zaterdag in week 1 van de veertigdagentijd

Uit het boek Deuteronomium 26, 16-19

Mozes herinnert aan het Verbond. Het Volk Gods zal gelukkig zijn, zal eer en aanzien genieten, indien het trouw is aan de voorschriften en bepalingen van de Wet. Dan geeft de Heer de verzekering dat Hij hun God zal zijn. Van zijn kant is de trouw verzekerd. Het beloofde geluk blijft bestaan en zal nog groeien, als het volk trouw wil zijn.

Mozes sprak tot het volk:
‘Vandaag draagt de Heer, uw God, u op om u aan deze wetten en regels te houden. Neem ze zorgvuldig in acht en leef ze met hart en ziel na. 
Vandaag hebt u de Heer verzekerd dat Hij uw God zal zijn, dat u de weg zult volgen die Hij u wijst, en dat u zijn wetten, geboden en regels zult naleven en Hem gehoorzaam zult zijn.
Vandaag heeft de Heer u verzekerd dat u, zoals Hij u heeft beloofd, zijn volk zult zijn, zijn kostbaar bezit. U moet al zijn geboden naleven. Hij zal u hoog verheffen boven alle volken die Hij geschapen heeft. U zult lof oogsten en met roem overladen worden. U zult het volk zijn dat aan de Heer, uw God, is gewijd, zoals Hij heeft beloofd.’


Psalm 119, 1 + 2 + 4 + 5 + 7 + 8

Refr.: Gelukkig wie de weg van de Heer gaan.

Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
en leven naar de wet van de Heer,
gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
Hem zoeken met heel hun hart.

Uw regels hebt U gegeven
opdat wij ons eraan houden.
Laat toch mijn wegen recht zijn,
ik wil mij houden aan uw wetten.

Ik zal U loven met een oprecht hart
als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
Ik zal mij houden aan uw wetten;
verlaat mij dan niet voorgoed.


Kyrie eleison. (Ps. 51, 12a + 14a)
Schep, o God, een zuiver hart in mij,
geef mij de weelde van uw zegen.
Kyrie eleison.Uit het evangelie volgens Matteüs 5, 43-48

Jezus vervolmaakt de wet van eht Oude Verbond. Echte liefde is meer dan normale genegenheid tussen vrienden. ‘Heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen’. Eerst dan beantwoorden wij aan de wil van de Vader en worden wij volmaakt zoals Hij.

Jezus sprak tot zijn leerlingen:
‘Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten.” Dit zeg Ik daarover: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen; alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. 
Is het een verdienste als je liefhebt wie jou liefheeft? Doen de tollenaars niet net zo? En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo? 
Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.’

Van Woord naar leven

‘Heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen; alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel’, zo horen we Jezus vandaag zeggen.

In tijden van oorlog zeer actueel. En vooral niet evident. Nochtans, het zijn woorden van de Heer, vandaag tot ieder mensenkind gericht.

Typisch aan de liefde van God voor de mensheid is dat deze onvoorwaardelijk is, en dat ze zelfs de vijand omvat. Dat is bij ons, mensen, doorgaans anders. Wie, en in welke mate, we iemand beminnen hebben we als snel gecategoriseerd naar persoonlijke voorkeuren. Bij God speelt dit niet: Hij bemint onvoorwaardelijk, of om het met de woorden van het evangelie van vandaag te zeggen: God laat zijn zon opgaan over goede én slechte mensen.

‘Heb je vijanden lief’ is niet zomaar een vrijblijvende uitnodiging. Nee, het is een goddelijk gebod. Klaar en duidelijk. Zolang we hier niet aan beantwoorden maken we – bij wijze van spreken – nog geen deel uit van het Rijk Gods, en zijn we nog steeds vervreemd van wie we in de diepte zijn; namelijk geschapen naar Gods beeld en gelijkenis.

Jezus windt er geen doekjes om: ‘Wees volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.’ Of anders gezegd: bemin uw vijanden, bemin ieder mens. Volmaaktheid betekent beminnen zoals God bemint.

Wie in Christus leeft, wie zich niet laat scheiden van de liefde van en voor de Heer, zal in staat zijn het schijnbaar onmogelijke mogelijk te maken, namelijk ieder beminnen zonder onderscheid.

Laten we diep in onszelf kijken. Hebben we echt ieder mens lief? En zo nee, hoe staat het dan met onze gehechtheid aan de Heer?

Moge de Geest ons in Christus brengen, om te groeien in Gods liefde voor ieder.

kris

Reageren of uitwisselen betreffende de overweging kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Vader,
wij danken U om dat goddelijk gebod ook onze vijanden lief te hebben. Niet evident. Wat vraag je toch van ons? Maar je hebt gelijk: het is de enige weg om de liefde te laten zegenvieren op het kwaad. Vader, moge uw Geest ons binnenleiden in Christus, opdat wij, verinnigt in Hem, uw liefde mogen zijn; voor allen.
Om deze genade bidden wij, in Christus, onze Broeder en Heer.
Amen.

 

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.