zaterdag in week 14 door het jaar

Uit de profeet Jesaja 6, 1-8

Het ‘Heilig, heilig, heilig is de Heer van de hemelse machten. Heel de aarde is vervuld van zijn majesteit’, hoort tot het roepingsvisioen van de profeet Jesaja. De oneindige afstand die de mens scheidt van God, wordt door God zelf overbrugd. Zo kan en wil Jesaja met Hem samenwerken.

In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heer, gezeten op een hoogverheven troon. De zoom van zijn mantel vulde de hele tempel. Boven Hem stonden serafs. Elk van hen had zes vleugels, twee om het gezicht en twee om het onderlichaam te bedekken, en twee om mee te vliegen. Zij riepen elkaar toe: ‘Heilig, heilig, heilig is de Heer van de hemelse machten. Heel de aarde is vervuld van zijn majesteit.’ Door het luide roepen schudden de deurpinnen in de dorpels, en de tempel vulde zich met rook. 
Ik schreeuwde het uit: ‘Wee mij! Ik ben verloren, want ik ben een mens met onreine lippen, en ik leef te midden van een volk dat onreine lippen heeft. En nu heb ik met eigen ogen de koning, de Heer van de hemelse machten, gezien.’ 
Toen nam een van de serafs met een tang een gloeiend kooltje van het altaar en vloog daarmee op mij af. Hij raakte mijn mond ermee aan en zei: ‘Dit heeft je lippen aangeraakt; je schuld is geweken, je zonden zijn tenietgedaan.’ 
Daarop hoorde ik de stem van de Heer zeggen: ‘Wie zal Ik sturen? Wie kan namens ons gaan?’
Ik antwoordde: ‘Hier ben ik, stuur mij.’


Psalm 93, 1-5

Refr.: De Heer is koning, met hoogheid is Hij bekleed.

De Heer is koning, met hoogheid is Hij bekleed,
de Heer is met macht bekleed en omgord.
Vast staat de wereld, zij wankelt niet,
en vast staat van oudsher uw troon.

U bent van alle eeuwigheden.
De stromen verheffen, Heer,
de stromen verheffen hun stem,
luid verheffen de stromen hun stem.

Maar boven het geraas van de wijde wateren,
van de machtige baren der zee,
is hoog in de hemel de machtige Heer.

Uw uitspraken zijn betrouwbaar.
Heiligheid is van uw huis het sieraad,
Heer, tot in lengte van dagen.


Vers voor het evangelie (Ps 119, 27)

Alleluia.
Leer mij de weg van uw regels begrijpen,
en ik zal uw wonderen overdenken.
Alleluia.


Uit het evangelie volgens Matteüs 10, 24-33

Jezus geeft hier drie motieven om niet bang te zijn te midden van de vervolging: het koninkrijk zal zich openbaren, het ware leven dat God schenkt kan niet vernietigd worden, en Hij waakt over allen en vooral over zwakken en eenvoudigen.

Jezus sprak tot zijn leerlingen:
‘Een leerling staat niet boven zijn leermeester en een slaaf niet boven zijn heer. Voor een leerling is het voldoende dat hij wordt als zijn leermeester, en voor een slaaf als zijn heer. Als ze de heer des huizes al Beëlzebul genoemd hebben, waarvoor zullen ze dan zijn huisgenoten wel niet uitmaken? Wees dus niet bang voor hen. Want niets is verborgen dat niet onthuld zal worden en niets is geheim dat niet bekend zal worden. 
Wat Ik jullie in het donker zeg, spreek dat uit in het licht, en wat jullie in het oor gefluisterd wordt, schreeuw dat van de daken. Wees niet bang voor hen die wel het lichaam maar niet de ziel kunnen doden. Dan kun je beter bang zijn voor Hem die beide, ziel en lichaam, kan laten omkomen in de Gehenna. 
Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets. Maar er valt er niet één dood neer buiten jullie Vader om. Bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld. Wees dus niet bang, jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen. 
Iedereen die Mij zal erkennen bij de mensen, zal ook Ik erkennen bij mijn Vader in de hemel. Maar wie Mij verloochent bij de mensen, zal ook Ik verloochenen bij mijn Vader in de hemel.’

Van Woord naar leven

Jesaja sprak tot de Heer: ‘Hier ben ik, stuur mij.’

Koning Uzzia is zojuist gestorven aan melaatsheid, de onreine ziekte bij uitstek, nadat hij in zijn arrogantie het volk had toegestaan om te offeren aan andere goden (2 Kon. 15, 9). Jesaja heeft, in tegenstelling tot deze houding van de koning, een visioen waarin de transcendentie en de absolute majesteit van God duidelijk worden. God alleen is de ‘Heilige’, aan die de profeet zijn tekortkoming erkent: de onreinheid van zijn lippen. En toch is dat voor God geen reden om niet in de menselijke geschiedenis in te grijpen. Integendeel, Hij wil de kloof tussen Hem en de mensen dichten door zijn profeet te zenden.

Jesaja is zich bewust van zijn kleinheid en zijn zonde. En het is de Heer die hem roept, die hem zuivert en die hem de woorden op de lippen legt die hij aan zijn volk moet meedelen. Als de Heer hem roept deinst Jesaja niet terug.

Het verhaal van Jesaja is een voorbeeld voor alle gelovigen; voor ieder van ons. Immers, wij allen zijn geroepen. Aanvaarden we de roeping van God om profeten te zijn van zijn woord in een wereld die zo vaak berust in het kwaad?

Wij kunnen allemaal antwoorden zoals Jesaja: ‘Hier ben ik, stuur mij.’ De Heer laat ons niet alleen. Hij komt ons te hulp, Hij blijft ons nabij, onze lippen aanrakend met het evangelie dat zuivert en redt.

Laten we dragers zijn van Gods Blijde Boodschap. Laten we haar uitdragen. In daad en woord.

Een mooie zaterdag,

kris

De overweging van vandaag is groot ’n deels van de hand van Vincenzo Paglia, ontleend aan het boek ‘Het Woord van God elke dag 2022’.

Reageren of uitwisselen betreffende de overweging kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Vader,
ondanks onze kleinheid, onze broosheid, onze zondigheid, roept Gij ieder van ons om uw boodschap van vrede en liefde te dragen en uit te dragen. Mogen wij onze roeping en zending ernstig nemen en haar uit liefde voor U en de mensheid volbrengen.

Jezus,
verinnig ons in U, opdat wij vanuit uw Pasen de wereld mogen omarmen.

In uw naam. Amen.

 

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.