zondag 9 door het jaar – B

Uit het boek Deuteronomium 5, 12-15

Mozes sprak:
‘Neem de sabbat in acht, zoals de Heer, uw God, u heeft geboden; het is een heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is de sabbat, die gewijd is aan de Heer, uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw runderen, uw ezels en al uw andere dieren, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen; want uw slaaf en slavin moeten evengoed rusten als u.
Bedenk dat u zelf slaaf was in Egypte totdat de Heer, uw God, u met sterke hand en opgeheven arm bevrijdde. Daarom heeft Hij u opgedragen de sabbat te houden.’

Tussenzang: Uit ps 81

(tekst onder geluidsfragment)

Refr.: Huldig de Heer, onze sterkte!

Laat horen uw liederen, slaat de simbalen,
speel op uw citer en lier.
Laat schallen de hoorn op nieuwe maan,
op volle maan, onze feestdag.

Zoals het voor Israël vastgesteld is,
bevolen door Jacobs God.
Zoals Hij het volk van Jozef gebood
toen Hij ten strijde trok tegen Egypte.

Nu hoor ik een stem die ik nooit heb gehoord,
Ik heb u de last van uw schouders genomen.
Uw handen lieten de draagkorven staan,
gij hebt Mij geroepen, Ik heb u bevrijd.

Nooit mag er een vreemde God zijn bij u,
aanbid geen goden uit andere landen.
Want Ik ben de Heer, uw enige God,
die u uit Egypte geleid heb.

Uit de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs 4, 6-11

Broeders en zusters,
de God die heeft gezegd: ‘Uit de duisternis zal licht schijnen,’ heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van zijn luister, die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus.
Maar wij zijn slechts een aarden pot voor deze schat; het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God. We worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw. We worden aan het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld. We worden vervolgd, maar worden niet in de steek gelaten. We worden geveld, maar gaan niet te gronde. We dragen in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons mee, opdat ook het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt. Voortdurend worden wij levenden omwille van Jezus aan de dood prijsgegeven, opdat in ons sterfelijke bestaan ook het leven van Jezus zichtbaar wordt.

Vers voor het evangelie (Ef 1, 17-18)

Alleluia.
Moge de God van onze Heer Jezus Christus,
uw hart verlichten,
zodat u zult zien waarop u hopen mag
nu Hij u geroepen heeft.
Alleleluia.

Uit het evangelie volgens Marcus 2, 23-28

Toen Jezus op sabbat eens door de korenvelden liep, begonnen zijn leerlingen onderweg aren te plukken.
‘Kijk eens!’ zeiden de farizeeën tegen Hem. ‘Waarom doen ze iets dat op sabbat niet mag?’
Maar Hij antwoordde: ‘Hebt u dan nooit gelezen wat David deed toen hij en zijn metgezellen gebrek leden en honger hadden? Hij ging het huis van God binnen – Abjatar was toen hogepriester – en at van de toonbroden, waarvan alleen de priesters mogen eten. En hij gaf ze ook aan zijn mannen te eten.’
En Hij voegde eraan toe: ‘De sabbat is er voor de mens, en niet de mens voor de sabbat; en dus is de Mensenzoon ook heer over de sabbat.’

Van Woord naar leven

GODS LICHT IN AARDEN POTTEN

Wij zijn slechts een aarden pot voor deze schat; het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God.
Zo lezen we vandaag bij Paulus aan de Koriniërs.

Een aarden pot is een eenvoudig, kwetsbaar voorwerp, makkelijk te breken en van weinig materiële waarde. Maar het is juist deze eenvoud en breekbaarheid die ons – Bijbels gezien – helpt de essentie van het bestaan te begrijpen.

Wij, als mensen, zijn vergelijkbaar met aarden potten. Ons leven is fragiel en er komt veel op ons af; héél veel. Vaak fijne en mooie dingen, maar dikwijls ook harde zaken die ons leven diep beproeven. Zo komen we wel eens op een punt dat we denken te zullen breken.

Paulus leert ons vandaag dat er juist in deze kwetsbaarheid een diepe waarheid zit verscholen, namelijk ‘een schat’, zoals hij dat verwoordt: het licht en de kracht van God. Deze innerlijke schat maakt ons sterk, niet door onze eigen verdiensten, maar door de genade van God. Het is Gods licht dat in ons woont en ons beschermt tegen het kwaad en de hardheid van het leven, waardoor wij in staat zijn stand te houden in zijn liefde.

Wanneer we geconfronteerd worden met het kwade in de wereld, met tegenslagen, de broosheid van het bestaan, of met onze eigen zwakheden en neigingen tot zonde, kunnen we putten uit deze goddelijke kracht, die haar oorsprong heeft in God zelf. Het is een gegeven kracht. Wij zijn er niet de makers van. Het is God zelf die ons – in Christus – bewoont en ons de genade verleent deelgenoot te worden van zijn liefde.

In momenten van diepe duisternis, wanneer onze broosheid het meest voelbaar is, zullen we ervaren dat het Gods licht is dat ons de weg wijst. Het enige wat Hij vraagt is om Hem toe te laten en ons niet af te sluiten. Wie zich afsluit, leeft verder op eigen krachten met alle gevolgen van dien. Wie God welkom heet in zijn eigen broosheid, zal een kracht ervaren die hem het Pasen van Christus zal doen begrijpen, omdat hij er zelf deelgenoot van zal worden.

Paulus leert ons dat we onze eigen kwetsbaarheid niet moeten verachten, maar dat ze ons juist dichter bij God kan brengen. Door Gods genade wordt er doorheen onze broosheid iets geboren dat zoveel sterker is dan wijzelf, en dat ons zal leiden tot een diepe innerlijke bekering. Moge dit ‘feest van barmhartigheid’, zoals André Louf dat noemt, voor ieder van ons gebeuren.

Laten we bidden

Goede God,
help ons onze kwetsbaarheid te omarmen
als een weg naar bekering en leven in U.
Mogen wij altijd openstaan voor uw genade,
als een weg van innerlijke groei vanuit uw licht.
Zodat wij deelgenoot kunnen worden
van Christus’ Pasen.
In zijn naam.
Amen.

Geliefde mensen, laten we met vrede en vertrouwen deze dag tegemoet gaan.
Met een genegen groet, kris


Om mee op weg te gaan

Hoe kan ik mijn leven afstemmen op de genade die God mij dagelijks verleent?

Hoe kan ik doorheen mijn broosheid een diepere innerlijke bekering ervaren?


Blog ‘Van Woord naar leven’

Reageren of uitwisselen betreffende de lezingen of de overweging, kan via de blog ‘Van Woord naar leven’.

Klik hier voor de blog.

 

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.