zondag 1 in de veertigdagentijd – B

Uit het boek Genesis 9, 8-15

In een wereld vol geweld en zonde wordt de stabiliteit van de natuur en de vrede onder de mensen gewaarborgd door Gods geduld. Hij zou wel duizend redenen hebben om zich kwaad te maken, maar Hij bedaart zijn woede: ‘Ik plaats mijn boog in de wolken.’ Dit was het verbond dat Hij sloot met de wereld. Nog voor het tijdperk van de volle genade aanbreekt, verleent Hij al genade.

God zei tegen Noach en zijn zonen:
‘Hierbij sluit Ik een verbond met jullie en met je nakomelingen, en met alle levende wezens die bij jullie zijn: vogels, vee en wilde dieren, met alles wat uit de ark is gekomen, alle dieren op aarde. Deze belofte doe Ik jullie: nooit weer zal alles wat leeft door het water van een vloed worden uitgeroeid, nooit weer zal er een zondvloed komen om de aarde te vernietigen.
En dit – zei God -, ‘zal voor alle komende generaties het teken zijn van het verbond tussen mij en jullie en alle levende wezens bij jullie: Ik plaats mijn boog in de wolken; die zal het teken zijn van het verbond tussen mij en de aarde. Wanneer Ik wolken samendrijf boven de aarde en in die wolken de boog zichtbaar wordt, zal Ik denken aan mijn verbond met jullie en met al wat leeft, en nooit weer zal het water aanzwellen tot een vloed die alles en iedereen vernietigt.’

Ps. 25, 2-10

Refr. Maak mij, Heer, met uw wegen vertrouwd.

Mijn God, op U vertrouw ik, maak mij niet te schande,
laat mijn vijanden niet triomferen.
Zij die op U hopen worden niet beschaamd,
beschaamd worden zij die U achteloos verraden.

Maak mij, Heer, met uw wegen vertrouwd,
leer mij uw paden te gaan.
Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij,
want U bent de God die mij redt,
op U blijf ik hopen, elke dag weer.

Denk aan uw barmhartigheid, Heer,
aan uw liefde door de eeuwen heen.
Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd,
maar denk met liefde aan mij
en laat uw goedheid spreken, Heer.

Goed en rechtvaardig is de Heer:
Hij wijst zondaars de weg,
wie nederig zijn leidt Hij in het rechte spoor,
Hij leert hun zijn paden te gaan.
Liefde en trouw zijn de weg van de Heer
voor wie de wetten van zijn verbond onderhouden.

Uit de eerste brief van Petrus 3, 18-22

De zondvloed waarin destijds zondaars omkwamen en rechtvaardigen bespaard bleven, is een voorafbeelding van het doopsel. In het doopwater gaan we over van dood naar leven. Het is de grote zuivering die Christus heel de mensheid zal laten ondergaan om haar te doen delen aan zijn leven als verrezene.

Broeders en zusters,
ook Christus heeft, terwijl Hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonden van onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen. Naar het lichaam werd Hij gedood maar naar de geest tot leven gewekt. Hij is naar de geesten gegaan die gevangen zaten, om dit alles te verkondigen aan hen die ten tijde van Noach weigerden te gehoorzamen, toen God geduldig wachtte en de ark gebouwd werd. In de ark werden slechts enkele mensen, acht in totaal, van de watervloed gered, en dat water is een voorafbeelding van het water van de doop, waardoor u nu wordt gered.
De doop wast niet het vuil van uw lichaam, het is een vraag aan God om een zuiver geweten. Hierom kunt u vragen dankzij de opstanding van Jezus Christus, die de hemel is binnengegaan en nu aan Gods rechterhand zit, terwijl de engelen, machten en krachten aan Hem onderworpen zijn.

Kyrie eleison.
Niet van brood alleen leeft de mens,
maar van ieder woord
dat uit de mond van God voortkomt.
Kyrie eleison.

Uit het evangelie volgens Marcus 1, 12-15

Jezus, de nieuwe Adam, werd door de Geest aangesteld om de Blijde Boodschap te verkondigen. Wat Hij verkondigt, maakt Hij ook waar. De machten van het kwaad, gesymboliseerd door wilde dieren, worden door God en zijn engelen verslagen. Het volk van God, dat nu moet strijden tegen bekoringen in de woestijn, zal zegevieren in Hem die onze sterkte is.

De Geest dreef Jezus de woestijn in. Veertig dagen bleef Hij in de woestijn, waar Hij door Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van de wilde dieren, en engelen zorgden voor Hem.
Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar Hij Gods goede nieuws verkondigde. Dit was wat Hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’

De Bijbelteksten zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.