zaterdag in week 11 door het jaar

Uit het tweede boek Kronieken 24, 17-25

Ook in de hoogste rangen van het Godsvolk is er ontrouw te ontdekken. Niemand is daarvan verstoken. Daar neemt ontrouw zelfs meer opvallende en schandelijke vormen aan. Niemand blijft ervan gespaard wanneer hij zich laat gaan.

Na de dood van Jojada kwamen de leiders van Juda de koning hulde betuigen. Vanaf die tijd luisterde de koning naar hen. Ze begonnen de tempel van de Heer, de God van hun voorouders, te verwaarlozen, en Asjerapalen en godenbeelden te vereren. Vanwege deze zonde werden Juda en Jeruzalem getroffen door een hevige toorn. De Heer stuurde profeten naar hen toe om hen op te roepen terug te keren naar de Heer, maar hun waarschuwingen werden in de wind geslagen.
Toen kwam de geest van God over Zecharja, de zoon van de hogepriester Jojada. Hij ging voor het volk staan en zei: ‘Dit zegt God: Waarom overtreden jullie de geboden van de Heer? Jullie zullen niets meer tot een goed einde brengen, want jullie hebben je van de Heer afgewend en daarom wendt Hij zich nu van jullie af.’ 
Maar men spande tegen hem samen, en op bevel van de koning werd hij in de voorhof van de tempel gestenigd. Koning Joas sloeg geen acht op de trouwe diensten die Zecharja’s vader Jojada hem bewezen had, en liet de zoon van zijn weldoener vermoorden. Zecharja’s laatste woorden luidden: ‘Moge de Heer zien wat mij wordt aangedaan en het vergelden.’
Aan het begin van het nieuwe jaar viel het Aramese leger Joas aan. Ze rukten op tegen Juda en Jeruzalem, doodden alle leiders van het volk en stuurden alles wat ze buitmaakten naar hun koning in Damascus. Want hoewel de Arameeërs hun aanval ondernamen met een kleine troepenmacht, leverde de Heer een zeer groot leger aan hen uit, omdat de Judeeërs zich van de Heer, de God van hun voorouders, hadden afgewend. Ook aan Joas werd de straf voltrokken. Nadat de Arameeërs hem zwaargewond hadden achtergelaten, spanden zijn hovelingen tegen hem samen om de dood van de zoon van de hogepriester Jojada te wreken. Hij werd op zijn ziekbed vermoord. Na zijn dood werd hij begraven in de Davidsburcht, maar hij werd niet bijgezet in de koninklijke grafkamers. 


Psalm 89, 4 + 5 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34

Refr.: Mijn trouw zal hem niet ontbreken.

Ik heb met mijn uitverkorene een verbond gesloten,
aan mijn dienaar David gezworen:
Jouw dynastie zal Ik voor eeuwig vestigen,
je troon in stand houden, geslacht na geslacht.
Mijn liefde zal hem altijd beschermen,
hecht is mijn verbond met hem.
Zijn dynastie houd Ik voor altijd in stand,
zijn troon zolang de hemel bestaat.

Als zijn zonen zich afkeren van mijn wet,
niet leven naar mijn voorschriften,
mijn wetten schenden,
mijn bevelen niet opvolgen,
dan zal Ik hen tuchtigen voor hun misdaden,
hun zonden bestraffen met slagen.
Maar mijn liefde zal Ik hem niet afnemen,
mijn trouw aan hem niet breken.


Vers voor het evangelie (Ps. 119, 18)

Alleluia.
Neem de sluier van mijn ogen, Heer,
dan zal ik zien
hoe wonderlijk mooi uw wet is.
Alleluia.


Uit het evangelie volgens Matteüs 6, 24-34

Christenen kunnen de Heer niet dienen als ze hartstochtelijk vastzitten aan hun bezit en hun rijkdom. Dit belet niet dat ze zich moeten blijven inzetten voor het Rijk Gods. Ja, ze moeten het dagelijks zoeken. Hierbij moeten ze zich niet bezorgd maken, doch vertrouwen op Gods voorzienigheid.

