zaterdag in week 8 door het jaar

Uit de brief van Judas 17 – 20b + 25

Geliefde broeders en zusters,
denk aan wat de apostelen van onze Heer Jezus Christus al hebben gezegd. U moet uw leven bouwen op het fundament van uw zeer heilige geloof.
Laat u bij het bidden leiden door de heilige Geest, houd vast aan Gods liefde, en zie uit naar de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus, die u het eeuwige leven zal schenken.
Ontferm u over wie twijfelen en red anderen door hen aan het vuur te ontrukken.
Uw medelijden met nog weer anderen moet gepaard gaan met vrees; verafschuw zelfs de kleren die ze met hun lichaam bezoedeld hebben.
De enige God, die de macht heeft u voor struikelen te behoeden en u onberispelijk en juichend van vreugde voor zijn majesteit te laten verschijnen, die ons redt door Jezus Christus, onze Heer, Hem behoort de luister, de majesteit, de kracht en de macht, vóór alle eeuwigheid, nu en tot in alle eeuwigheid. Amen.

Tussenzang: Ps 63, 2-6

Refr.: God, ik zoek U met groot verlangen.

God, U bent mijn God, U zoek ik,
naar U smacht mijn ziel,
naar U hunkert mijn lichaam
in een dor en dorstig land, zonder water.

In het heiligdom heb ik U gezien,
uw macht en majesteit aanschouwd.
Uw liefde is meer dan het leven,
mijn lippen zingen uw lof.

U wil ik prijzen, mijn leven lang,
roepend uw Naam, de handen geheven.
Dan wordt mijn ziel verzadigd met uw overvloed,
jubel ligt op mijn lippen, mijn mond zal U loven.

Uit het evangelie volgens Marcus 11, 27-33

Jezus kwam met zijn leerlingen weer in Jeruzalem aan.
Toen Hij zich in de tempel ophield, kwamen de hogepriesters, de Schriftgeleerden en de oudsten van het volk naar Hem toe en vroegen hem: ‘Op grond van welke bevoegdheid doet U die dingen? Wie heeft U het recht gegeven om zo te handelen?’
Jezus antwoordde: ‘Ik zal u een vraag stellen; als u me daarop antwoord geeft, zal Ik u zeggen op grond van welke bevoegdheid Ik zo handel. Doopte Johannes in opdracht van de hemel of in opdracht van mensen? Antwoord mij.’
Ze overlegden met elkaar en zeiden: ‘Als we zeggen: “Van de hemel,” zal Hij zeggen: “Waarom hebt u hem dan niet geloofd?” Maar als we zeggen: “Van mensen,” wat dan?’ Ze waren namelijk bang voor de menigte, want iedereen hield Johannes voor een echte profeet. Dus zeiden ze tegen Jezus: ‘We weten het niet.’
En Jezus zei tegen hen: ‘Dan zeg Ik ook niet op grond van welke bevoegdheid Ik die dingen doe.’

Van Woord naar leven

BIDDEN IN DANKBAARHEID

Vandaag wil ik met u stilstaan bij de woorden uit de psalm die we vandaag lezen. Daarin horen we de psalmist zingen: ‘In het heiligdom heb ik U gezien, uw macht en majesteit aanschouwd.’

Ik vermoed dat de meesten van ons wel eens een moment in hun leven hebben ervaren waarin ze deze woorden van de psalmist konden toepassen. Momenten waarin God zich als het ware liet zien, bijna tastbaar. Een ervaring van: ‘Ja God, U was er, ik heb U gezien, geproefd, gesmaakt.’

Voor mij persoonlijk was dat bijvoorbeeld toen ik de eerste echografie van ons eerste kind zag. Ik dacht: ‘Wat een wonder daar in die buik, beeld van U God, groeiend in uw liefde, ons gegeven’. Ik weet dat ik tranen moest wegpinken van diepe ontroering om het schone wat God ons toen gaf en nog steeds geeft.

Dat zijn van die momenten waarop God zichzelf met zijn liefde openbaart, gepaard met de uitnodiging: ‘Kom in mij, deel in mijn liefde’. Prachtig.

Ik zou u vandaag willen uitnodigen om in de stilte van het gebed na te gaan welke van deze genademomenten u tijdens uw leven zijn gegeven. Ik vermoed dat de meesten van ons niet diep hoeven te zoeken. Geniet ten volle van deze innerlijke ontdekkingen in een geest van diepe dankbaarheid en stille lofprijzing. Het is een mooie manier van bidden.

Laten we bidden

Vader,
wij komen vandaag voor U
in dankbaarheid en verwondering
om alles wat U gegeven hebt
en nog steeds geeft.
Moge uw schoonheid en uw liefde
ons aanzetten elkaar te beminnen
met de liefde
waarmee U ieder van ons bemint.
In Christus, onze Heer.
Amen.

Geliefde mensen, mogen we dit weekend doorgaan met een hart vol dankbaarheid, vervuld van herinneringen aan Gods liefdevolle aanwezigheid in ons leven.
Een mooi zaterdag!
kris


Om mee op weg te gaan

Hoe vaak neem ik de tijd om stil te bidden en Gods geschenken aan mij te overdenken in de warmte van zijn aanwezigheid?

Hoe kan ik meer bewust worden van Gods openbaring in mijn dagelijks leven?

Hoe kan ik een geest van diepe dankbaarheid jegens God in mezelf cultiveren?


Blog ‘Van Woord naar leven’

Reageren of uitwisselen betreffende de lezingen of de overweging, kan via de blog ‘Van Woord naar leven’.

Klik hier voor de blog.

 

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.