verstaan in het licht van Gods plannen. Zelfs het optreden van mensen die tegen God zijn, past volgens Jesaja in dit kader. Zo beschrijft hij het optreden van Assyrië tegen Israël.

Zo spreekt de Heer:
‘Wee Assyrië, stok van mijn toorn, staf waarmee Ik in mijn woede sla. Je koning zend Ik naar een goddeloos volk, Ik stuur hem af op het volk dat Mij tergde, om te plunderen en te roven en buit te behalen, en hen te vertrappen als vuil op straat. Maar zo heeft hij dat niet bedoeld, hij heeft iets anders in de zin, hij streeft naar de ondergang van talloze volken. Want deze beweerde: “Op eigen kracht heb ik dit gedaan, in mijn grote wijsheid – want ik ben wijs! Ik heb grenzen verlegd en volken geplunderd, door mijn macht heb ik hen in het stof doen bijten. Zoals iemand een vogelnest vindt, zo vond ik de rijkdom van die volken, en zoals iemand verlaten eieren verzamelt, zo nam ik heel de aarde in mijn handen. Er was niemand meer die zijn vleugels bewoog of die zijn snavel opende om te tjilpen.”
Schept een bijl op tegen wie ermee hakt? Verheft een zaag zich boven wie hem hanteert? Alsof de stok slaat wie hem vastheeft, alsof de staf optilt wie niet van hout is! Daarom laat God, de Heer van de hemelse machten, de weldoorvoede Assyriërs vermageren, Hij verteert hun welvaart als door een groot vuur.’


Psalm 94, 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 14 + 15

Refr.: De Heer zal zijn volk niet verstoten.

Zij vertrappen uw volk, Heer,
onderdrukken uw liefste bezit,
zij doden weduwen en wezen,
brengen vreemdelingen om.

‘De Heer ziet het niet,’ zeggen ze,
‘de God van Jakob merkt toch niets.’
Kom tot inzicht, onverstandigen.
Dwazen, worden jullie ooit wijs?

Hij heeft het oor geplant – zou Hij niet horen?
het oog gevormd – zou Hij niet zien?
Hij die de volken onderricht geeft
en de mens kennis schenkt – zou Hij niet straffen?

Nee, de Heer zal zijn volk niet verstoten,
zijn liefste bezit niet verlaten.
De rechtspraak voegt zich weer naar het recht,
de oprechten van hart sluiten zich aan.


Vers voor het evangelie (Ps 119, 88)

Alleluia.
Blijf mij trouw, laat mij leven, Heer,
dan houd ik mij aan de richtlijn uit uw mond.
Alleluia.


Uit het evangelie volgens Matteüs 11, 25-27

Alleen de nederigen van hart maakt Jezus de geheimen van zijn Vader bekend. Zij staan ervoor open. Wie de rede als centrum plaatst van zijn leven heeft het veel moeilijker. Dankbare eenvoud en blije ontvankelijkheid in een geest van diep geloof zijn onmisbare voorwaarden voor het Rijk Gods.

In die dagen sprak Jezus:
‘Ik loof U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo heeft het U behaagd. Alles is Mij toevertrouwd door mijn Vader. Niemand kent de Zoon behalve de Vader, en niemand kent de Vader behalve de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren.’

Van Woord naar leven

‘Ik loof U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo heeft het U behaagd.’ Zo horen we van Jezus vandaag.

Een mens die zo vervuld is van zichzelf, van zijn eigen gelijk, die mentaal om zijn eigen ego heen draait, of die de wortel van wat goed en kwaad is kwijt is geraakt omdat hij geen oog meer heeft voor God of de liefde, zo’n mens kan moeilijk aanvoelen wat het betekent te leven als ‘kind van God’.

God openbaart zichzelf, zijn aanwezigheid, zijn liefde, aan kinderen. Daarmee bedoelt Jezus in eerste instantie eenvoudige mensen, die zijn als kinderen van God, mensen waar je goedheid tegenkomt, hulpvaardigheid, eerlijkheid, vriendelijkheid, zachtheid, doorzettingsvermogen, terughoudendheid, wijsheid, inzicht. Mensen die je kunt aanspreken op voorzichtigheid, rechtvaardigheid, sterkte en matigheid. Mensen waarbij je die glimp van Gods genade bespeurt door hun geloof, hoop en liefde.

Laat ons eenvoudige mensen zijn; wijze mensen, liefdevol, oprecht en eerlijk. Moeilijk is dat niet. Het is een keuze – in geloof – waar onze samenleving alleen maar beter van wordt. En waar God een gelaat krijgt.

Naar woorden van Michel Hagen

Reageren of uitwisselen betreffende de overweging kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Vader,
maak ons tot eenvoudige mensen; mensen die leven met het hart, oprecht, liefdevol, eerlijk. Moge Jezus daarbij onze kracht zijn, onze genade te delen in uw liefde.

Kom heilige Geest,
vervul ons bidden met een diep geloof dat ons doet schenken aan Jezus opdat we in Hem beeld mogen worden van Gods liefde.

In Christus’ naam.

Amen.

 

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.