woensdag in week 21 door het jaar

Uit de eerste brief van Paulus aan de Tessalonicenzen 2, 9-13

Paulus beschrijft nog verder zijn dienstbetoon aan de Tessalonicenzen. Hij was nooit anderen tot last. Als een vader heeft hij ieder van hen vermaand en aangemoedigd. Daarom is hij zo blij dat de Tessalonicenzen in hem de gezondene van de Heer hebben herkend.

U herinnert u, broeders en zusters, hoe we ons hebben ingezet en ingespannen, hoe we dag en nacht hebben gewerkt om niemand van u tot last te zijn. Op die manier hebben we u het evangelie van God verkondigd. U kunt getuigen, net als God zelf, hoe toegewijd, hoe oprecht en zuiver we bij u, die tot geloof gekomen bent, hebben geleefd. U weet dat we voor ieder van u waren als een vader voor zijn kinderen. We hebben u aangespoord en bemoedigd en u op het hart gedrukt zo te leven dat u eer bewijst aan de God die u roept tot zijn koninkrijk en luister.
Wij danken God dan ook onophoudelijk dat u zijn woord, dat u van ons ontvangen hebt, niet hebt aangenomen als een boodschap van mensen, maar als wat het werkelijk is: het woord van God, dat werkzaam is in u, die gelooft.

Psalm 139, 7-12

Refr.: Heer, met al mijn wegen bent U vertrouwd.

Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen,
hoe aan uw blikken ontkomen?
Klom ik op naar de hemel – U tref ik daar aan,
lag ik neer in het dodenrijk – U bent daar.

Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad,
al ging ik wonen voorbij de verste zee,
ook daar zou uw hand mij leiden,
zou uw rechterhand mij vasthouden.

Al zei ik: ‘Laat het duister mij opslokken,
het licht om mij heen veranderen in nacht,’
ook dan zou het duister voor U niet donker zijn –
de nacht zou oplichten als de dag,
het duister helder zijn als het licht.

Vers voor het evangelie (1 Tes 2, 13)

Alleluia.
Wij danken God dat u zijn woord
niet hebt aangenomen
als een boodschap van mensen,
maar als wat het werkelijk is:
het woord van God,
dat werkzaam is in u, die gelooft.
Alleluia.

Uit het evangelie volgens Matteüs 23, 27-32

Jezus eindigt zijn verwensingen aan de Farizeeën. Hij vergelijkt hen met opgesmukte graven die vanbinnen vol zitten met huichelarij en ongerechtigheid. De Farizeeën vergelijken zich met de oude profeten, terwijl ze van het geslacht waren dat de profeten heeft uitgemoord.

In die dagen sprak Jezus:
‘Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie lijken op witgepleisterde graven, die er vanbuiten wel fraai uitzien, maar vol liggen met doodsbeenderen en andere onreinheden. Zo lijken ook jullie voor de mensen vanbuiten rechtvaardig, maar vanbinnen is het een en al huichelarij en wetsverachting.
Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie bouwen grafmonumenten voor de profeten en versieren de graven van de rechtvaardigen, en jullie zeggen: “Als wij geleefd hadden in de tijd van onze voorouders, zouden wij ons niet zoals zij schuldig hebben gemaakt aan de moord op de profeten.” Daarmee erkennen jullie zelf dat jullie kinderen zijn van hen die de profeten vermoord hebben. Maak de maat van jullie voorouders dan maar vol!’

Van Woord naar leven

SPIEGEL VAN JE BINNENKANT

‘Jullie lijken voor de mensen vanbuiten rechtvaardig, maar vanbinnen is het een en al huichelarij en wetsverachting.’ Niet mis te verstane woorden van Jezus aan het adres van de schriftgeleerden en farizeeën.

Jezus was, en is, één en al barmhartigheid, altijd opnieuw bereid te vergeven en met mensen op weg te gaan. Maar waar Hij een grondige hekel aan had was onoprechtheid en schijnheilig gedoe. Dat verafschuwde Hij ten diepste.

Evangelie en hypocrisie gaan dan ook absoluut niet samen.

Dat moet ons doen nadenken hoe het gesteld is met onze buitenkant die altijd een weerspiegeling is van onze binnenkant. Als christenen moeten we ons de vraag durven stellen of wij op zo’n wijze zorg dragen voor ons innerlijk leven – afgestemd op het evangelie – zodat ons uiterlijk gedrag aan een oprechte evangelische gezindheid beantwoordt.

Werk aan de winkel dus. Houden van Jezus is houden van de liefde en is dus liefde zijn. Houden van Jezus zonder liefde te zijn is leven in de leugen. Jezus graag zien en vanuit Hem liefhebben is leven in de waarheid.

Laten we elke vorm van hypocrisie van ons afschudden en eenvoudig en oprecht, als blijde christenen, elkaar graag zien. In naam van de Heer.

Laten we bidden

Heer Jezus,
leer ons oprecht
elkaar graag te zien.
Moge alle schijnheiligheid
smelten als sneeuw voor de zon.
Mogen we ons met U verenigen
opdat onze liefde zuiver zal zijn.
In uw naam.
Amen.

Een mooie woensdag,
kris

 

 

Reageren of uitwisselen betreffende de overweging kan via de blog Van Woord naar leven.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.