zaterdag in week 10 door het jaar

Uit het eerste boek Koningen 19, 19-21

In die dagen keerde Elia terug van de berg Horeb. Toen hij Elisa, de zoon van Safat, aantrof was deze aan het ploegen. Ze waren aan het werk met twaalf span ossen; Elisa liep achter het twaalfde span. Elia liep op hem af en gooide zijn mantel over hem heen. Meteen liet Elisa zijn ossen in de steek en rende achter Elia aan.
‘Laat mij afscheid nemen van mijn vader en moeder,’ zei hij, ‘dan zal ik met u meegaan.’ ‘
Doe wat je wilt,’ zei Elia. ‘Ik dwing je nergens toe.’
Elisa ging terug, slachtte zijn ossen, braadde het vlees op het hout van hun juk en bood het zijn knechten aan. Daarna ging hij met Elia mee als zijn dienaar.

Tussenzang: Ps 16, 1-2a + 5 + 7-10

Refr.: Ik prijs de Heer die mij inzicht geeft.

Behoed mij, God, ik schuil bij U.
Ik zeg tot de Heer: ‘U bent mijn Heer,
mijn enig bezit, mijn levensbeker,
U houdt mijn lot in handen.’

Ik prijs de Heer die mij inzicht geeft,
zelfs in de nacht spreekt mijn geweten.
Steeds houd ik de Heer voor ogen,
met Hem aan mijn zijde wankel ik niet.

Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel,
mijn lichaam voelt zich veilig en beschut.
U levert mij niet over aan het dodenrijk
en laat uw trouwe dienaar het graf niet zien.

Vers voor het evangelie (Ps 19, 10b)

Alleluia.
De voorschriften van de Heer zijn waarachtig,
rechtvaardig, geheel en al.
Alleluia.

Uit het evangelie volgens Matteüs 5, 33-37

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
‘Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk werd gezegd: “Leg geen valse eed af en houd je aan de eden die je voor de Heer gezworen hebt.” Dit zeg Ik daarover: zweer helemaal niet, noch bij de hemel, want dat is de troon van God, noch bij de aarde, want dat is zijn voetenbank, noch bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote koning; zweer evenmin bij je eigen hoofd, want je kunt nog niet één van je haren wit of zwart maken.
Laat jullie ja ja zijn, en jullie nee nee; wat je daaraan toevoegt komt voort uit het kwaad.’

Van Woord naar leven

LEVEN IN DE GENADE VAN HET JA

Vandaag zegt Jezus: ‘Laat jullie ja ja zijn, en jullie nee nee; wat je daaraan toevoegt komt voort uit het kwaad.’

Hier gaat het om een oprechte ‘ja’ tegen God en een duidelijke ‘nee’ tegen het kwaad. Vaak zijn we hierin echter lauw en niet volledig eerlijk. We zeggen wel ‘ja’, maar in de praktijk is dat ‘ja’ niet altijd oprecht of volledig. De intentie is er meestal wel, maar ons handelen schiet soms tekort.

Innerlijke angst weerhoudt ons vaak ervan ons volledig te geven; angst om lief te hebben, angst om onszelf te verliezen, angst voor de consequenties. Dat is menselijk gezien begrijpelijk. Wie zich volledig aan de Heer (aan de liefde) geeft, moet in actie komen, moet afsterven aan alles wat slecht is, en kan niet meer alleen voor zichzelf leven. Dat is een grote stap en het is begrijpelijk dat mensen daar soms bang voor zijn.

Maar hoe menselijk die angst ook is, het blijft vreemd. Want diep van binnen weten we heel goed dat het ons volledig geven aan de Heer leidt tot een ware verrijzenis, iets waar we allemaal diep van binnen naar verlangen. Het is merkwaardig dat we ons daar zo moeilijk aan durven toevertrouwen.

Laten we de angst om lief te hebben loslaten en ons geven aan de Liefde, aan de Heer, zodat Hij door ons heen kan werken.

Laten we ‘ja’ zeggen, en moge ons ‘ja’ een echt ‘ja’ zijn, een ‘ja’ in Christus.

Tot welzijn van velen!

Laten we bidden

Heer Jezus,
geef ons de kracht om oprecht ‘ja’ te zeggen tot U
en ‘nee’ tegen het kwaad.
Help ons onze angsten te overwinnen
en ons volledig aan uw liefde te schenken.
Moge uw liefde door ons heen stromen
en velen tot zegen zijn.
In uw naam.
Amen.

Geliefde mensen, moge liefde en oprechtheid ons leiden in alles wat we doen.
Een mooi weekend, kris


Om mee op weg te gaan

Waar komt mijn angst vandaan om mij volledig aan God toe te vertrouwen?

Welke concrete stappen kan ik vandaag nemen om mijn geloof in daden om te zetten?


Blog ‘Van Woord naar leven’

Reageren of uitwisselen betreffende de lezingen of de overweging, kan via de blog ‘Van Woord naar leven’.

Klik hier voor de blog.

Reacties worden geplaatst na moderatie om de kwaliteit van het gesprek te waarborgen.

 

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.