zondag 11 door het jaar – A

Uit het boek Exodus 19, 2-6a

Door bemiddeling van Mozes vertrouwt de God van het Verbond aan zijn volk een zending toe voor alle naties. Zij zullen getuigen van de goddelijke heiligheid, die eens moet stralen over heel de wereld.

De Israëlieten waren vanuit Refidim verder getrokken en in de Sinaiwoestijn gekomen. Daar sloegen de zij hun kamp op, vlak bij de berg. Mozes ging de berg op, naar God.
De Heer riep hem vanaf de berg toe: Zeg tegen het volk van Jakob, laat de kinderen van Israël weten: “Jullie hebben gezien hoe Ik ben opgetreden tegen Egypte, en hoe Ik je op adelaarsvleugels gedragen heb en je hier bij mij heb gebracht. Als je mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met Mij houdt, zul je een kostbaar bezit voor Mij zijn, kostbaarder dan alle andere volken – want de hele aarde behoort Mij toe. Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk.”

Gezongen antwoordpsalm 100

(tekst onder geluidsfragment)

Refr.: God is de Schepper en Meester, wij zijn de kudde, zijn volk.

Juich voor de Heer, alle landen,
dien met blijdschap de Heer,
treed voor zijn aanschijn met jubel.

Waarlijk, de Heer is God,
Hij is de Schepper en Meester,
wij zijn kudde, zijn volk.

Hij is ons goed gezind,
eindeloos is zijn erbarmen,
zijn trouw van geslacht op geslacht.

Uit de brief van Paulus aan de Romeinen 5, 6-11

In Christus’ dood vinden wij het bewijs van Gods oneindige liefde en de bron van onze verzoening met Hem. In zijn verrijzenis hebben wij de belofte en het onderpand van het eeuwig leven.

Broeders en zusters,
toen wij nog hulpeloos waren is Christus immers voor ons, die op dat moment nog schuldig waren, gestorven. Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven; slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven. 
Maar God bewijst ons zijn liefde, doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij Hem gered zullen worden en niet veroordeeld. 
Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren al met Hem verzoend door de dood van zijn Zoon, des te zekerder is het dat wij, nu we met Hem zijn verzoend, gered zullen worden door diens leven. En meer nog: we mogen ons hierbij laten voorstaan op God, dankzij onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu al met God zijn verzoend.

Vers voor het evangelie

Alleluia.
Uw woord is waarheid, Heer,
wijd ons toe in uw waarheid.
Alleluia.

Uit het evangelie volgens Matteüs 9, 36 – 10, 8

De zending die aan de leerlingen is toevertrouwd, vloeit voort uit Jezus’ medelijden met de verlaten menigte. Is die zending aanvankelijk nog beperkt tot Israël alleen, zij zal zich, onder stuwing van de Geest van de Verrezene, weldra uitbreiden tot alle volkeren.

Toen Jezus de mensenmenigte zag, voelde Hij medelijden met hen, omdat ze uitgeput en hulpeloos waren, als schapen zonder herder. 
Hij zei tegen zijn leerlingen: ‘De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of Hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.’
Daarop riep Hij zijn twaalf leerlingen bij zich en Hij gaf hun de macht om onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte en elke kwaal te genezen.
Dit zijn de namen van de twaalf apostelen: als eerste Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes, Filippus en Bartolomeüs, Tomas en de tollenaar Matteüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Taddeüs, Simon Kananeüs en ten slotte Judas Iskariot, die Hem zou uitleveren.
Dit waren de twaalf die Jezus uitzond, en Hij gaf hun de volgende instructies: ‘Neem niet de weg naar de heidenen en ga geen Samaritaanse stad binnen. Ga liever op zoek naar de verloren schapen van het volk van Israël en verkondig hun dat het koninkrijk van de hemel nabij is. Genees zieken en wek doden op, reinig mensen die door een huidziekte onrein zijn, en drijf demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven!’

Van Woord naar leven

ROEPING EN ZENDING

Daarop riep Hij zijn twaalf leerlingen bij zich en Hij gaf hun de macht om onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte en elke kwaal te genezen.

Wat opvalt is dat de Heer de twaalf leerlingen eerst bij zich riep. Zo gaat het bij roeping en zending. Jezus wijst nooit iemand van verre aan om hem vanop afstand te zenden. Nee, Hij roept de geroepene eerst bij zich. Jezus verwacht intimiteit met Hem. Hij vraagt dat de geroepene zich hecht aan zijn persoon. Opdat de woorden die hij zal spreken en de daden die hij zal verrichten hun thuis en wortels zullen hebben in Hem.

Bovendien zal de geroepene in Hem kracht en genade ontvangen te doen wat hij te doen heeft. ‘Om niet hebben jullie ontvangen …’ De gezondene zal gehoor geven aan zijn roeping in een kracht die niet van hemzelf uitgaat, noch van zijn traditie, noch van zijn familieachtergrond of van persoonlijke bekwaamheden. Het gaat hier over een kracht die de Heer zelf in hem heeft gelegd. Anders gezegd: de gezondene is geroepen te spreken en te handelen vanuit en in genade.

Hij gaf hun de macht om onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte en elke kwaal te genezen. Dát is dus wat de geroepene te doen staat: het kwaad uitdrijven, en ziekten en kwalen genezen. Het is in genade, en met de liefde van de Heer, naar ieder mens toegaan. En wel op zo’n wijze dat de Heer door de gezondene spreekt en aanraakt. Laat Hij het mogelijke kwade in de mens maar aanraken; door en mét de gezondene. Zo liep Hij destijds zelf rond, zo wil Hij al weldoende rondtrekken door hen die door Hem gezonden worden anno 2023.

En die gezondenen … dat zijn wij allemaal, zonder uitzondering. Ieder van ons roept Hij bij name, roept Hij bij zich, en wordt gezonden. Ieder naar zijn of haar specifieke roeping, met zijn of haar expliciete gaven. Maar állen worden en zijn we gezonden. Of het nu naar steegjes is in steden, in woonzorgcentra of ziekenhuizen, of zelfs als patiënt op het ziekebed … állen zijn we geroepen. Om biddend en handelend de liefde Gods het eerste en het laatste woord te geven.

Laten we bidden

Heer Jezus,
maak ons tot instrument
van Gods liefde en vrede.
Leef door ons heen.
In uw naam.
Amen.

Veel zegen over deze zondag,
kris

 

 

Reageren of uitwisselen betreffende de overweging kan via de blog Van Woord naar leven.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.