woensdag in week 6 van de paastijd

Uit de Handelingen van de Apostelen 17, 15 + 22 – 18, 1

Wat de mensen ervaren, gaat Paulus gebruiken om hen naar God te brengen.

Paulus’ begeleiders brachten hem naar Athene en keerden daarna weer terug, met de opdracht aan Silas en Timoteüs om zich zo spoedig mogelijk bij hem te voegen.
Paulus richtte zich tot de leden van de Areopagus en zei: ‘Atheners, ik heb gezien hoe buitengewoon godsdienstig u in ieder opzicht bent. Want toen ik in de stad rondliep en alles wat u vereert nauwlettend in ogenschouw nam, ontdekte ik ook een altaar met het opschrift: “Aan de onbekende god”. Wat u vereert zonder het te kennen, dat kom ik u verkondigen. De God die de wereld heeft gemaakt en alles wat er leeft, Hij die Heer is van hemel en aarde, woont niet in door mensenhanden gemaakte tempels. Hij laat zich ook niet bedienen door mensenhanden alsof er nog iets is dat Hij nodig heeft, Hij die zelf aan iedereen leven en adem en al het andere schenkt. Uit één mens heeft Hij de hele mensheid gemaakt, die Hij over de hele aarde heeft verspreid; voor elk volk heeft Hij een tijdperk vastgesteld en Hij heeft de grenzen van hun woongebied bepaald. Het was Gods bedoeling dat ze Hem zouden zoeken en Hem al tastend zouden kunnen vinden, aangezien Hij van niemand van ons ver weg is. Want in Hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. Of, zoals ook enkele van uw eigen dichters hebben gezegd: “Uit hem komen ook wij voort.” Maar als wij dan uit God voortkomen, mogen we niet denken dat het goddelijke gelijk is aan een beeld van goud of zilver of steen, het werk van een ambachtsman, door mensen bedacht. God slaat echter geen acht op de tijd waarin men Hem niet kende, maar roept nu overal alle mensen op tot inkeer te komen, want Hij heeft bepaald dat er een dag komt waarop Hij een rechtvaardig oordeel over de mensheid zal laten vellen door een man die Hij voor dat doel heeft aangewezen. Het bewijs dat het om deze man gaat, heeft Hij geleverd door Hem uit de dood te doen opstaan.’
Toen ze hoorden van een opstanding van de doden dreven sommigen daar de spot mee, terwijl anderen zeiden: ‘Daarover moet u ons een andere keer nog maar eens vertellen.’ 
Zo vertrok Paulus uit hun midden. Toch sloten enkelen zich bij hem aan en kwamen tot geloof, onder wie ook een Areopagiet, Dionysius, een vrouw die Damaris heette en nog een aantal anderen.
Na deze gebeurtenissen verliet hij Athene en ging naar Korinte. 


Psalm 148, 1 + 2 + 11 + 12 + 14

Refr.: Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.

Loof de Heer, bewoners van de hemel,
loof Hem daar in de hoogten.
Loof Hem, herauten van de Heer,
loof Hem, hemelse legermacht.

Loof Hem, koningen der aarde en naties,
vorsten en leiders, overal ter wereld,
jonge mannen en jonge vrouwen,
oud en jong tezamen.

Hij verhoogt het aanzien van zijn volk,
de roem van al wie Hem trouw zijn,
het volk van Israël, dat Hem nabij is.


Vers voor het evangelie

Alleluia.
Hij die alles riep in het bestaan
en zich ontfermde over ons, zijn mensen,
Hij is verrezen, Christus, de Heer!
Alleluia.


Uit het evangelie volgens Johannes 16, 12-15

Elke tijd, elke generatie, moet de waarheid zoeken, dit is: zoeken wat het Woord Gods voor haar betekent. In dat zoeken zijn we niet alleen, de Geest is bij ons. Wat aan verdieping, bezinning en zoeken gebeurt in de Kerk, is zijn werk.

Jezus sprak tot zijn leerlingen:
‘Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer Hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar Hij zal zeggen wat Hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. Door jullie bekend te maken wat Hij van Mij heeft, zal Hij Mij eren. Alles wat van de Vader is, is van Mij – daarom heb Ik gezegd dat Hij alles wat Hij jullie bekend zal maken, van Mij heeft.’

Van Woord naar leven

Vandaag horen we Paulus tot de Atheners zeggen: ‘In God leven wij, bewegen wij en zijn wij.’

Het is heilzaam om met regelmaat te bidden. Daarvoor momenten kiezen, er trouw aan zijn, met je hart bidden,… Het is goed, én essentieel. Maar even belangrijk is er ons bewust van zijn dat dit expliciet gebed ons zou moeten voeren in een levenshouding die in wezen ook ‘gebed’ is. Het is, zoals Paulus het vandaag uitspreekt, in God ‘leven’, in Hem ‘bewegen’, in Hem ‘zijn’.

Het is ’s morgens opstaan en beseffen dat de lucht die je inademt u gegeven is – door God zelf – om te kunnen leven. Meer: de lucht is God. Je ademt Hem in, je ademt Hem uit. Ook de ademhaling, dat wonderlijk gebeuren in ons lichaam, is niet enkel door God gegeven en gewild, maar in wezen is het God. God is in het wonder van de het ademen aanwezig. In de ademhaling toont Hij zich, openbaart Hij zich, geeft Hij zich, trekt Hij ons in zijn eigen liefde.

Dit wat betreft de ademhaling. Maar alles wat er met ons lichaam gebeurt, alles wat er rond ons lichaam geschiedt, alles wat wij ervaren, ieder die wij ontmoeten, ons eigen denken, onze emoties, onze hartstochten, onze twijfels en gevechten,… alles is een openbaring van God. In Hem mogen wij zijn, denken, voelen. In Hem mogen wij leven, beminnen en bouwen. In Hem mogen wij bewegen, dansen en zingen.

En nee hoor, je hoeft dit alles echt niet voortdurend met je hoofd te beredeneren. Zoals gezegd, het is een houding, een gebedshouding, een liefdeshouding. Het is leven in het onbewuste besef dat God de schepper is van hemel en aarde, en dat deze hemel en aarde aanwezig is in je eigen diepste zijn.

Onze roeping bestaat erin ons volledig af te stemmen op God. Zodat je liefde, je denken, de keuzes die je maakt,… in Hem gebeuren, bevrucht door Hem, gekleurd door Hem, bezield door Hem.

Dit geldt zowel voor jood, moslim als christen. Met dit verschil dat een christen geroepen is dit alles in Christus te beleven; van Hem ontvangend, in- en uitgaande, Hem belichamend. Het is leven in de gloed van de Geest, in de genade van het kruis, in het licht van Pasen, opgestaan in Christus. Om in Hem, door Hem, en met Hem, Gods liefde te bezingen doorheen miljoenen daden van kleine goedheid.

M’n God, m’n Al !

Een gezegende woensdag voor ieder van u.

kris

Reageren of uitwisselen betreffende de overweging kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Vader,
dankbaar in U te mogen leven bidden wij voor de mensheid wereldwijd: moge Gij gekend en bemind zijn, gedragen en gebaard, zodat al wat de mens onderneemt getekend mag zijn van uw liefde.
In Christus, onze Heer.
Amen.

 

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.