woensdag in week 31 door het jaar

Uit de brief van Paulus aan de christenen van Rome 13, 8-10

De wet vindt zijn vervulling in de liefde.

Broeders en zusters,
wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld. Want: ‘Pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is’ – deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ Liefde berokkent de naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde.

Psalm 112, 1 + 2 + 4 + 5 + 9

Refr.: Goed gaat het wie genadig is en vrijgevig.

Gelukkig de mens die ontzag heeft voor de Heer
en grote liefde voor zijn geboden.

Zijn nageslacht geniet aanzien in het hele land,
de oprechten worden gezegend.

Hij straalt voor de oprechten als licht in het duister,
genadig, liefdevol en rechtvaardig.

Goed gaat het wie genadig is en vrijgevig,
wie zijn zaken eerlijk behartigt.

Gul deelt hij uit aan de armen,
zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd,
hij zal stijgen in aanzien en eer.

Alleluia. (Joh. 10, 27)
Mijn schapen luisteren naar mijn stem,
zegt de Heer,
Ik ken ze en zij volgen Mij. 
Alleluia.


Uit het evangelie volgens Lucas 14, 25-33

Christus navolgen betekent niet lichtzinnig te werk gaan en je vrij maken van alle wereldse banden.

Grote mensenmenigten trokken met Jezus mee. Hij wendde zich tot hen en zei: 
‘Wie Mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zussen, ja zelfs met zijn eigen leven, kan niet mijn leerling zijn. Wie niet zijn kruis draagt en achter Mij aan komt, kan niet mijn leerling zijn. Want wie van jullie die een toren wil bouwen gaat niet eerst de kosten berekenen, om te zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw? Als hij het fundament gelegd heeft maar de bouw niet kan voltooien, zal iedereen die dat ziet hem uitlachen en zeggen: “Die man begon te bouwen, maar afmaken kon hij het niet.” En welke koning die eropuit trekt om met een andere koning oorlog te voeren, zal niet eerst bij zichzelf te rade gaan of hij wel met tienduizend man kan optrekken tegen iemand die met twintigduizend man tegen hem oprukt? Als hij dat niet kan, stuurt hij eerst, wanneer de troepen nog ver van elkaar verwijderd zijn, een gezant om naar de voorwaarden voor vrede te vragen. Zo geldt ook voor jullie: wie geen afstand doet van al zijn bezittingen, kan mijn leerling niet zijn.’

Van Woord naar leven

Paulus haalt in de eerste lezing van vandaag enkele van de tien geboden aan; geboden die hun thuis vinden in ‘Heb uw naaste lief als uzelf’. Want ‘De wet vindt zijn vervulling in de liefde’, zo vervolledigt hij.

Eén van die aangehaalde geboden luidt: ‘Pleeg geen moord’.
En dan denken wij spontaan aan het feit dat we niet mogen vermoorden, dat we niemand het leven mogen ontnemen. Terecht overigens.

Mijn gedachten gaan naar de Frans-Joodse filosoof Emmanuël Levinas. Naast de letterlijke interpretatie van ‘gij zult niet doden’ ziet hij dieper. Hij stelt het volgende: Iedere mogelijkheid dat wij kunnen beminnen is ons door God geschonken. Wanneer wij deze mogelijkheid voorbij lopen (dikwijls letterlijk), wanneer we haar onbenut laten, doden we de gelegenheid om te beminnen door niet in te gaan op Gods uitnodiging die Hij heel concreet doet doorheen situaties, en de ander.
Wie wel ingaat op Gods uitnodiging heeft zich onthouden om te doden, maar heeft de wet van de liefde vervuld.

Een rijke gedachte van Levinas.

Een mooie woensdag voor ieder van u.

kris

Reageren of uitwisselen betreffende de overweging kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Heer God,
moge uw heilige Geest ons bijstaan U te ontwaren in elke uitnodiging tot liefde die Gij aan ons doet.
Mogen wij dan, vanuit Christus’ inwoning, verenigd met Hem ‘ja’ zeggen tot U, de ander beminnend met uw liefde.
Om deze genade bidden wij U, in Christus, onze Heer. Amen.

 

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.