zondag 14 door het jaar – A

Uit de profeet Zacharia 9, 9-10

De ware Koning en Messias trekt zijn stad binnen, niet gezeten op een strijdros, maar op een ezel, het rijdier van de eenvoudigen. Laat het volk juichen van vreugde, want met deze nederige en rechtvaardige Messias begint voor hen een tijdperk van vrede en eenheid.

Zo spreekt de Heer:
‘Juich, vrouwe Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde! Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zege. Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen, het jong van een ezelin. Ik zal de strijdwagens uit Efraïm verjagen en de paarden uit Jeruzalem; de oorlogsboog wordt gebroken. Hij zal vrede stichten tussen de volken. Zijn heerschappij strekt zich uit van zee tot zee, van de Rivier tot aan de einden der aarde.’

Gezongen antwoordpsalm 145

(tekst onder geluidsfragment)

Refr.: Uw Naam wil ik verheerlijken voor altijd, mijn God en Koning.

U wil ik loven, mijn God en Koning,
uw Naam verheerlijken voor altijd.
U wil ik prijzen iedere dag,
uw Naam verheerlijken voor altijd.

De Heer is vol liefde en medelijden,
lankmoedig en zeer goedgunstig.
De Heer is bezorgd voor iedere mens,
barmhartig voor al wat Hij maakte.

Uw werken zullen U prijzen, Heer,
uw vromen zullen U loven.
Zij roemen de glorie van uw heerschappij,
uw macht verkondigen zij.

De Heer is waarachtig in al zijn woorden
en heilig in al wat Hij doet.
De Heer ondersteunt die dreigen te vallen,
richt al wie gebukt gaat weer op.

Uit de brief van Paulus aan de Romeinen 8, 9 + 11-13

Volgens Paulus is ‘leven vanuit je eigen wil’ het zich enkel verlaten op menselijke rede en kracht, wat op niets anders uitloopt dan de dood. ‘Leven volgens de Geest’ is zich verlaten op Christus en Hem toebehoren. En God, die Jezus heeft doen verrijzen, zal allen tot leven wekken die vruchten van de Geest voortbrengen.

Broeders en zusters,
u wordt beheerst door de Geest, want de Geest van God woont in u. Iemand die de Geest van Christus niet heeft, behoort Christus ook niet toe. Want als de Geest van Hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal Hij die Christus heeft opgewekt ook uw sterfelijk lichaam levend maken door zijn Geest, die in u woont.
Broeders en zusters, we zijn dus niet langer gebonden aan het aardse, om volgens aardse maatstaven te leven. Als u wel zo leeft, zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige praktijken doodt door de Geest, zult u leven.

Vers voor het evangelie (Mt 24, 42)

Alleluia.
Wees waakzaam,
want jullie weten niet
op welke dag jullie Heer komt. 
Alleluia.

Uit het evangelie volgens Matteüs 11, 25-30

Jezus, een Messias die zachtmoedig is en nederig van hart, openbaart aan wie op Hem gelijken de troost en de vreugde van het heil. Hij brengt dank aan de Vader, want Hij is de eerste bron van deze openbaring aan de allerkleinsten. Terwijl de wijzen en de machtigen van deze wereld het niet kunnen begrijpen, nemen de nederigen het lichte juk op van de wet van de liefde.

In die dagen sprak Jezus:
‘Ik loof U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo heeft het U behaagd. 
Alles is Mij toevertrouwd door mijn Vader. Niemand kent de Zoon behalve de Vader, en niemand kent de Vader behalve de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren.
Kom allen bij Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, Ik zal jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’

Van Woord naar leven

ZACHTMOEDIG EN NEDERIG VAN HART

‘Ik loof U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo heeft het U behaagd.’
(Mt 11, 25-26)

De eenvoudigen waarover Jezus hier spreekt zijn zij die leven in diep ontzag voor hun Schepper. Ze leven in zijn aanwezigheid, erop vertrouwend dat Hij hen bijstaat, behoedt en leidt. Dit in tegenstelling tot de zogezegde wijzen en verstandigen die alles in handen nemen en het leven zich toe-eigenen. Vaak zijn ze uit op macht en pracht. En ze aarzelen niet de kleine mens te gebruiken om hun macht te bestendigen.

Wel, tot deze kleine, vaak lijdende mens, zegt Jezus vandaag: ‘Kom bij Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, Ik zal jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’ Hij spreekt tot al die mensen die vandaag verdrukt worden en te lijden hebben onder oorlog, honger, onrecht en onverschilligheid. Jezus verwelkomt hen in zijn liefde; een liefde die zacht, sterk en teder is.

Tegelijk vraagt Hij van Hem te leren, en ook zo te doen naar ieder ander. In de diepte zijn we immers geschapen naar Gods liefde. Wel, vanuit het thuiskomen bij de Heer mogen we Gods liefde belichamen en hen nabij zijn die door de machtigen gekwetst worden.

Wie kijkt met de ogen van het evangelie, wie bemint met het hart van de Heer, zal de misbruikte mens niet enkel zien, maar hem ook – in naam van Jezus –  omarmen en optillen.

Laten we bidden

Vader,
als kleine en eenvoudige mensen
willen we ons toevertrouwen aan U.
Mogen we vanuit het zachte juk van de Heer
ieder ander omarmen en beminnen.
Moge op deze wijze uw koninkrijk
zichtbaar gestalte krijgen.
In Jezus’ naam.
Amen.

Met een genegen groet,
kris

 

 

Reageren of uitwisselen betreffende de overweging kan via de blog Van Woord naar leven.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.