woensdag in week 32 door het jaar

Uit het boek Wijsheid 6, 1-11

Luister, koningen, en toon inzicht. Laat u onderrichten, rechters over de hele wereld. Geef gehoor, u die menigten gebiedt en pronkt met uw vele volken. U hebt uw macht ontvangen van de Heer, u ontleent uw heerschappij aan de Allerhoogste. Hij zal uw daden beoordelen en uw voornemens toetsen. 
Hoewel u zijn koningschap vertegenwoordigt, hebt u niet eerlijk gevonnist, de wet niet gehandhaafd en niet naar Gods wil gehandeld. Daarom zal Hij snel en schrikwekkend tegen u optreden, want machthebbers wacht een streng oordeel. De onaanzienlijke zal genade en vergeving vinden, maar machtigen worden aan een machtig oordeel onderworpen. 
Hij die over allen heerst bekommert zich niet om het aanzien dat iemand geniet, Hij deinst niet terug voor iemands grootheid. Groot en klein heeft Hij zelf geschapen en voor iedereen zorgt Hij op dezelfde wijze, maar wie sterk is zal een strenger onderzoek ondergaan. 
Daarom richt ik mijn woorden tot u, vorsten, opdat u leert wat wijsheid is en niet zult afdwalen. Zij die alles wat heilig is zorgvuldig in ere houden, zullen zelf geheiligd worden, en zij die deze les ter harte nemen, zullen worden ontzien. Verlang er dus vurig naar om mijn woorden te horen en ik zal u onderricht geven.

Psalm 82, 3 + 4 + 6 + 7

Refr.: Verschijn, God, om recht te spreken op aarde.

Doe recht aan weerlozen en wezen,
kom op voor verdrukten en zwakken,
bevrijd wie weerloos zijn en arm,
red hen uit de greep van wie kwaad wil.’

Ooit heb Ik gezegd: “U bent goden,
zonen van de Allerhoogste, allemaal.
Toch zult u sterven als mensen,
ten val komen als aardse vorsten.”

Vers voor het evangelie (2 Kor 5, 19)

Alleluia.
God heeft in Christus
de wereld met zich verzoend.
Ons heeft Hij de verkondiging
van de verzoening toevertrouwd. 
Alleluia.

Uit het evangelie volgens Lucas 17, 11-19

Op weg naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea. Toen Hij daar een dorp wilde binnengaan, kwamen Hem tien mensen tegemoet die door een huidziekte onrein waren; ze bleven op een afstand staan. Ze verhieven hun stem en riepen: ‘Jezus, meester, heb medelijden met ons!’ Toen Hij hen zag, zei Hij tegen hen: ‘Ga u aan de priesters laten zien.’ Terwijl ze gingen werden ze gereinigd. Een van hen, die zag dat hij genezen was, keerde terug en loofde God met luide stem. Hij viel neer aan Jezus’ voeten om Hem te danken. Het was een Samaritaan. Toen zei Jezus: ‘Zijn er niet tien gereinigd? Waar zijn de negen anderen? Wilde niemand anders terugkomen om God eer te bewijzen dan alleen deze vreemdeling?’ Hij zei tegen de Samaritaan: ‘Sta op en ga. Uw geloof heeft u gered.’

Van Woord naar leven

EEN LIED VAN DANKBAARHEID
(bij Lc 17, 11-19)

Alle tien werden door Jezus gereinigd. Slechts één kwam terug om God eer te bewijzen, om Hem te danken.

Jezus weet heel goed, meer dan wij dat van onszelf weten, hoezeer wij genezing nodig hebben. Allen dragen we immers dingen in ons die – door welke oorzaak ook – onze relatie met Hem, en dus met de liefde, in de weg staan. Op velerlei wijze raakt Hij ons dan ook aan om ons te genezen. Soms zijn we ons bewust van deze aanrakingen, soms ook niet.

Als je je leven aandachtig overschouwt zul je zeker van die momenten kunnen aanwijzen waar de Heer je heeft aangeraakt, waar Jezus genezend aanwezig was. Een innerlijk verlangen naar gebed, een biechtervaring, een goed gesprek, een gebeuren van verzoening, een omarming van iemand, een bedelaar aan de deur van de kerk, een lezing uit de Schrift, een inzicht je leven te wijzigen, een boek dat je gegrepen heeft, een film die je geraakt heeft, …
In al die aanrakingen komt Hij naar je toe; reinigend en helend. Het zijn stuk voor stuk momenten van genade; momenten om U tegen te zeggen.

Als we deze aanrakingen van de Heer spiegelen aan het evangelie van vandaag kunnen we ons de vraag stellen: Behoren we tot die ene door Jezus gereinigde die dankbaar was, of tot de negen anderen die het schijnbaar niet nodig vonden dankbaar te zijn.

Dankbaarheid jegens God is de ziel van ons geloof. Het is een lied van vrede. Het maakt ons hart tot een tuin van Eden waarin we naakt voor God kunnen staan; van Hem drinkend, in Hem levend, Hem voortdurend in her-innering brengend.

Laten we bidden

Heer God,
moge uw heilige Geest
ons voortdurend tot dankbaarheid brengen,
door U te her-inneren als onze Vader
die ons in Christus
het volle leven schenkt.
Alle dagen van ons leven.
Amen.

Geliefde mensen, een voorstel: maak vandaag tijd om terug te blikken op je leven. Tracht in herinnering te brengen al die momenten dat de Heer genadevol aanwezig was, plaatsen en momenten waar Hij je aanraakte. En moge de herinnering je brengen tot een lied van innige dankbaarheid.
Een mooie woensdag voor ieder van jullie.
kris

 

 

Reageren of uitwisselen betreffende de overweging kan via de blog Van Woord naar leven.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.