woensdag in week 8 door het jaar

Uit de eerste brief van Petrus 1, 18-25

Broeders en zusters,
u weet dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd, maar met het kostbare bloed van Christus, als dat van een lam zonder smet of gebrek. Al voor de grondvesting van de wereld is Hij door God uitgekozen, en nu, aan het einde van de tijd, is Hij verschenen omwille van u. Door Hem gelooft u in God, die Hem uit de dood heeft opgewekt en Hem laat delen in zijn luister, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn.
Nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart gelouterd en kunt u oprecht van uw broeders en zusters houden; heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief, met een zuiver hart, als mensen die opnieuw zijn geboren, niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levende woord, dat voor altijd standhoudt.
‘De mens is als gras en zijn schoonheid als een bloem in het veld: het gras verdort en de bloem valt af, maar het woord van de Heer houdt eeuwig stand.’ Dit woord is het evangelie dat u verkondigd is.

Tussenzang: Ps 147, 12-15 + 19-20

Refr.: Prijs, Jeruzalem, prijs de Heer!

Prijs, Jeruzalem, prijs de Heer,
loof, Sion, loof je God.
Hij heeft de grendels van je poorten versterkt,
het volk binnen je muren gezegend.

Hij geeft je vrede en veilige grenzen,
met vette tarwe stilt Hij je honger.
Hij zendt zijn bevelen naar de aarde,
vlug als een renbode gaat zijn woord.

Hij maakt zijn woorden aan Jakob bekend,
zijn wetten en voorschriften aan Israël.
Met geen ander volk heeft Hij zich zo verbonden,
met zijn wetten zijn zij niet vertrouwd.

Vers voor het evangelie (cfr Ef 1, 17-19)

Alleluia.
De God van onze Heer Jezus Christus
moge ons innerlijk oog verlichten,
om te zien, hoe groot de hoop is
waartoe Hij ons roept.
Alleluia.

Uit het evangelie volgens Marcus 10, 32-45

De leerlingen waren onderweg naar Jeruzalem en Jezus liep voor hen uit; de leerlingen waren ongerust en ook de mensen die hen volgden waren bang. Hij nam de twaalf weer apart en vertelde hun wat Hem zou overkomen: ‘We zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de Mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hogepriesters en de schriftgeleerden, die Hem ter dood zullen veroordelen en Hem zullen uitleveren aan de heidenen. Ze zullen de spot met Hem drijven en Hem bespuwen en Hem geselen en doden, maar na drie dagen zal Hij opstaan.’
Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, kwamen bij Hem en zeiden: ‘Meester, we willen dat U voor ons doet wat we U vragen.’ Hij vroeg hun: ‘Wat willen jullie dan dat Ik voor je doe?’ Ze zeiden: ‘Wanneer U heerst in uw glorie, laat een van ons dan rechts van U zitten en de ander links.’
Maar Jezus zei tegen hen: ‘Jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die Ik moet drinken of de doop ondergaan die Ik moet ondergaan?’ ‘Ja, dat kunnen wij,’ antwoordden ze. Toen zei Jezus tegen hen: ‘Jullie zullen de beker drinken die Ik zal drinken en de doop ondergaan die Ik zal ondergaan, maar wie er rechts of links van Mij zal zitten, kan Ik niet bepalen, die plaatsen behoren toe aan hen voor wie ze zijn bestemd.’
Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, namen ze het Jakobus en Johannes kwalijk. Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen: ‘Jullie weten dat de volken onderdrukt worden door hun eigen heersers en dat hun leiders hun macht misbruiken. Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, moet dienaar van de anderen zijn, en wie van jullie de eerste wil zijn, moet slaaf van de anderen zijn, want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.’

Van Woord naar leven

KNIELEN VOOR DE NAASTE

Vandaag een evangelische paradox: de grootste in het koninkrijk van God is degene die dient. Dit is een weg die Jezus zelf ten diepste is gegaan. We zien dit op tal van plaatsen in het evangelie, maar ik zou er één willen uitpikken die mij persoonlijk erg dierbaar is, juist omdat het zo’n krachtig beeld is: tijdens het laatste avondmaal knielt Jezus neer voor zijn leerlingen en wast hen de voeten. Het was een handeling die zeker te maken had met de reiniging en heling die God in zijn Zoon met de mensheid voor ogen had, maar de voetwassing was tevens een zeer sterk getuigenis van nederigheid en dienstbaarheid.

Jezus zegt het vandaag in geen mis te verstane woorden: ‘Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, moet dienaar van de anderen zijn, en wie van jullie de eerste wil zijn, moet slaaf van de anderen zijn, want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.’ 

We weten dat Jezus na de voetwassing zijn leerlingen opriep zijn voorbeeld te volgen. Hiermee nodigt Hij ons uit een levensstijl aan te gaan die vaak haaks staat op die van de wereld. In een wereld die vaak gericht is op macht, status en zelfverheerlijking, roept Jezus ons op om te dienen, om de minste te zijn en daardoor Gods liefde zeer concreet gestalte te geven. De voetwassing is een uitnodiging om ons ego opzij te zetten, om anderen hoger te achten dan onszelf en daardoor Gods wil ten uitvoer te brengen.

Het gaat erom onze handen uit te steken naar de naaste die – om welke reden ook – vraagt om bemind te worden.
Het gaat erom onze levens te wijden aan de opbouw van een wereldgemeenschap waar liefde centraal staat.

Zoals Jezus zijn leven gaf als losgeld voor velen, worden wij geroepen om te leven in concrete dienstbaarheid.
Moge de heilige Geest ons van binnenuit enthousiasmeren dit gebeuren ten diepste te beleven, verenigd met de Heer.
Als een feest zonder ophouden.

Laten we bidden

Vader,
wij danken U voor het voorbeeld van Jezus,
die ons leert dat de grootste in uw koninkrijk
degene is die dient.
Beziel ons met uw heilige Geest
opdat wij u liefde heel concreet
gestalte mogen geven.
Laat ons leven een voortdurende viering zijn
van uw liefde en genade.
In Jezus’ naam.

Geliefde mensen, moge nederigheid en liefde ons leven richting geven in onze omgang met elkaar.
Een mooie woensdag,
kris


Om mee op weg te gaan

Laat ik Jezus toe dat Hij voor mij knielt en mij de voeten wast?

Acht ik in de omgang met mijn naasten de ander hoger dan mezelf?


Blog ‘Van Woord naar leven’

Reageren of uitwisselen betreffende de lezingen of de overweging, kan via de blog ‘Van Woord naar leven’.

Klik hier voor de blog.

 

 

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.