Jezus sprak tot zijn leerlingen:
‘Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon. 
Daarom zeg Ik jullie: maak je geen zorgen over je leven, over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam, over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren; het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één dag aan zijn levensduur toevoegen? En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. 
Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zoveel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal Hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? Vraag je dus niet bezorgd af: Wat zullen we eten? of: Wat zullen we drinken? of: Waarmee zullen we ons kleden? – dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. 
Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

Van Woord naar leven

‘Jullie kunnen niet God dienen én de mammon’, zegt Jezus vandaag.

Veel (maar écht zéér véél) ruzies hebben met geldzaken te maken. En dan gaat het erom dat de ene partij zoveel mogelijk geld voor zich wil hebben, ten nadele van de andere partij. Met langdurige conflicten, soms vechtpartijen, scheidingen, en zelfs moorden tot gevolg. De trieste balans van het geldgewin. We zien het in alle lagen van de bevolking, bij arme en rijkere mensen, zowat overal op deze aarde, in alle samenlevingen. Het slijk der aarde wemelt zich als een slang tussen de mensenmassa, het vernietigt relaties, en drijft uiteen. Religieus geduid kan je zeggen: het trekt de mensen weg van God en zijn gebod. Jezus had en heeft gelijk: We kunnen niet God dienen én de mammon. Een waarheid als een koe.

Natuurlijk is er niets fout met geld, en geld hebben, en geldzaken doen. Maar vraag is: waarvoor dient het? Om zoveel mogelijk te hebben, op te potten, alles voor mij en niks voor een ander? Of dient het om oprecht te kunnen leven: om onszelf, onze gemeenschap of gezin mee te onderhouden, om lonen uit te betalen,… Of, als er overschot is te gebruiken voor zij die op de vlucht zijn, arm zijn, honger hebben?

‘Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid’, zegt Jezus ons vandaag. Daar gaat het om als christen. Daar moeten we van wakker liggen. Leven we in en voor de liefde, of leven we voor het geld los van de liefde?

Natuurlijk heeft in deze tijden ook een liefdevol mens geld nodig. Zo zit onze samenleving, ons maatschappelijk systeem, nu eenmaal in elkaar. Maar is het geld onze afgod, of is het een middel om eenvoudig te leven, uit zelfzorg én zorg voor de medemens?

Het evangelie van vandaag leert ons dat God voor ons zorgt. En nee, niet Hij stort ons loon, onze werkloosheidsuitkering, ons pensioen, op onze rekening. Dat doet onze werkgever, of vadertje staat. Wat het evangelie ons leert is dat wat we écht nodig hebben van de Vader zullen ontvangen, tenminste wanneer we eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid zoeken. En dat ‘écht nodig hebben’ is onze diepste vervulling: Jezus Christus. Wie Hem in zichzelf bemint, wie Hem draagt en uitdraagt door gebed en daden van goedheid, heeft niet enkel het koninkrijk van God gezocht, maar ook gevonden. Hij weet zich er van vervuld en leeft er voor. Hij leeft in Gods-dienst, door Gods liefde te belichamen.

Wie het geld verafgodt, zal heel moeilijk het koninkrijk van God vinden. Hij is immers met zichzelf bezig, en niet met God, en al zeker niet met de naaste. Ok, dit is wat zwart-wit gesteld, misschien te kort door de bocht, maar er is iets van. Ga maar na in je eigen leven.

Laat ons kiezen voor God, voor zijn rijk, voor zijn gerechtigheid. Of anders gezegd: laten we als christenen leven als christenen.

Een mooie zaterdag voor ieder van u.

En voor zij die in Vlaanderen, Nederland of omstreken wonen: goed drinken, want ’t gaat warm worden. En spoor vooral onze oudere medemensen ertoe aan. Als het je buren zijn: klop even bij hen aan, en vraag of alles ok is. Spoor hen aan tot drinken, doe een babbel met hen. Ook dat is het koninkrijk van God zoeken en vinden. Zo concreet, zo eenvoudig, kan het zijn.

kris

Reageren of uitwisselen betreffende de overweging kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Vader,
leer ons U te kiezen boven het geld. Leer ons verstandig en diepmenselijk om te gaan met onze inkomsten. Leer ons delen met zij die minder hebben. Help ons evangelische mensen te worden. Ja, mogen wij uw rijk zoeken, uw gerechtigheid. Diep verbonden met Christus, onze Broeder en Heer.
In zijn naam.
Amen.

 

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.