zondag 22 door het jaar – A

Uit de profeet Jeremia 20, 7-9

God is de sterkste, en het is onmogelijk voor Jeremia om te ontkomen. De profeet is hier de voorafbeelding van Christus die zijn lijden ingaat. Het Woord van God heeft in het diepst van zijn hart een verslindend vuur doen opvlammen.

Jeremia bad als volgt:
‘Heer, U hebt mij verleid, en ik ben bezweken, U was te sterk voor mij en hebt mij in uw greep gekregen. Dag in dag uit lachen ze om mij, iedereen bespot mij. Telkens als ik spreek, moet ik schreeuwen: “Ik word mishandeld, onderdrukt!” Want de woorden van de Heer brengen mij dag in dag uit schande en vernedering. Als ik denk: Ik wil Hem niet meer noemen, niet meer spreken in zijn naam, dan laait er in mijn hart een vuur op, dan brandt het in mijn gebeente. Ik doe moeite om het in bedwang te houden, maar ik kan het niet.’

Gezongen antwoordpsalm 63

(tekst onder geluidsfragment)

Refr.: Heer, mijn God, naar U hunkert mijn hart.

God, mijn God, zijt Gij,
ik zoek U reeds bij het ochtendgloren.
Naar U dorst mijn ziel en hunkert mijn hart
als dorre akkers naar regen.

Zo zie ik omhoog naar de plaats waar Gij woont,
beschouw ik uw macht en uw glorie.
Meer waard dan het leven is mij uw genade,
mijn mond verkondigt uw lof.

Ik zal U prijzen zolang als ik leef,
mijn handen uitstrekken naar U.
Mijn ziel wordt verzadigd met voedzame spijs,
mijn mond zal U jubelend danken.

Want Gij zijt altijd mijn beschermer geweest,
ik koester mij onder uw vleugels.
Met heel mijn hart houd ik vast aan U,
het is uw hand die mij steunt.

Uit de brief van Paulus aan de Romeinen 12, 1-2

De christelijke bekering maakt van het hele leven en van elk moment een eredienst aan God, een levende liturgie, die zich naar het voorbeeld van Christus, opdraagt aan de Vader.

Broeders en zusters,
met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst. te stellen. Dat is de ware eredienst die van u wordt gevraagd. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar u veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God wil en wat goed, volmaakt en Hem welgevallig is.

Vers voor het evangelie (Ef 1, 17a + 18a)

Alleuia.
Moge de God van onze Heer Jezus Christus,
u de Geest schenken die inzicht geeft
in wat geopenbaard is.
Moge uw hart verlicht worden,
zodat u zult zien waarop u hopen mag
nu Hij u geroepen heeft.
Alleluia.

Uit het evangelie volgens Matteüs 16, 21-27

Petrus staat eens te meer in het centrum van het verhaal. Hij heeft zojuist in Jezus de Messias erkend. Nu weigert hij te aanvaarden dat de Messias het lijden en de dood moet ondergaan. Wanneer Jezus Petrus’ tussenkomst afwijst als een bekoring, richt Hij zich tot zijn leerlingen van alle tijden. Zij zullen pas het ware leven smaken wanneer zij ermee instemmen hun Meester te volgen op de weg van het kruis.

Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden, en dat Hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt.
Petrus nam Hem terzijde en begon Hem fel terecht te wijzen: ‘God verhoede het, Heer! Dat zal U zeker niet gebeuren!’
Maar Jezus keerde hem de rug toe met de woorden: ‘Ga terug, Satan, achter Mij! Je bent een valstrik voor Me. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat mensen willen.’
Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Wie achter Mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en Mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen als dat ten koste gaat van zijn leven? Wat kan hij geven in ruil voor zijn leven?
Wanneer de Mensenzoon komt, in gezelschap van zijn engelen en bekleed met de stralende luister van zijn Vader, dan zal Hij iedereen naar zijn daden belonen.’

Van Woord naar leven

JE LEVEN VERLIEZEN OM HET TE VINDEN

De overweging van vandaag is ontleend aan Vincenzo Paglia uit ‘Het Woord van God elke dag – 2023’, uitgegeven bij Halewijn/Sant’Egidio.
Het gebed is ontleend aan het Romeins Missaal eigen aan deze zondag.

Voor Jezus breekt een beslissend uur aan: Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat Hij naar Jeruzalem moest gaan. Jezus kondigt voor het eerst zijn lijden aan de leerlingen aan. Hij moest ‘veel lijden’ tot Hij ter dood gebracht zou worden, maar Hij zou de ‘derde dag’ verrijzen.

Jezus weet goed hoe moeilijk het is om het mysterie van zijn dood en verrijzenis te aanvaarden en te begrijpen, maar Hij kan het niet verborgen houden voor zijn leerlingen. Zij begrijpen het echter niet. Meer nog, zij verzetten zich ertegen. ‘God verhoede het, Heer! Dat zal U zeker niet gebeuren,’ zegt Petrus. Jezus antwoordt streng: ‘Ga terug, Satan, achter Mij! Je bent een valstrik voor Me. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat mensen willen.’ Al in de woestijn wilde Satan Jezus van zijn zending afbrengen, net zoals Petrus nu doet. Voor Jezus is gehoorzaamheid aan de Vader de zin van zijn leven.

‘Wie achter Mij aan wil komen …’ betekent: ga Mij opnieuw volgen, begin opnieuw te luisteren naar mijn woorden, ga opnieuw begrijpen en gehoorzamen. En om deze woorden kracht bij te zetten zegt Hij tegen zijn leerlingen: ‘… moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en Mij volgen.’ Jezus volgen betekent afstand nemen van de slavernij van onze tradities, onze gewoontes, onze luidheid en onze hoogmoed.

Nu we vandaag zien dat zovelen zich laten verleiden door geweld en wreedheid, is het nog dringender om Jezus en zijn evangelie te volgen. Dat is ook de boodschap die vervat is in de woorden van de profeet Jeremia: ‘Heer, U hebt mij verleid, en ik ben bezweken, U was te sterk voor mij en hebt mij in uw greep gekregen.’ Je laten verleiden door het evangelie betekent je laten leiden door de Heer.

Petrus moet Jezus opnieuw volgen, zoals hij die dag deed aan de oevers van het meer van Galilea. Onze redding ligt niet in wat wij bezitten, maar in de vernieuwing van ons hart en onze geest volgens de woorden van het evangelie. Jezus legt het uit: ‘Wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen als dat ten koste gaat van zijn leven?’ Je brengt jezelf inderdaad schade toe als je slaaf van jezelf wordt. Paulus waarschuwt ons: ‘U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar u veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God wil en wat goed, volmaakt en Hem welgevallig is.’ 

Het evangelie nodigt ons uit om opnieuw naar Gods woord te luisteren. Dan zullen wij de betekenis ontdekken van Jezus’ woorden: ‘Ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het behouden.’ Dan zullen we vaststellen dat wij een kostbare liefde in ons dragen die het leven van velen vredevoller en rechtvaardiger kan maken.

Laten we bidden

Vader,
in het lijden en de kruisdood van uw Zoon
hebt U ons geopenbaard dat er een leven is,
de moeite waard om voor te sterven.
Spreek tot ons uw woord
en laat het oplaaien als een vuur;
dat wij ons niet laten leiden door eigenbelang
maar in staat zijn uit te maken wat U wil.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.

Amen.

Een zonnige zondag voor ieder van u.
Met een hartelijke groet,
kris

 

 

Reageren of uitwisselen betreffende de overweging kan via de blog Van Woord naar leven.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.